Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Географические науки
Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия

Содержание текущего раздела:
Балансова оцінка водних ресурсів річок басейну Дніпра, їх використання та охорона (в межах України) 1999

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.07 / О.М. Галущенко; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено балансовій оцінці водних ресурсів річкових водозборів басейну Дніпра за окремі сезони, холодні і теплі півріччя багаторічного періоду і характерні за стоком гідрологічні роки. Визначено природний стік. Запропонована модель водного балансу у вигляді ув'язаних карт розподілу атмосферних опадів, сумарного стоку та випаровування. Проводиться співставлення заборів, скидів води і безповоротного водокористування з середнім стоком і стоком за маловодні роки. Виділено 47 водозборів, в межах яких середній стік і стік за маловодні роки змінився більше ніж на 10-20% . Пропонуєтся підхід до вивчення впливу дифузійних джерел забруднення на кількісні і якісні характеристики елементів водного балансу.

Водний і сольовий режими системи озер Кугурлуй і Ялпуг в умовах їхнього зарегулювання 2005

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.07 / С.Д. Кузніченко; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Уперше здійснено комплексний аналіз і встановлено взаємозв'язки між основними складовими гідрологічного та гідрохімічного режимів системи озер Кугурлуй - Ялпуг. На підставі матеріалів інтегрованого моніторнигу Tacis-2001 визначено та кількісно оцінено ступінь просторової неоднорідності полів мінералізації за акваторією озер. Запропоновано математичну модель функціонування водойми Кугурлуй-Ялпуг, на базі якої здійснено генерацію часового ходу мінералізації у ньому за період 1963 - 2001 рр. Визначено межові величини мінералізації у межах озер за існуючої системи водообміну між ними та р.Дунай. Здійснено сценарне моделювання водно-сольового режиму озер стосовно заданих показників мінералізації з метою використання його результатів за умов експлуатації водойми. Запропоновано комп'ютерний модуль, який дозволяє здійснювати оптимізацію умов водообміну за заданими показниками мінералізації у системі озер Кугурлуй - Ялпуг у вегетаційний період.

Геогідроморфологічні закономірності самоформування русел у різних природних умовах 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.07 / Ю.С. Ющенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 39 с. — укp.

Аннотация: Виявлено й описано однорідність процесів самоорганізації та морфогенезу русел за різних умов. Введено поняття "геострумінь" та "геоструменеве руслоформування", з використанням яких розкрито інваріантні закономірності розвитку русел. Проаналізовано головні фактори та прояви їх генезису й еволюції, генеральні кількісні закономірності. Здійснено геогідроморфологічний аналіз складної системи факторів, що впливають на самоформування алювіальних русел річок, головних кількісних співвідношень. Виведено основне рівняння процесів даного роду. Запропоновано й обгрунтовано їх геогідроморфологічну класифікацію. Описано її верхні рівні-класи та підкласи русел. Виділено класи: крупноалювіальних русел (5 підкласів), піщаних алювіальних русел ( 3 підкласи) та супіщаних алювіальних русел (2 підкласи). Запропоновано схему виділення типів як типологічно-таксономічних одиниць у межах підкласів. Установлено геогідроморфологічні закономірності самоформування русел, застосовані до вивчення основних річок Карпато-Подільського регіону України. Вивчено руслоформування за гірських, напівгірських та рівнинних умов даної території. Наведено приклади відображення розповсюдження категорії русел, однорідних ділянок та умов їх розвитку. Описано основні проблеми антропогенного впливу на русла річок регіону.

Гідрографічна мережа та зливовий стік річок Українських Карпат 2004

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.07 / Б.В. Кіндюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 30 с.: рис. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано теоретичні засади гідролого-топологічного аналізу річкових систем з виділенням ієрархії їх основних компонентів. Розраховано числові значення порядків для основних річок регіону, а також чотирьох топологічних параметрів (коефіцієнтів біфуркації, довжин, площ водозборів, ухилів). Запропоновано п'яту закономірність будови річкових систем у вигляді залежності кутів злиття водотоків від рівня ієрархії. Розроблено систему фонових показників річкових басейнів, на основі якої виконано районування території. Запропоновано новий варіант формул для розрахунку швидкості добігання хвиль зливових паводків. Встановлено пропущені значення стокових характеристик, надано рекомендації щодо відновлення роботи частини закритих раніше гідрологічних постів. Внесено зміни в схему операторних формул Є.Д.Гопченка для розрахунку максимальних модулів зливового стоку. Досліджено тенденції зміни водності на малих річках регіону. Зроблено висновок щодо настання фази підвищеної водності на більшій частині території Українських Карпат.

Гідрохімічний режим та оцінка якості річкових вод басейну Західного Бугу на території України 2005

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.07 / М.Р. Забокрицька; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: На прикладі Західного Бугу розроблено та реалізовано методичну схему комплексу гідрохімічних досліджень басейну транскордонної річки. Вивчено закономірності формування хімічного складу води, гідрохімічного режиму р. Західний Буг та її приток за фізико-хімічними показниками води, головними іонами, мікроелементами, біогенними речовинами та специфічними забруднювальними речовинами. Уперше оцінено винос хімічних речовин з української та польської частин басейну даної ріки. Одержано характеристики середньорічного та сезонного розподілу стоку розчинених хімічних речовин з водами Західного Бугу. Досліджено особливості часової та просторової динаміки якості річкових вод зазначеного басейну за трьома блоками гідрохімічних показників: сольовим складом води, її еколого-санітарними показниками та специфічними речовинами води токсичної дії. Виявлено характер і ступінь забрудненості річкових вод басейну.

Динаміка гідрологічного і гідрохімічного режимів на ділянці середнього та нижнього Дністра 2000

Источник: Автореф. дис... канд. географ. наук: 11.00.07 / Л.Б. Коваленко; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: На основі натурних даних розроблено методику дослідження коливань полів швидкості та каламутності у широкому діапазоні періодів, а також встановлено причини даних коливань. Виявлено динамічні та кінематичні умови транспорту наносів на ділянках річки з русловиправними спорудами та русловими кар'єрами. Досліджено особливості гідрохімічного режиму на ділянках річки з активними інженерними спорудами та вплив мулових відкладень на якість води нижнього Дністра (на ділянці Одеського водозабору).

Екологічна оцінка та екологічні нормативи якості води річок Рівненської області 2002

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.07 / В.Й. Мельник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Геогр. ф-т. — Рівне, 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вивчено особливості екологічного нормування якості води річок Рівненщини. Проаналізовано існуючі підходи до оцінки стану поверхневих вод. Здійснено екологічну оцінку якості річкової води сучасного періоду та у перспективі. Встановлено оптимальні та допустимі екологічні нормативи якості води річок регіону. Запропоновано компенсаційні заходи щодо досягнення встановлених оптимальних екологічних нормативів.

Закономірності та екологічне значення гідрологічних та гідрохімічних характеристик басейну р. Сіверського Дінця 1999

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.07 / С.В. Степанян; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено виявленню закономірностей гідрологічних та гідрохімічних характеристик басейну р. Сів. Донець, їх ролі у формуванні сучасного стану басейну, системі оцінки цього стану на основі сучасних гідрологічних і гідрохімічних характеристик.


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net