Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Географические науки
Биогеография и география грунтов

Содержание текущего раздела:
Агротехногенна трансформація грунтів Сокальського пасма 2001

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.05 / М.І. Пшевлоцький; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено агротехнічні зміни сірих і темно-сірих опідзолених грунтів Сокальського пасма під впливом інтенсивного сільськогосподарського використання. Встановлено, що антропогенна діяльність спричинила трансформацію елементарних грунтоутворювальних процесів, визначила їх швидкість і спрямованість, зумовила виникнення нових, невластивих цілинним грунтам режимів. З'ясовано, що в грунтах Сокальського пасма домінуючим є природно-антропогенний або культурний процес грунтоутворення, який обумовлює спрямованість та інтенсивність елементарних грунтових процесів, режими та властивості освоєних грунтів, характер їх використання. Обгрунтовано тезу про те, що інтенсивне сільськогосподарське використання грунтів Сокальського пасма призвело до активізації водної ерозії та розвитку ряду деградаційних процесів. Наведено рекомендації щодо оптимізації використання грунтів і шляхи регулювання деяких негативних процесів.

Галогеохімія грунто-підгрунтя ландшафтних комплексів Причорноморсько-Приазовського сухостепового краю 2003

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.05 / А.І. Кривульченко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 31 с.: рис. — укp.

Аннотация: Започатковано формування ландшафтно-галогеохімічної концепції, згідно з якою водорозчинні солі є невід'ємною динамічною складовою різнорівневих ландшафтних комплексів з ландшафтно інтегруючою, диференціюючою та діагностуючою функціями солей. На базі розробленої систематики ландшафтних комплексів дослідженої території здійснено ландшафтно диференційований педогалогеохімічний аналіз регіону, показано наявність прояву ландшафтно-педогалогеохімічної широтної зональності, схилової мікрозональності та різноманіття, а також содопрояву та домінування в шарі 0 - 1 м незасолених та перехідних типів засоленості. Визначальним трендом у характері засоленості грунто-підгрунтя регіону є розсолення, подекуди - процеси динамічної рівноваги та вторинного засолення.

Географо-генетичні особливості гумусового стану опідзолених грунтів Пасмового Побужжя 2003

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.05 / Г.С. Підвальна; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Запропоновано накопичення гуматів кальцію в ілювіальних горизонтах вважати однією з основних діагностичних ознак опідзолених грунтів. Визначено залежність гумусового стану даних грунтів від їх морфологічних, фізичних і фізико-хімічних властивостей. Вперше в опідзолених грунтах Пасмового Побужжя вивчено оптичні властивості гумінових кислот (ГК). Встановлено, що найвищі показники оптичної щільності ГК пов'язані з підвищеним вмістом гуматів кальцію. "Вільні" ГК відзначаються найнижчими оптичними щільностями. Виявлено, що сільськогосподарське освоєння опідзолених грунтів Пасмового Побужжя призвело до незначного зниження вмісту гумусу, збільшення валового азоту, гуматності гумусу та вмісту гуматів кальцію, до зменшення диференціації грунтових профілів за якісним складом гумусу, кращої структурованості молекул. Вивчено динаміку вмісту гумусу в грунтах даного регіону за 40 років. Виявлено географо-генетичні особливості гумусового стану грунтів. Складено картосхеми вмісту гумусу в шарі 0 - 20 см. Розроблено класифікацію грунтів за рівнями показників вмісту гумусу в грунтах Пасмового Побужжя.

Географо-генетичні особливості трансформації грунтів трас магістральних трубопроводів 2005

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.05 / О.Г. Телегуз; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено географо-генетичні особливості трансформації грунтів у процесі будівництва та експлуатації магістральних трубопроводів (МТ). Визначено кількісні й якісні показники техногенної трансформації грунтів (ТТГ), а також ступінь ТТГ досліджуваної території. Запропоновано методику вивчення грунтів уздовж лінійних споруд, зокрема, метод трансект і ключових ділянок. Використано шкалу Манселла як діагностичний показник для визначення ступення ТТГ. Вдосконалено класифікацію техногенно порушених грунтів (ТПГ) трас МТ і новозбудованих. Проведено бонітетну оцінку ТПГ. Наведено методику визначення втрат сільськогосподарського виробництва в процесі будівництва МТ, вивчено властивості техногенно непорушених і модифікованих грунтів і техноземів.

Географічний аналіз інтенсивності грунтоутворення в агроландшафтах Криму для потреб їх протиерозійного облаштування 2003

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.05 / О.І. Єргіна; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Уперше на основі грунтово-хронологічних досліджень надано кількісну оцінку зміни властивостей різновікових грунтів у часі: встановлено темп зміни потужності гумусового горизонту, масштаби трансформації морфології профілю, фізичних і фізико-хімічних властивостей. Проведено математичне моделювання зміни потужності та швидкості формування гумусного горизонту, запасів гумусу у часі для грунтів Криму. З'ясовано, що гідротермічні відмінності за умов грунтоутворення на схилах і плакорах добре описуються величиною енергетичних затрат. Доведено, що після розрахункової формули показниками, що характеризують мікрокліматичні особливості грунтоутворення на схилах, її можна використовувати для розрахунку швидкості утворення гумусового горизонту (допустимих норм ерозії) на схилах різного нахилу та експозиції для грунтів різного ступеня змитості. Запропоновано таблично-графічний алгоритм визначення величин допустимих норм ерозії з урахуванням природно-зональних чинників та особливостей землекористування на території Кримського півострова, який дозволяє вирішити проблему протиерозійного облаштування агроландшафтів Криму.

Географічні закономірності поширення і динаміка фтору у чорноземах південних північно-західного Причорномор'я 2005

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.05 / В.І. Тригуб; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано географо-генетичні особливості вмісту та розподілу фтору у південних чорноземах. Досліджено вплив хімічних меліорантів, а також викидів промислових підприємств на вміст фтору у системі "грунт - рослини" на прикладі Одеського суперфосфатного заводу. Установлено географічні закономіності природного поширення й антропогенного накопичення фтору у південних чорноземах зрошуваних і незрошуваних, у грунтових і поверхневих водах північно-західного Причорномор'я. Виявлено, що зрошення та внесення фосфагіпсу призводить до накопичення фтору у грунтах, рослинах, грунтових водах. Визначено локальний характер фторного забруднення грунтів промисловими викидами, обумовлений генетичними особливостями грунтів і типами сільськогосподарського використання земель. Розроблено методику визначення активного фтору в соку рослин, за допомогою якої вперше проаналізовано особливості накопичення рухового фтору в рослинах залежно від агроекологічних особливостей грунтів.

Грунти заплав малих та середніх річок Північно-Західного Причорномор'я 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.05 / В.І. Михайлюк; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2002. — 33 с. — укp.

Аннотация: З використанням системного підходу, поєднання концепцій елементарних грунтових процесів (ЕГП) та еволюції грунтів з ландшафтно-геохімічним аналізом грунтоутворення визначено механізми і географічні особливості функціонування ландшафтно-геохімічних і ЕГП, розроблено модель заплавного грунтоутворення, профільно-генетичну класифікацію заплавних грунтів та еколого-агромеліоративну класифікацію заплавних земель. Запропоновано критерії діагностики грунтів і лабільних грунтових тіл на підставі поняття "грунтова часова катена", розкрито особливості екології, генези і географії грунтів, їх будови, складу, властивостей, режимів. За результатами багаторічного моніторингу агроекологічного стану грунтів проаналізовано динаміку ЕГП і характер зміни властивостей грунтів, зумовлених їх осушенням і зрошенням, розроблено критерії доцільності використання заплавних земель.

Грунтово-географічні основи екологічної експертизи земель (на прикладі Задністров'я України) 2004

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.05 / В.А. Сич; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Виявлено просторово-часові закономірності та масштаби деградації грунтів і антропогенного забруднення земель Задністров'я України. Розроблено й обгрунтовано методику грунтово-екологічної експертизи земель різного використання, а також критерії оцінки ступеня деградації грунтів та їх антропогенного забруднення за бальною системою. Запропоновано автоматизовану картографічну інформаційну систему з метою виявлення, оцінки та організації моніторингу кризових зон. Апробовано методику грунтово-екологічної експертизи на основній ділянці дослідженого регіону з використанням технологій, яких передбачає географічна інформаційна система. На підставі інтеграційної оцінки деградації виявлено незадовільний стан незрошуваних земель щодо забруднення грунтів, а щодо зрошуваних - відзначено їх кризовий стан. З'ясовано, що домінуючими типами деградації є фізична (землеробська), агровиснаження та осолонцювання.


[0] [1]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net