Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Географические науки
Экономическая и социальная география

Содержание текущего раздела:
Автономна Республіка Крим на ринку рекреаційних послуг (суспільно-географічна оцінка конкурентних позицій) 2002

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Н.В. Страчкова; НАН України. Ін-т географії. — К., 2002. — 22 с. — укp.

Аннотация: З використанням геомаркетингового підходу наведено оцінку конкуреннтних позицій АР Крим на ринку рекреаційних послуг (РРП). На підставі узагальнення результатів геомаркетингових досліджень суспільної географії проаналізовано методичні підходи та прийоми дослідження територіальних ринків, виявлено можливості їх використання для специфічного типу РРП. Проведено порівняльний аналіз конкурентних позицій території за умов РРП з обгрунтуванням програми, системи оціночних показників за групами параметрів та їх модифікацій на різних територіальних рівнях. Створено шкали бальної оцінки показників з метою картографічного представлення результатів у вигляді багатокутників конкурентоспроможності. На підставі узагальнення даних соціологічного опитування серед рекреантів, які проживають за межами Криму, а також організаторів відпочинку в даному регіоні виявлено географію попиту, споживчі переваги та ступінь задоволення відпочинком на півострові. Наведено оцінку конкурентних позицій АР Крим на міжнародному, національному та регіональному рівнях, обгрунтовано стратегічні напрями посилення конкурентоспроможності АР Крим за умов РРП.

Виробничо-територіальні типи сільськогосподарських підприємств Закарпатської області: суспільно-географічне дослідження 2003

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Т.Ю. Лужанська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 16 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розглянуто територіальні особливості розвитку аграрного сектора економіки за умов переходу до ринкових відносин. Обгрунтовано суть сільськогосподарських підприємств, критерії їх виробничо-територіальної типізації. Проаналізовано роль і значення основних чинників, які впливають на формування виробничо-територіальних типів сільськогосподарських підприємств регіону. Досліджено типи сільськогосподарських підприємств як форми територіальної організації сільськогосподарського виробництва. За допомогою методів оптимального програмування (економіко-математичної оптимізації) розроблено методику вивчення виробничо-територіальних типів даних підприємств. Запропоновано основні шляхи вдосконалення їх територіальної організації в різних природничо-економічних зонах Закарпаття.

Вплив процесів глобалізації на розвиток регіонів України 2005

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Є.О. Маруняк; НАН України. Ін-т географії. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розкрито суть категорії "глобалізація", розвинуто її суспільно-географічні аспекти. Виявлено особливості функціонування міжнародних організацій. Розроблено методику дослідження процесів глобалізації, апробація якої на прикладі України та її регіонів дозволила одержати результати за напрямками: аналіз суспільно-географічних чинників входження України до світової економіки; виявлення особливостей географічної структури її зовнішньоекономічного потоку в аспекті угруповань країн світу, а також векторів регіональної інтеграції; дослідження регіональної специфіки прояву процесів глобалізації з подальшим обгрунтуванням рейтингу регіонів України за інтенсивністю цих процесів; розгляд основних напрямів трансформації структури окремих галузей господарства регіону внаслідок впливу процесів глобалізації.

Відтворювальний потенціал трудових ресурсів регіону (математико-географічний аналіз на матеріалах Львівської області) 2000

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / В.С. Грицевич; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено вивченню математико-географічних закономірностей впливу середовища життєдіяльності трудових ресурсів регіону на їх відтворювальний потенціал для покращання ознак відтворення шляхом оптимізації середовища. Розроблено та застосовано нові підходи до вивчення соціально-економічних потенціалів у територіальних суспільних системах, і, зокрема, відтворювального потенціалу трудових ресурсів обласного регіону. Побудовано математичні моделі, що описують системні зв'язки в регіональній системі відтворення трудових ресурсів. Запропоновано алгоритм оцінки інтегрального відтворювального потенціалу. На основі моделей сформульовано і розв'язано задачі оптимізації середовища життєдіяльності, а також вироблено практичні рекомендації.

Географо-екологічні аспекти функціонування сільськогосподарського виробництва обласного регіону 2000

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / М.Д. Заячук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто основні географо-екологічні аспекти у функціонуванні сільськогосподарського виробництва за умов становлення ринкових відносин в господарському комплексі країни, чинники формування аграрно-ресурсного потенціалу, екологічні аспекти його використання. Досліджено організаційно-структурну географію сільськогосподарського виробництва на прикладі території Чернівеччини, вивчено вплив різноукладних типів господарств (колективних, особистих підсобних господарств населення, фермерських) на формування агроекологічного потенціалу обласного регіону, досліджено взаємозв'язок рослинництва, тваринництва та сучасної екологічної ситуації. Виявлено наслідки сільськогосподарської діяльності та вплив екологічних чинників на якість і конкурентноспроможність продукції.

Географічне дослідження впливу зовнішньоекономічних зв'язків на трансформацію господарства Автономної Республіки Крим 2003

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / О.М. Кузьміна; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Поглиблено теоретико-методологічні положення щодо географічного вивчення зовнішньоекономічних зв'язків на мезорегіональному рівні (на прикладі Автономної Республіки Крим). Удосконалено механізм визначення територіальної структури системи зовнішньоекономічних зв'язків мезорегіону. Визначено зовнішньоекономічні чинники впливу на трансформацію господарських функцій мезорегіону. Уперше розроблено типологію центрів і районів локалізації зовнішньоекономічних зв'язків мезорегіону, що дає змогу виявити загальну стратегію до зміни його господарського комплексу під впливом зовнішньоекономічної діяльності.

Географічні відмінності та шляхи оптимізації використання рекреаційно-ресурсного потенціалу гірсько-приморських територій Криму 2000

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / М.М. Блага; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Поглиблено теоретичні основи вивчення рекреаційно-ресурсного потенціалу (РРП) території та розроблено фактори географічних відмінностей в його використанні. Виявлено показники факторів та їх значення, які зумовлюють різну ефективність використання РРП території. Досліджено компонентну, функціональну та територіальну структури використання потенційних можливостей рекреаційних ресурсів гірсько-приморських територій Криму. Розроблено принципи та основні напрямки оптимізації використання РРП території.

Географічні основи кадастру сільськогосподарських земель Півдня України (на прикладі Херсонської області) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Д.С. Мальчикова; Одес. нац. ун-т ім. І.Мечникова. — О., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Запропоновано напрямки розширення та доповнення сучасної методологічної бази землеоцінювальних робіт: проведення кадастрового районування на агроландшафтній основі та перехід від агровиробничих груп грунтів як об'єктів кадастрової оцінки до сільськогосподарських типів земель. Обгрунтовано полікритеріальну систему показників кадастрової оцінки сільськогосподарських земель на противагу існуючому монокритеріальному підходу з метою повнішого урахування регіональних і локальних особливостей та умов ведення сільськогосподарського виробництва.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net