Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Германские языки

Содержание текущего раздела:
Авторизація наукового дискурсу: комунікативно-прагматичний аспект (на матеріалі англомовних статей сучасних європейських та американських лінгвістів) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О.М. Гніздечко; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено комунікативно-прагматичні особливості англомовного наукового лінгвістичного дискурсу в аспекті авторизації як базового чинника його творення. Розкрито комунікативно-прагматичний, метакомукативний та оцінний компоненти семантичної структури категорії авторизації з метою встановлення риторичних норм англомовного наукового дискурсу для здійснення міжсуб'єктної мовленнєвої взаємодії з науковою спільнотою й інформативного впливу на адресата. На підставі аналізу досліджуваного матеріалу висвітлено визначальну роль автора англомовного наукового дискурсу, в якому епістемічна / модальна оцінка вірогідності реалізується за допомогою різнорівневих мовних засобів категорично / некатегорично-стверджувальної авторизації. Виявлено та доведено їх метакомунікативну природу. Розглянуто метадискурсивні вирази та встановлено способи реалізації мовленнєвих стратегій і тактик побудови англомовного наукового лінгвістичного дискурсу, що характеризують автора як авторитарну / неавторитарну мовну особистість. Запропоновано дискурсивні й інтерпретативні стратегії, спрямовані на здійснення кооперативної мовленнєвої взаємодії у сфері наукового спілкування.

Авторитарний дискурс (на матеріалі сучасної англійської мови) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / П.Г. Крючкова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 21 с. — укp.

Аннотация: Визначено основні лінгвальні та позалінгвальні компоненти авторитарного дискурсу, проаналізовано комунікативні риси авторитарних особистостей, їх комунікативні стратегії та ідіолекти. Обгрунтовано, що основними критеріями авторитарності є особлива адресантно-адресатна конфігурація комунікативної ситуації, ілокутивна мета комуніканта здійснити авторитарний тиск чи домінувати у комунікації, порушення комунікативних максим, принципів кооперації та ввічливості, авторитетність. Досліджено мовну реалізацію авторитарної поведінки, ефективний і неефективний вплив авторитарного дискурсу.

Адресованість в офіційному та неофіційному англомовному дискурсі (комунікативно-прагматичний аналіз) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Н.П. Карпчук; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено комунікативно-прагматичні характеристики категорії адресованості в офіційному та неофіційному дискурсах на матеріалі малих текстів, а саме: вступної статті законодавчого дискурсу та вступу науково-технічної статті (офіційний дискурс), а також анекдоту (неофіційний дискурс). Розкрито суть поняття "модель адресата" та її топологічні властивості, побудовано модель адресата офіційного і неофіційного дискурсів та власні моделі міжсуб'єктної інтеракції у межах офіційного та неофіційного дискурсів. Зазначено, що адресованість офіційного дискурсу субординованому інтелектуально-логічному адресатові-професіоналу/автоадресату, що є дорослою людиною, зумовлює добір адресантом продукційних і стилістичних стратегій, що реалізуються у домінуванні еспліцитно вираженої інформації, раціональної оцінки, побудові дискурсу за жорсткою композиційною моделлю. Адресованість неофіційного дискурсу "рівному" "загальнопрофесійному" емоційно-інтуїтивному/інтелектуально-логічному адресатові, що диференціюється за віком, іноді за статтю та національністю, визначає добір адресантом продукційних та стилістичних стратегій, що реалізуються у домінуванні імпліцитно вираженої інформації, емоційної оцінки, у побудові дискурсу за узуальною моделлю.

Аксіологічна прагмасемантика англомовного рекламного тексту 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / М.Л. Крамаренко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: За результатами дослідження встановлено, що комунікативно-прагматичною основою для реалізації оцінки у текстах побутової, науково-технічної, фінансової реклами, реклами у сфері шоу-бізнесу є психологічні пресупозиції, які співвідносяться з прагмарелевантними оцінними концептами рекламного повідомлення та детермінують його оцінний поняттєвий зміст. Виявлено та проаналізовано прагмарелевантні словотвірні, лексико-граматичні та синтаксичні оцінні засоби, а також стилістичні прийоми вираження оцінки у текстах англомовної комерційної реклами. Здійснено тематичну стратифікацію оцінних засобів залежно від прагмарелевантних оцінних концептів. З'ясовано типові позиції оцінки у структурно-композиційній моделі рекламного тексту. Розглянуто співвідношення вербальних оцінок і паралінгвістичних компонентів рекламного тексту.

Англоамериканізми в лексико-семантичній системі сучасної німецької мови (на матеріалі галузевої лексики з економіки) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О.В. Слаба; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Здійснено комплексний аналіз економічної підсистеми сучасної німецької мови, в якій виокремлено англоамериканізми, охарактеризовано їх типи та визначено тематичні сфери, які вони обслуговують. Встановлено зміни у семантичній структурі англоамериканізмів-термінів в економічній підсистемі німецької мови та виявлено вплив англоамериканізмів на подальший розвиток досліджуваної лексики на лексичному та словотвірному рівнях. Визначено шляхи та закономірності проникнення англоамериканізмів у німецьку мову, механізм їх входження в спеціальну лексику та особливості їх адаптації в лексико-семантичній системі цієї мови. Англоамериканізми та їх деривати об'єднано у словотвірні гнізда з метою виявлення їх словотвірного потенціалу.

Англомовна проповідь як специфічний вид мовленнєвого акту (фоностилістичне дослідження) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / І.В. Рудік; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Здійснено фоностилістичне дослідження усної англомовної проповіді, яку розглянуто як комунікативний мовленнєвий акт з урахуванням притаманних йому специфічних екстралінгвістичних і лінгвістичних особливостей. На підставі дослідження текстів проповідей на лексичному, синтаксичному та просодичному рівнях виявлено специфічні категорії тексту проповіді - категорію сакральності та категорію інтертекстуальності, а також визначено набір лінгвістичних засобів, які беруть участь у створенні текстів проповіді і у диференціації видів проповідей та їх структурних частин.

Англомовний комерційний контракт: лінгвопрагматичний та лінгвокогнітивний аспекти 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Н.Г. Наумова; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше визначено роль і місце англомовного комерційного контракту в офіційно-діловому дискурсі. В аспекті когнітивно-дискурсивної парадигми знання встановлено закономірності конституювання комерційного контракту, з'ясовано його жанрово-мовленнєву специфіку та композиційно-структурну організацію. Вперше описано іллокутивно-інтенціональний алгоритм текстотипу "комерційний контракт" у вигляді білатерального комісиву, визначено когнітивно-семантичні джерела його формування, що базуються на специфічній, дискурсивно детермінованій концептосистемі. Вперше описано механізм вербального аранжування текстів англомовних комерційних контрактів з урахуванням системи лексичних, лексико-семантичних та граматичних засобів у їх взаємодії.

Англійська лексика моди ХХ - ХХІ ст. 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Г.М. Коваленко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження лексики моди в англійській мові XX - XXI ст. у когнітивному та традиційному лексикологічному аспектах з урахуванням екстралінгвістичних чинників, які вплинули на її формування, а також семіотичного характеру елементів сучасного вбрання. Визначено межі лексики моди й асоціативно-семантичні складники поняття feshion. Проаналізовано способи номінації та словотворення у межах лексики моди. Встановлено, що найбільш поширеними з них є афіксація, словоскладання, акроніми, внутрішня деривація, запозичення та утворення словосполучень. Розвиток лексики моди розглянуто у контексті соціокультурної еволюції. Особливу увагу приділено дослідженню когнітивних механізмів утворення нових лексичних одиниць. Вивчено засоби вербалізації темпоральності, новизни, оцінності та кольору як ключових факторів у сфері моди.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net