Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Географические науки
Физическая география, геофизика и геохимия ландшафтов

Содержание текущего раздела:
Агроландшафтні системи Чернівецької області, проблеми використання і оптимізації 2002

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.01 / Я.П. Скрипник; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Поглиблено теоретичні та методичні засади агроландшафтного аналізу. Розглянуто чинники агроланшдафтогенезу на базі запропонованої моделі взаємозв'язків п'ятивимірної агроландшафтної системи. Показано роль вчення про агроландшафти для вирішення питань оптимізації сільськогосподарського природокористування. На підставі складеної картосхеми розкрито особливості просторової організації агроландшафтних систем Чернівецької області. Проведено систематизацію та класифікацію агроландшафтних систем, а також агроландшафтне районування теритоорії дослідження. Запропоновано рекомендації щодо оптимізації агроландшафтних систем регіону.

Аналіз ландшафтних меж Південно-Східного Криму 2001

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.01 / Т.В. Бобра; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано ландшафтні межі Південно-Східного Криму як специфічний тип геосистем. Виявлено їх ознаки, властивості, внутрішню структуру, морфометричні та морфологічні особливості. Складено розгорнуту класифікацію ландшафтних меж, використану як інструмент під час вивчення геосистем даного типу. Розроблено й апробовано підхід (комбіноване використання польових ландшафтних досліджень, дешифрування аерофотознімків і ГІС-технологій), за допомогою якого виявлено та картографовано граничні геосистеми, і який грунтується на кількісно визначеному ступені однорідності-неоднорідності ландшафтних виділів. Висвітлено пограничні ландшафтні ефекти та інформаційно-польову структуру досліджуваної території на топологічному та хорологічному рівнях. Визначено основні напрямки використання знань про ландшафтні межі для вирішення геоекологічних завдань.

Вплив зрошення на міграцію речовин в ландшафтах Кримського Присивашшя 2000

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.01 / В.Ф. Сірик; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2000. — 24 с. — укp.

Аннотация: Вперше на прикладі темно-каштанових грунтів Криму експериментально визначено вертикальну динаміку кількісного та якісного складу солей, міграцію гумусу і NPK у зв'язку зі зрошенням їх водами різної мінералізації. Встановлено об'єми дренажно-скидних вод і причини її формування на зрошуваних землях Кримського Присивашшя. Наведено методику геохімічного вивчення міграції речовин під впливом зрошення ландшафтів у Кримському Присивашші, з використанням якої з'ясовано сезонну динаміку вмісту солей в грунтах. Виділено головні закономірності міграції солей в горизонтальному напрямі. На підставі послідовного, часового вивчення горизонтальної міграції солей виділено ландшафтно-геохімічні райони території досліджень. Запропоновано комплекс заходів щодо оптимізації природокористування в Кримському Присивашші.

Вплив трас магістральних трубопроводів на гірськокарпатські ландшафтні структури 1998

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.01 / В.І. Біланюк; НАН України. Ін-т географії. — К., 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено механізм взаємодії гірських ландшафтних структур із магістральними трубопроводами. В результаті запропоновано карти поширення шкідливих природно-географічних процесів та стійкості природних комплексів. На цій основі розроблені ландшафтно-екологічні підходи до оптимізації антропогенно-порушених територій Карпатського регіону.

Гірські ландшафти та їх мезокліматичні властивості (на прикладі Українських Карпат) 2001

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.01 / О.В. Моргоч; НАН України. Ін-т географії. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Виконано аналіз ландшафтних відмінностей та орографічних особливостей Українських Карпат, умов кліматотворення в горах і передгір'ях, взаємодії орографічного та кліматичного чинників ландшафтогенезу. Виявлено орокліматогенні та мезокліматичні властивості ландшафтних комплексів регіону на базі статистичного аналізу режимних характеристик елементів клімату, мінливості метеоелементів, розподілу теплобалансових параметрів. Розроблено методичні засади ландшафтознавчого вивчення гірського клімату, уточнено сутність понять "мезоклімат" і "місцевий клімат". Запропоновано схему районування Українських Карпат за мезокліматичними ознаками.

Екогеохімія ландшафтів у зонах техногенезу 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.01 / Ю.Г. Тютюнник; НАН України. Ін-т географії. — К., 2002. — 34 с. — укp.

Аннотация: Розроблено принципи та методи екогеохімічного вивчення ландшафтів у зонах інтенсивного техногенезу. На підставі концепції біосоціального та техногенних ландшафтних компонентів досліджено урбанізовані ландшафти. Наведено класифікацію міських ландшафтів. Розкрито основні причини і чинники формування геохімічних полів під впливом процесів техногенезу та повітряного масопереносу. Висвітлено геохімічну спеціалізацію міських ландшафтів різних типів. Розглянуто метод кількісного планшетного моніторингу забруднення атмосфери та поверхневих вод (р.Дніпро) важкими металами (Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Ni, Cd, Co), застосований для вивчення та картографування атмогеохімічних полів важких металів у містах України. За допомогою біогеохімічних методів моніторингу проведено геохімічну реконструкцію атмосферного забруднення важкими металами ландшафтів України в період ХІХ - ХХ ст. Надано оцінку радіоактивного забруднення підземних вод і грунтів у зонах техногенезу Чорнобильської зони відчуження.

Еколого-географічний аналіз боліт Волинської області 2005

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.01 / О.В. Ільїна; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено еколого-географічний аналіз болотних геокомплексів Волинської області. З'ясовано їх сучасний екологічний стан і закономірності просторового розподілу. Досліджено просторово-часову динаміку та наведено оцінку природних ресурсів болотних геокомплексів регіону. Обгрунтовано напрямки раціонального використання, планування, моніторингу та організації ефективної охорони ландшатів. На підставі результатів комплексних географічних досліджень та аналізу багаторічних даних охарактеризовано сучасний стан, особливості динаміки та закономірності трансформації болотних геокомплексів за умов антропогенного впливу, здійснено їх кількісну та якісну оцінку. Створено Довідник боліт, заболочених ділянок та торфовищ, укладено серію тематичних карт. Виявлено внутрішньотипову та просторову диференціацію боліт та явище повторного заболочування. Науково обгрунтовано пропозиції щодо раціонального використання, збереження, реабілітації та охорони болотних ландшафтів.

Еколого-геохімічний аналіз і оцінка поселенських ландшафтів Чернівецької області 2002

Источник: Автореф. дис... канд. географ. наук: 11.00.01 / В.Б. Присакар; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано теоретико-методичні основи еколого-геохімічного аналізу й оцінки поселенських ландшафтів Чернівецької області (наукові підходи, базові поняття). Вивчено ландшафтну структуру, геохімічні особливості природних компонентів і комплексів, населених пунктів та окремих районів. Проведено типологію поселенських геосистем за ландшафтно-геохімічними властивостями. Здійснено поселенсько-геохімічне районування, надано геохімічну характеристику й еколого-геохімічну оцінку даних геосистем. Встановлено динаміку зміни еколого-геохімічної ситуації. Складено серію тематичних карт.


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net