Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Славянские языки

Содержание текущего раздела:
Болгарська переселенська говірка мішаного типу: стан і етапи формування 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.03 / С.І. Георгієва; Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні НАН України. — К., 2006. — 23 с. — укp.

Аннотация: Вивчено діалектну систему болгарської зорянської говірки, проаналізовано особливості її функціонування. Досліджено і визначено походження і актуальну діалектну належність даної говірки. Наведено типологічний аналіз фонетико-фонологічної, морфологічної та лексичної систем у болгарському переселенському діалекті мішаного типу в зіставленні з болгарським діалектним континуумом метрополії, болгарською літературною мовою, а також з діалектами і літературними мовами слов'янських народів.

Відображення невербальних засобів спілкування у болгарській фразеології 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.03 / Л.Є. Петровська; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано процес мовної концептуалізації невербальної поведінки людини. На підставі результатів дослідження одиниць фразеосистеми сучасної болгарської мови з'ясовано особливості номінації невербальних одиниць, встановлено основні розряди фразеологізмів, похідних від невербальних засобів спілкування, зокрема кінем (жестових і мімічних рухів, елементів візуальної поведінки), визначено характер їх семантичної організації, виявлено специфіку процесів фразеологізації та інтерсеміотичного зв'язку вербальних і невербальних одиниць, розглянуто їх функціонування. В результаті аналізу особливостей номінації невербальних засобів комунікації виявлено, що найбільш розповсюдженим способом репрезентації елементів невербальної поведінки є стійкі мовні звороти. Встановлено, що причиною їх частого використання є семіотична подібність кінеми як фразеологічного явища у невербальній мові та мовного фразеологізму. Запропоновано систематизацію корпусу фразеологічних одиниць, що експлікують функціональні властивості кінем як невербальних стереотипів, властивих національній культурі.

Генезис і еволюція квантитативних імен у слов'янських мовах (порівняльно-історичний аналіз) 2001

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.03 / Т.Б. Лукінова; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2001. — 35 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблему походження та розвитку на слов'янському грунті назв числа й кількості, що за сучасних умов становлять окрему частину мови - числівники. Існуюча система числівників складалась в слов'янських мовах протягом тривалого часу. Давність походження окремих її ланок різна. Чимало елементів даної системи з'явилось у дописемний період. Порівняльно-історичне дослідження дає змогу реконструювати найдавнішу (праслов'янську) динамічну систему назв числа й кількості.

Дебалканізація болгарських переселенських говірок в Україні 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.03 / В.О. Колесник; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2005. — 44 с. — укp.

Аннотация: Вперше досліджено визначальні риси граматичної структури болгарських переселенських говірок в Україні шляхом вивчення їх динаміки внаслідок дії внутрішньомовних і позамовних факторів. Встановлено, що функціонування болгарських говірок понад два століття в оточенні інших слов'янських мов з типологічно відмінною граматичною структурою у відриві від діалектного континууму метрополії зумовило трансформацію таких власне балканських рис, як артикль, енклітичні форми займенників, посесивний датив, редуплікація, балканський кондиціонал, аналітичний спосіб творення вищого ступеня порівняння, майбутнього часу дієслів, да-конструкції. Відзначено більш послідовне функціонування архаїчних рис у діалектичному мовленні у порівнянні з літературною мовою та суттєві зміни і дебалканізацію говірок. Виявлено посилення даних процесів у 1950 - 1960 рр. з появою нового покоління з видозміненим мовним мисленням. Досліджено зміни категорії дейксису та втрату просторових артиклів. Відзначено сталість клішованої форми та відсутність подальшого розвитку артикля у досліджуваних говірках та його посилене вживання при власних іменах. Дебалканізацію з різним ступенем інтенсивності виявлено в різних підсистемах переселенських говірок. Доведено, що найбільш суттєвими є зміни серед лексичних балканізмів, а в граматичній структурі - в артиклевій системі та поступове заміщення загальних форм відмінковими.

Еволюція антропонімних формул у слов'янських мовах 2000

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.03 ; 10.02.01 / С.М. Медвідь; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2000. — 36 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено проблемам еволюції антропонімійної системи. Вперше в українській і слов'янській ономастиці комплексно досліджено історію антропонімоформул слов'ян, здійснено реконструкцію праслов'янської системи власних назв особи, проаналізовано мотиви, механізми і хронологію трансформації однолексемної антропосистеми в систему антропонімоформул. Дослідження виконано на основі 60-тисячної картотеки власних назв офіційно-ділового стилю, що репрезентують усі слов'янські мови, які мають нині статус національних: української, російської, білоруської, сербської, хорватської, болгарської, македонської, словенської, польської, чеської та словацької. Встановлено причини формування дво- та трилексемних офіційних антропонімоформул в окремих слов'янських мовах. Досліджено вплив екстралінгвальних факторів (традицій, релігії, держави, віку, статі, моди тощо) на вибір формули іменування особи.

Енантіосемія в сучасній болгарській мові 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.03 / В.С. Червоножка; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено явище енантіосемії, спостережене у процесі розвитку протилежних значень у семантичній структурі мовної одиниці. Визначено, що енантіосемія становить окрему категорію у лексико-семантичній системі мови. Встановлено спільне та відмінне з суміжними лексико-семантичними явищами - антонімією, омонімією, полісемією, конверсією. Визначено основні причини появи протилежних значень у семантичних структурах болгарських енантіосемів. Розроблено семантичну класифікацію енантіосемічних слів і фразеологізмів сучасної болгарської мови, а також проаналізовано їх синтагматичні, парадигматичні та епідигматичні характеристики. Доведено, що за синтагматичними особливостями енантіосемія не відрізняється від полісемії та омонімії, а за парадигматичними та епідигматичними - наближається до антонімії. Запропоновано спосіб подання енантіосемів у лексикографічній практиці.

Етномовний та соціолінгвістичний аспект острівного писемного дискурсу 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.03 / Е.П. Стоянова; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2005. — 36 с. — укp.

Аннотация: Уперше в українській славістиці представлено комплексний етномовний і соціолінгвістичний аналіз писемного дискурсу болгарського острівного ідіому, який функціонує в Україні протягом XIX - XX ст. Теоретично обгрунтовано варіативність лексичного рівня стосовно материкової етномовної системи, чинників перебування за межами материкового мовного масиву. Системно досліджено закономірності філіації до рівня комунікативно розвиненої, стилістично диференційованої та ієрархічно стратифікованої комунікативної субсистеми, що реалізується останнім часом у взаємодії з національною мовою та співіснує зі спорідненими інонаціональними мовами. Установлено, що нормування місцево острівного койнезованого ідіому імпліцитно чи експліцитно залежить від офіційних мовних норм у державі-донорі, а також - від соціолінгвістичної ситуації, що існує у державі-реципієнті. З'ясовано роль соціального субстрату у спрямуванні цього процесу до регіональних або матеріальних норм. Виявлено головні чинники затримання варіативних лексичних норм з метою врахування особливостей, збереження та подальшого розвитку острівного етнічного ідіому.

Компаративно-типологічне дослідження слов'янської лексики в контексті етимологічних гнізд із близькозначними коренями (псл. *pek-, псл. *vir-/*vor-, псл. *kyp-/*kvap-/*kop-) 2003

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.03 / Тетяна Олександрівна Черниш; НАН України; Інститут української мови. — К., 2003.

Аннотация:


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net