Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Географические науки
Геоморфология и палеогеография

Содержание текущего раздела:
Аналіз рельєфу і сучасного морфогенезу центральної частини Придніпровської височини з еколого-геоморфологічною метою 2005

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.04 / Т.І. Ткаченко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано концепцію аналізу рельєфу та сучасного морфогенезу, базуючись на екологогеоморфологічних засадах як науковій базі розв'язання регіональних проблем природоохоронної діяльності. Здійснено оцінку чинників формування рельєфу території центральної частини Придніпровської височини та встановлено, що головним є господарська діяльність, яка зумовила значну антропогенну трансформацію рельєфу. Кількісно оцінено роль антропогенних впливів на рельєф. Розроблено класифікацію основних видів господарської діяльності. Виявлено взаємозв'язок чинників формування рельєфу та складників природних умов, які суттєво впливають на еколого-геоморфологічний стан дослідженої території. Здійснено морфологічну інтерпретацію флювіальної мережі (виявлено головні напрямки латеральної міграції речовинних мас у процесі морфогенезу), на підставі аналізу щільності флювіальної мережі встановлено локальні відмінності у вияві морфогенезу. Створено великомасштабну геоморфологічну карту ключової ділянки дослідженої території, яка відображає напрямки потоків речовини та антропогенної трансформації рельєфу. Проаналізовано співвідношення вершинної та базисної поверхонь і встановлено тенденції розвитку даної території, сформульовано поняття "природно-антропогенної геоморфологічної системи" території, функціонування якої зумовлене впливом природних і антропогенних чинників та супроводжується відповідними еколого-геоморфологічними змінами життєвого середовища людини. Визначено критерії, виділено таксони та здійснено геоморофологічне районування дослідженої теориторії з метою розв'язання прикладних геоекологічних проблем.

Антропогенна трансформація рельєфу міста Хмельницького 2002

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.04 / О.В. Колтун; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: На базі теоретичних засад антропогенної геоморфології та суміжних дисциплін, даних фондових, літературних джерел і власних польових досліджень, за допомогою запропонованої методики в історичному, аналітичному, синтетичному та прогностичному аспектах встановлено особливості антропогенної трансформації рельєфу міста Хмельницького. Розкрито значення досліджень антропогенної трансформації рельєфу міст серед напрямів і галузей геоморфологічної науки. Розроблено методику дослідження антропогенної трансформації рельєфу міст. Встановлено історичні закономірності та соціально-економічні передумови появи природно-антропогенних й антропогенних форм рельєфу, розвитку геоморфологічних процесів. З врахуванням рельєфотвірних чинників проаналізовано, типізовано та класифіковано спектр природних, природно-антропогенних, антропогенних форм рельєфу, рельєфотвірних процесів і відкладів, виявлено закономірності їх поширення на території Хмельницького. Визначено ступінь і характер антропогенної трансформації рельєфу Хмельницького на підставі комплекса синтетичних показників. Зроблено прогнозування подальшої антропогенної трансформації рельєфу Хмельницького. Надано рекомендації щодо використання одержаних результатів у дослідженнях інших великих міст.

Басейнова організація мезозой-кайнозойського морфолітогенезу північного та центрального Волино-Поділля 2002

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.04 / Н.М. Погорільчук; НАН України. Ін-т географії. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано концептуальні підходи до вивчення організації басейнових палеогеоморфологічних морфолітосистем. Розроблено методику їх дослідження з урахуванням геолого-геоморфологічних та палеогеоморфологічних умов пінічного та центрального Волино-Поділля. Складено спеціальні карти та розрізи басейнових палеогеоморфологічних морфолітосистем території дослідження. Проаналізовано будову, структуру, функціональну та еволюційну динаміку, зовнішні та внутрішні чинники розвитку, загальні та індивідуальні риси басейнових палеогеоморфологічних морфолітосистем даного регіону. Наведено рекомендації щодо прогнозу родовищ різних видів корисних копалин території, а також поширення техногенних забруднень в районах експлуатації Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій.

Геоморфологія сульфатного карсту Прут-Дністерського межиріччя 2005

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.04 / Л.В. Ковальська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вперше детально охарактеризовано геоморфологію сульфатного карсту Прут-Дністерського межиріччя. На підставі вивчення умов і чинників формування та розвитку карстового рельєфу, а також морфометричних і морфографічних особливостей поверхневих підземних карстових форм складено оригінальні схеми класифікації карстових утворень. Встановлено причини та закономірності виникнення, поширення та розвитку сульфатного карсту. Деталізовано карстологічну регіоналізацію території межиріччя, встановлено ступінь її закарстованості. Визначено й охарактеризовано основі епохи сульфатного карстоутворення. З урахуванням морфологічних особливостей карстових утворень розроблено вікові класифікації поверхневих і підземних форм. Вперше виявлено вплив сейсмічних процесів на формування та розвиток карстових утворень. Визначено основні тенденції зміни карстового рельєфу під впливом природних і антропогенних чинників, наведено оцінку геоекологічного стану карстових районів.

Динаміка ярів в басейні Дністра 1999

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.04 / М.Я. Симоновська; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. — Л., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Встановлені причини виникнення та закономірності розвитку лінійних ерозійних форм, виявлені особливості поширення ярів різного віку і морфології в басейні Дністра на основі порівняльного аналізу різновікових (1925, 1955, 1985 рр.), топографічних карт (М 1:100000, 1:25000), дешифрування аерофотознімків, напівстаціонарних досліджень і розрахунків потенціалу лінійного росту ярів. На основі проведених досліджень оцінений сучасний стан яркових форм і виявлені основні тенденції зміни яружної мережі під впливом як природних, так і антропогенних чинників. Запропоновані рекомендації щодо протиерозійної організації території, раціонального використання земель, підвищення їх родючості.

Еколого-геоморфологічний аналіз Закарпатської області 2005

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.04 / Н.Ф. Габчак; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено принципову схему та алгоритм регіональних еколого-геоморфологічних досліджень з урахуванням морфометричних та морфологічних особливостей рельєфу, спектра сучасних геоморфологічних процесів та антропогенних чинників диференційовано для гірської та рівнинної частини території Закарпатської області. За допомгою ArcMap створено інформаційну систему, що відображає еколого-геоморфологічний стан геоморфосфери басейнових та адміністративно-територіальних систем Закарпатської області. Побудовано серію морфометричних карт (горизонтального та вертикального розчленування рельєфу, крутизни та морфології схилів, структурних ліній рельєфу), а також схем поширення та спектра сучасних геоморфологічних процесів на різних часових зрізах. Розроблено картосхеми основних видів господарської діяльності людини. Проведено бальну оцінку впливу морфометричних параметрів рельєфу, поширення та прояву сучасних геоморфологічних процесів та антропогенних чинників на еколого-геоморфологічний стан басейнових та адміністративно-територіальних систем гірської та рівнинної частини Закарпатської області. Проаналізовано масштаби змін рельєфу під впливом природокористування, поселенського та транспортного навантаження. Здійснено комплексну еколого-геоморфологічну оцінку стану досліджуваних систем, побудовано схеми районування території за складністю рельєфу, величиною геоморфологічного ризику та інтегрального показника геоекологічної напруги. Запропоновано комплекс заходів, спрямованих на покращення еколого-геоморфологічного стану території Закарпатської області.

Еколого-геоморфологічний аналіз Розточчя і прилеглої території 2001

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.04 / М.А. Петровська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: З'ясовано особливості генези, історії розвитку, динаміки та тенденції трансформації геоморфосфери та взаємопов'язаних з нею компонентів довкілля в межах Розточчя та території, яка з ним межує, здійснено їх історико-географічний та еколого-геоморфологічний аналіз, подано кількісну оцінку сучасного стану, визначено напругу еколого-геоморофологічної та еколого-географічної ситуації на рівні таксонів геоморфологічного районування та землекористування найнижчого рангу, з'ясовано особливості впливу екологічних ситуацій на життєдіяльність людини, обгрунтовано оптимізаційні заходи для забезпечення регулювання розвитку небезпечних процесів, оптимізації природокористування та зниження екологічної напруги в регіоні.

Еколого-геоморфологічний аналіз басейну Західного Бугу 2001

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.04 / Л.П. Курганевич; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано концепцію еколого-геоморфологічного аналізу рельєфу флювіальної генези. Подано просторово-часову оцінку складності структури флювіальних систем верхньої частини басейну Західного бугу і масштабів трансформаційних процесів, що відбуваються у них. Розроблено морфологічну типізацію русел, визначено особливості їх переформування. Проаналізовано вплив різних компонентів і чинників довкілля на екологічний стан річкової системи. Оцінено напругу екологічної ситуації у межах басейнових комплексів - еколого-геоморфологічних районів.


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net