Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Филологические науки
Переводоведение

Содержание текущего раздела:
Відтворення англійської сенсорної лексики в українських віршових перекладах 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / А.В. Пермінова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Виявлено особливості відтворення семантики сенсоризмів у ході перекладу англомовної поезії українською мовою на підставі контрастивного аналізу конве- та дивергентних рис їх семантичної структури у системах сучасних англійської та української мов. За допомогою застосування елементів статистичного аналізу лексичної семантики встановлено коефіцієнт відповідності (конвергентності) семантем сенсорних домінант і визначено зв'язок між дивергентністю мовних систем і трансформаціями у перекладі. Розкрито особливості передачі авторської мовної картини світу у структурі цільових текстів та визначено вплив перекладацького континууму англійських сенсоризмів у віршових переклада.

Відтворення арготизмів в українських перекладах французької художньої прози ХІХ - ХХ ст. 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / А.А. Білас; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблематику відтворення словотвірних, семантичних і функціональних особливостей арготизмів в українських перекладах французької художньої прози. Узагальнено та класифіковано критерії ідентифікації одиниць французького арго. Підтверджено положення, що "арго" є національно маркованим терміном французької лінгвістики. Проаналізовано французьке арго як лінгвокультурний бар'єр, розкрито лінгвостилістичні та словотвірні особливості аргонізмів і динаміку їх статусу у контексті перекладу. Розглянуто українських сленг і просторіччя як можливі перекладацькі відповідники французького арго. Обгрунтовано стратегію і тактику перекладу арготичної лексики. Охарактеризовано основні способи і прийому відтворення структурної й етнокультурної специфіки арготичних лексем. Досліджено способи та засоби перекладу соціальних різновидів французького арго, показано специфіку передачі експресивного, полісемантичного, образного (лексичного й фразеологічного) навантаження арготизмів.

Відтворення власних назв у перекладі 2000

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.16 / А.Г. Гудманян; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 40 с. — укp.

Аннотация: На підставі аналізу оригінальної та перекладної художньо-белетристичної та науково-публіцистичної літератури проведено повне системне дослідження фонографічної структури чужомовних власних назв (англійських і німецьких особових імен, прізвищ та географічних назв), а також їх асиміляції українською мовою в рамках загальної теорії перекладу та лексичного запозичення. Виявлено та докладно проаналізовано графічні відповідники фонемного складу англійських онімів, графемні сполучення німецьких назв, а також варіанти їх української передачі. Запропоновано два проекти передачі англійських і німецьких власних назв графічними засобами української мови, які передбачають правопис усіх проаналізованих варіантів.

Відтворення етномовного компонента українських народних казок в англомовних перекладах 1998

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Н.І. Кушина; Нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розроблено концепцію етномовного компонента народної казки як етномовної й перекладознавчої категорії, визначено його складові. Встановлено умови його адекватного (неадекватного) відтворення та прагматичної адаптації в англомовних перекладах, зокрема, в зачинах і кінцівках. Проведено аналіз способів відтворення етносемантики реалій, назв казкових предметів і персонажів, словесних образів, інтимізуючих звертань та інших структурно-конотативних, емоційно-експресивних і римотворчих етномікрокомпонентів українських народних казок.

Відтворення культурно-маркованих знаків Вікторіанської доби в українських перекладах 2006

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Ю.П. Чала; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено прийоми відтворення культурно-маркованих знаків Вікторіанської доби у Великій Британії за перекладу прозових і драматичних творів англійських письменників українською мовою. Показові концепти історичної доби, які визначають специфіку конкретного соціуму, особливості його матеріальної культури, виражаються у художніх творах за допомогою культурно-маркованих знаків. "Культурно-маркований знак" є поняттям, ширшим за обсягом, ніж поняття "реалія", вони знаходяться у позиції взаємодоповнення. Для передачі "асоціативного шлейфу" культурно-маркованих знаків за перекладу художнього твору, який відображає Вікторіанську добу, доцільно застосовувати прийоми, що відтворюють референтне ядро знаку та його ціннісний і образний компоненти. Оптимальними для цього визначено прийоми: внутрішньотекстові пояснення / додавання, генералізацію, конкретизацію та віднайдення контекстуального відповідника.

Відтворення мовно-стилістичних особливостей творів Е.А.По в українських перекладах 2002

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / О.П. Рихло; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено відтворення мовно-стилістичних особливостей творів Едгара Аллана По українською мовою. Простежено історію українських перекладів Е.По, досліджено особливості відображення творчої спадщини письменника українською літературною полісистемою періоду XIX - XX ст., що знайшли свій вияв у літературно-критичному осягненні та в художній практиці. Комплексно проаналізовано українські переклади віршованої та прозової спадщини Е.По, визначено їх метричні, ритмічні, фонетичні, граматичні, лексичні, образні та змістовні риси. Значну увагу приділено найбільш відомим поезіям Е.По, представленим кількома українськими варіантами. Переклади критично осмислено як факти українського літературного процесу, виявлено їх історико-літературну та художню значимість.

Відтворення функціональної семантики українських часток у перекладах англійською та французькою мовами 2005

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Б.М. Колодій; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано сучасні прийоми перекладу найуживаніших українських часток англійською та французькою мовами. Визначено, що функціональна семантика аналізованих українських часток у більшості випадків відтворена в перекладі цільовими мовами належним чином, але внаслідок застосування варіантних відповідників українських часток у перекладі англійською та французькою мовами в окремих випадках з'являються семи, нехарактерні для даних часток в оригіналі, що призовдить до неповного перекладу та необхідності використання додаткової інформації, відсутньої в оригіналі. Виявлено узуальні та суб'єктивні причини вибору перекладних відповідників досліджуваних українських часток. Проаналізовано специфіку відтворення в перекладі цільовими мовами такої характеристики українських часток, як виокремлення певного елемента та комунікативного типу та ступеня емоційного забарвлення речення, в якому вжито частку. Здійснено контрастивне дослідження прийомів перекладу українських часток і встановлено причини застосування схожих і відмінних способів перекладу аналізованих часток цільовими мовами.

Відтворення ідіостилю Нікоса Казандзакіса в українських перекладах 2004

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / С.Є. Перепльотчикова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено ідіостиль відомого грецького письменника Нікоса Казандзакіса та його відтворення в українських перекладах трьох романів митця. Вперше ідіостиль письменика розглянуто як систему індивідуальних концептів, яка виражена засобами певної мови і бере початок в національних мовних та концептуальних картинах світу. Обгрунтовано недоцільність синонімізації відповідників одиниць першотвору в перекладі внаслідок порушення асоціативних та значеннєвих зв'язків між одиницями мовної авторської та національної картин світу. Розкрито етнокультурну наповненість, значущість кожної одиниці поетичного ідіолекту та ідіостилю Н.Кізандзакіса. Визначено релевантні для його творів компоненти тексту, відтворення яких сприяє продукуванню повноцінного перекладу. Зазначено, що дане дослідження є першою в українській елліністиці спробою комплексно описати мовно-стилістичні оособливості прозового грецького художнього тексту та проаналізувати можливі труднощі перекладацького характеру.


[0] [1] [2] [3] [4]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net