Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Географические науки
Конструктивная география и рациональное использование природных ресурсов

Содержание текущего раздела:
Автоматизоване агроландшафтне районування 2001

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / Т.М. Безверхнюк; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розвинуто теоретико-математичну модель картографування та районування агроландшафтних систем локального і регіонального рівнів. Автоматизоване агроландшафтне районування базується на поєднанні методів традиційного картографічного аналізу, алгоритмів автоматичного районування й аналітичних можливостей сучасних геоінформаційних систем (ГІС). Вибір і створення базової ландшафтної основи складає центральну задачу в системі автоматизованого агроландшафтного районування.

Аквальні і водно-болотні антропогенні ландшафти Поділля 2006

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / Г.С. Хаєцький; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано історичні етапи формування та розвитку антропогенних аквальних і водно-болотних ландшафтних комплексів Поділля, удосконалено та доповнено теоретико-методологічні засади їх дослідження. Розглянуто структуру та складено класифікацію аквальних, водно-болотних антропогенних ландшафтів та їх аналогів, проведено районування великих антропогенних ландшафтів. Виявлено специфіку функціонування парадинамічних взаємозв'язків між водними та суміжними ландшафтами, встановлено закономірності формування та розвитку водно-болотних екотонів. Спрогнозовано динамічні зміни у взаємодії аквальних антропогенних ландшафтних комплексів з суміжними територіями. Визначено перспективи розвитку й обгрунтовано основні напрями оптимізації та можливості рекреаційного освоєння аквальних і водно-болотних антропогенних ландшафтних комплексів.

Антропогенна трансформація ландшафтних систем західної частини Волинського Полісся 1999

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / І.Б. Койнова; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. — Л., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: В дисертації проаналізовано різні види антропогенних навантажень на ландшафтні системи західної частини Волинського Полісся та отримані результати, що вказують на масштаби та глибину антропогенної трансформації. Удосконалена методика визначення інтегрального антропогенного навантаження на ландшафтні системи, за допомогою якої встановлена ступінь трансформованості ландшафтів. Проведено районування території щодо гостроти екологічної ситуації, на основі якого зроблені рекомендації для зменшення антропогенного впливу на ландшафтні системи та для впровадження на території регіону екополітики.

Антропогенний вплив на річки України 2003

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.11 / В.І. Вишневський; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 35 с. — укp.

Аннотация: Здійснено класифікацію чинників антропогенного впливу на річки. Оцінено здатність річок реагувати на антропогенний вплив. Досліджено зміни метеореологічних величин, які найбільше впливають на стан річок. Показано вплив кліматичних змін на середній річний стік води та його внутрішньорічний розподіл. Подано характеристику галузей господарського комплексу України, що найбільше впливають на стан річок. Визначено вплив антропогенної діяльності на стік найбільших річок та визначено стік, який би спостерігався за відсутності господарської діяльності. Здійснено районування території України за особливостями використання річок. Визначено вплив зарегулювання стоку на режим річок і гідроекологічну ситуацію. Розроблено параметри екологічних попусків з Дністровського водосховища. Установлено закономірності стоку завислих і тягнених наносів, а також вплив антропогенного чинника. Оцінено зміни, які сталися в результаті антропогенного впливу на температуру води, льодовий режим і гідрохімічні характеристики. Визначено очікуваний та ймовірний вплив на річки споруджуваних енергетичних об'єктів. Уточнено метод розрахунку внутрішньорічного розподілу стоку. Здійснено оцінювання ймовірного нафтового забруднення водних об'єктів у разі аварії на трубопровідному транспорті.

Антропогенні зміни в басейнах малих річок (на прикладі Волинської області) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / І.Я. Мисковець; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання аналізу та оцінки різних видів антропогенних навантажень на басейни малих річок. Розроблено інтегральні індекси оцінки антропогенних змін у басейнах, які дають можливість встановити ступінь трансформації природного їх середовища. Проведено районування даних басейнів Волині щодо їх екологічного стану для розробки заходів, які сприятимуть покращанню їх довкілля. Удосконалено формулу сталої інтенсивності дощового стоку СНиП 2.01.14-83 із врахуванням зазначених змін у басейнах малих річок, що впливають на процес формування в них паводкового стоку. Запропоновано алгоритм і програму розрахунку дощового стоку на ЕОМ.

Антропогенні ландшафти правобережної України: історико-географічний аналіз, регіональні структури, оптимізація 1999

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.11 / Г.І. Денисик; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 32 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням теорії, історико-географічному аналізу, районуванню і оптимізації антропогенних ландшафтів. Обгрунтована періодизація історії комплексних природничих досліджень природи території Правобережної України, становлення на їх основі антропогенного ландшафтознавства. Проведена класифікація антропогенних ландшафтів, досліджена їх структура, взаємозв'язки, зональні типи і регіональні структури. Складена схема природно-господарського районування, зроблено прогноз розвитку і розглянуті можливості оптимізації антропогенних ландшафтів Правобережної України на наступні 10-15 років.

Бальнеологічні ресурси Передкарпаття: сучасний стан, перспективи використання та охорона 1999

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / О.В. Федунь; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. — Л., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: У дисертації досліджується бальнеоресурсний потенціал Передкарпаття, сучасний рівень його використання та резерви подальшого освоєння. Автором удосконалене гідрогеологічне районування регіону дослідження, проведена класифікація гідрогеологічних районів за ступенем перспективності розвитку санаторно-курортної підгалузі рекреації. Розглядаються проблеми охорони, збереження та раціонального використання ресурсів лікувальних мінеральних вод і пелоїдів (грязей) Передкарпаття, рекомендується їх вирішення в контексті світової програми збалансованого екорозвитку.

Водогосподарське районування і раціоналізація водокористування (на прикладі Північного В'єтнаму) 2000

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / Ха Хуєн Фонг; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Узагальнено теоретико-методологічні та методичні положення водогосподарського районування. Висвітлено можливості його використання для раціоналізації водокористування та охорони водних ресурсів на прикладі районів Північного В'єтнаму. Водогосподарське районування, яке є новим видом районування, де узагальнено головні положення фізико-географічного й економічного районувань, що може розглядатись як природно-економічне. Виділено 13 водогосподарських районів на території Північного В'єтнаму, згрупованих у 4 класи згідно з умовами формування, структурою водогосподарських комплексів, а також ступеня забезпеченості галузей народного господарства водними ресурсами. Розроблено рекомендації щодо раціоналізації водокористування в окремих районах Північного В'єтнаму відповідно до умов природного водозабезпечення, балансу водоспоживання та якісного стану водних ресурсів.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net