Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Романские языки

Содержание текущего раздела:
Авторська репрезентація у мові сучасної французької преси (структурно-семантичний та комунікативно-прагматичний аспекти) 2000

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / Н.В. Шемякіна; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено комплексному вивченню конструкцій авторської репрезентації: слів автора, вставних речень суб'єктивної та об'єктивної модальності, вставлених речень у дискурсі сучасної французької преси. За результатами дослідження визначено найбільш суттєві риси основних структурних типів речень авторської репрезентації, їх прагматичні характеристики (типи адресації, роль адресанта й адресата), описано вживання паралінгвістичних невербальних засобів для передачі додаткової змістової інформації, інформативні характеристики, особливості актуального членування, стилістичні характеристики аналізованих речень.

Альтернативні питальні речення у французькій мові: структура, семантика, прагматика 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / М.О. Вишнивецька; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше альтернативні питальні речення французької мови розглянуто в аспекті теорії інтегративної прагматики та рольової поліфонії, характерні тільки для аналізованих конструкцій. Досліджено структурні, семантичні та прагматичні особливості альтернативних питань у даній мові. Побудовано інваріантні мовні моделі та описано конкретні мовленнєві реалізації зазначеного типу речень.

Детермінованість/недетермінованість іменника у мовленні (на матеріалі французької мови) 2001

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.05 / М.М. Попович; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 35 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано лінгвістичну сутність категорії детермінованість/недетермінованість іменника в мовленні. Проведено діахронічне дослідження для визначення шляхів зародження наукового інтересу до способів актуалізації іменника в мовленні та пов'язаних з цим явищем модифікацій його значень, а також становлення наукової проблематики категорії означеності /неозначеності іменника. Мовну природу явища детермінованості/недетермінованості проаналізовано з використанням синхронії. Встановлено, що семіологічні способи актуалізації іменника в мовленні тісно корелюють з процесом вираження ними категорійних значень детермінованості/недетермінованості, які за своїм змістом можуть бути кількісними або якісними. На цій підставі надано нове тлумачення понятійної структури дослідженої категорії.

Дієслівні конструкції у французькій художній прозі екзистенціалізму: структурний, семантичний та функціональний аспекти (на матеріалі творів А.Камю "La Peste" і "La Chute") 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / Н.Г. Філоненко; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено дієслівні синтаксичні конструкції текстів роману "La Peste" і повісті "La Chute" французького письменника-екзистенціаліста А.Камю. Виявлено особливості функціонування найтиповіших дієслівних синтаксичних конструкцій у прозовому тексті. Вивчено напрями реалізації інтенцій у дієслівних синтаксичних конструкціях з урахуванням їх лексичного наповнення. Запропоновано класифікацію конструкцій за формальними показниками, на підставі якої здійснено їх кількісну характеристику у текстах названих творів. На підставі синтаксичних конструкцій, з урахуванням їх лексичного наповнення розглянуто основні філософські ідеї в їх онтогенезі залежно від жанру твору та періоду життя письменника. Вивчено функціональні, структурні та семантичні особливості синтаксичних конструкцій у текстах аналізованих творів, з використанням синтаксисних конструкцій розкрито неоднорідний характер вираження базових ідей творів А.Камю. Кількісно проаналізовано дієслівні конструкції з боку вираження авторської ідеї, виявлено типові конструкції, в яких втілюється ідея твору.

Категоризація негативних моральних якостей людини у французькій мовній картині світу 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / О.О. Павлюк; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Комплексно проаналізовано найменування негативних якостей людини у французькій мові шляхом дослідження категоризації цих якостей, відображеної в мові та мовленні. Зазначено, що здійснений семантичний аналіз назв негативних моральних якостей людини та дослідження вербалізованих ними концептів дали змогу відтворити відповідний фрагмент французької мовної картини світу.

Комунікативно-прагматичний аспект функціонування прислів'їв у художніх текстах (на матеріалі творів М.Сервантеса) 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / О.В. Мерзлікіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено комунікативно-прагматичний аспект функціонування прислів'їв у творах М.Сервантеса. Досліджено прийоми використання прислів'їв в узуальній формі, висвітлено типологію їх трансформацій. Прислів'я розглянуто як прагматично марковані одиниці, які мають широкий діапазон виражальних можливостей, що дозволяє ефективно використовувати їх з прагматичною метою. Релевантною ознакою прислів'я є наявність конотативного компонента, що містить оцінну інформацію, спроможну надати йому експресивності. У ряді випадків додаткової виразності досягнуто завдяки використанню різних прийомів оказіональної трансформації, що призводить до виникнення прагматичного ефекту. Аналіз виникнення цього ефекту передбачає дослідження умов актуалізації лінгвістичних властивостей прислів'їв у комунікативному акті. Вісвітлено необхідність визначення відповідної комунікативної ситуації. Обгрунтовано, що невідповідність трансформованого прислів'я його узуальній формі, вживаній у художніх текстах, створює прагматичний ефект.

Комунікативно-прагматичний аспект іспанського законодавчого тексту 2001

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / М.С. Власенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Вивчено процес створення цілісності та зв'язності іспанського законодавчого тексту на комунікативно-прагматичному рівні та визначено позамовні фактори, що впливають на відбір законодавцем мовних засобів для створення законодавчого документа. Проаналізовано структурну, семантичну та композиційну організацію іспанських законодавчих документів з урахуванням таких прагматичних складників, як адресант (відправник), адресат (отримувач), комунікативно-прагматична ситуація, контекст, пресупозиції та комуніктивно-прагматична настанова. Різновиди іспанських писемних законодавчих документів розглянуто за ієрархічною послідовністю - від Конституції (основного закону), адресатом якої є узагальнений отримувач-неспеціаліст, до постанов і декретів, де коло адресатів обмежене вузькими спеціалістами певної правової галузі. Виявлено повну залежність відбору мовних засобів адресантом від різновиду законодавчого документа.

Комунікативно-прагматичні особливості актуалізації фразеологізмів у дискурсі сучасної преси (за матеріалами іспанських періодичних видань) 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / С.П. Коновець; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено комунікативно-прагматичний аспект фразеологічних одиниць (ФО) в мові іспанської періодичної преси, розглянуто їх інформаційно-комунікативний потенціал та специфіку функціонування в різних публіцистичних структурах. Розкрито національно-культурні аспекти фразеологізмів, визначено їх роль в масовій комунікації. Описано основні функції ФО в текстових варіантах газет, проаналізовано їх можливості у створенні специфічної газетної образності й експресивності, включення їх у процес аргументації та соціальної орієнтації.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net