Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Географические науки
Географическая картография

Содержание текущего раздела:
Атласне еколого-природоохоронне картографування адміністративних областей (на прикладі Харківської області) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.12 / А.М. Байназаров; НАН України. Ін-т географії. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: На базі аналізу та узагальнення існуючих напрямків тематичного картографування адміністративних областей екологічної спрямованості визначено суть, призначення та напрямки обласного атласного еколого-природоохоронного картографування, виявлено основні його проблеми та вказано шляхи їх усунення. З застосуванням створених структурно-логічних моделей об'єкту дослідження - інтегративної геосистеми "суспільство - природа" розроблено зміст еколого-природоохоронного атласу Харківської області та обгрунтовано його структуру, математичні елементи, визначено шляхи використання в управлінській діяльності та навчальному процесі. За результатами експериментів створено регіональні еколого-природоохоронні картографічні твори (серії стінних обласних та районних карт, а також районний атлас).

Великомасштабне аерокосмічне картографування території з метою пошуку нафти і газу (теорія і практика робіт в Україні) 2001

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.12 / Д.О. Тарангул; НАН України. Ін-т географії. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено етапи, періоди розвитку аерокосмічного знімання та аерокосмоструктурного, космофотогеологічного картографувань території України. Розроблено теоретичні та методичні аспекти великомасштабного аерокосмічного картографування (ВАКК) локальних пасток видобутку вуглеводнів. Запропоновано технологічну блок-схему методики робіт щодо складання геологічної серії великомасштабних тематичних карт нафтогазоносних територій з використанням аерокосмічної інформації. Детально розглянуто метод комплексної тематичної інтерпретації результатів ВАКК і геолого-геофізичних матеріалів для прогнозування нафтогазоперспективних об'єктів. Вперше виявлено та закартографовано на основі сумісної інтерпретації результатів даних дистанційного зондування Землі та геолого-геофізичних досліджень у межах центральної частини Дніпровсько-Донецької западини аерокосмогеологічні об'єкти різного порядку та ступеня перспективності. Наведено методику складання картосхем геоіндикаційного та структурного дешифрувань, що стали об'єктивною основою для структурно-геологічної інтерпретації. Обгрунтовано наукові основи визначення системи умовних знаків для геоіндикаційних карт.

Геоінформаційне картографування Йорданії: становлення і застосування 2003

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.12 / Алі Махмуд Хасан Фаргал; НАН України. Ін-т географії. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: На основі аналізу географічних особливостей території Йорданії та динаміки їх змін запропоновано використовувати геоінформаційні технології для вирішення цілого ряду прикладних задач географії та картографії. Розроблено загальну схему геоінформаційного картографування як засобу вивчення, аналізу та зображення об'єкта у вигляді бази картографічних даних і бази географічних матеріалів з наступним представленням отриманих відомостей для багатофункціонального користувача. Створено та реалізовано технологію оновлення картографічних матеріалів Йорданії з використанням космічних знімків і сучасних технологічних та програмних засобів, які є основою геоінформаційних технологій. Застосовано концепцію геоінформаційних технологій для створення інформаційно-довідкової туристичної геоінформаційної системи, вперше запропоновано таку систему для всієї території Йорданії.

Картографо-геодезичне забезпечення земельно-кадастрових робіт в регіоні (проблеми, методика, застосування) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.12 / С.М. Білокриницький; НАН України. Ін-т географії. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розкрито теоретичні та науково-методичні основи комплексного картографічного розмежування земель, наведено основні вимоги щодо точності топогеодезичного і картографічного вивчення у процесі створення земельного кадастру. Висвітлено історію і сучасний стан картографо-геодезичного забезпечення території Буковини. Описано методику оцінки можливості створення топографічних карт і планів різного масштабу за існуючою розрідженою геодезичною мережею. Проведено підрахунок добудови геодезичної мережі на територію Буковини до вимог нормативних документів. Обчислено кошторисну вартість топогеодезичних і картографічних досліджень, а також трудовитрати при проведенні землевпорядних робіт на території регіону для уявлення загальної їх вартості та порівняння. Проаналізовано організаційні заходи картографо-геодезичного забезпечення земельно-кадастрових робіт на Буковині. Визначено шляхи вирішення організаційних проблем геодезичного та картографічного забезпечення земельно-кадастрових робіт.

Картографування динаміки соціально-економічних явищ (на прикладі населення України) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.12 / Т.М. Курач; НАН України. Ін-т географії. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено шляхи і методи створення динамічних картографічних моделей проблемно-практичної орієнтації з широкими можливостями оперативної електронної обробки та поновлення інформації. Запропоновано систему показників, ступені їх комплексування та серії карт динаміки різних типів. Визначено критерії, тематику, структуру та шляхи картографування, а також модифіковано способи картографування стосовно відображення динаміки явищ. Наведено методику картографування динаміки соціально-економічних явищ. Зазначено, що апробація її теоретико-методичних положень дозволила одержати ряд оригінальних, раніше відсутніх в Україні карт, що надало можливість проаналізувати динаміку населення другої половини ХХ ст. в Україні.

Картографічне дослідження людського розвитку в Україні 2000

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.12 / Д.О. Ляшенко; НАН України. Ін-т географії. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням проблемно-орієнтованого картографування людського розвитку (процесу зміни природних і соціально-економічних чинників, а також стану життєдіяльності населення). Розроблено оригінальну методику картографічного відображення чинників людського розвитку за допомогою геоінформаційних технологій. Встановлено, що оптимальним підходом у картографічному дослідженні проблеми є оперативне геоінформаційне картографування. Запропоновано систему показників, що найбільш повно характеризують умови людського розвитку, картографічну методику створення серії карт "Людський розвиток в Україні". Наведено приклади їх створення.

Картографічне забезпечення радіоекологічного моніторінгу (на прикладі зони аварії на ЧАЕС) 2002

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.12 / С.В. Тітова; НАН України. Ін-т географії. — К., 2002. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розвинуто поняття "радіоекологічна ситуація", "радіаційний фактор", "радіоекологічний моніторинг". Визначено етапи здійснення радіоекологічного моніторингу та можливості їх картографічного забезпечення. Розроблено методичні засади картографічного методу дослідження радіоекологічної ситуації, що склалася внаслідок величезної техногенної катастрофи. Охарактеризовано радіоекологічну ситуацію в Поліському районі, яку подано у розробленому атласі цього району. Запропоновано підходи до використання комп'ютерних технологій у створенні систем моніторингових карт.

Картографічне забезпечення функціонування інтегрованої ГІС для управління експлуатацією міських підземних комунікацій (на прикладі Києва) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.12 / Н.О. Полякова; НАН України. Ін-т географії. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання картографування міських підземних комунікацій великого міста з метою створення спеціалізованої геоінформаційної системи (ГІС). Визначено властивості ГІС як інформаційної моделі великого територіально-технологічного об'єкта й обгрунтовано методику її створення. На прикладі АК "Київенерго" показано особливості функціонування географічної інформаційної системи великого енергетичного об'єднання. Встановлено її призначення, охарактеризовано складові частини та комплекс програмного забезпечення. Подано основні види інформації, необхідної для функціонування ГІС і запропоновано програми для її опрацювання. Розглянуто особливості інтеграції інформаційних даних. Створено методику перспективного та поточного (щорічного) планування заходів щодо забезпечення функціонування ГІС. Розглянуто організаційно-технічні питання впровадження окремих підсистем ГІС. Визначено масштаби електронних карт Києва, які є базовими для роботи в сердовищі ГІС, і розроблено систему відповідних умовних картогрфічних знаків. Описано методику створення електронної карти електричних і теплових мереж міста.


[0] [1]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net