Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Юридические науки
Теория и история государства и права; история политических и правовых учений

Содержание текущего раздела:
Акти прямого народовладдя у правовій системі 2001

Источник: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / О.Г. Мурашин; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2001. — 34 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано характерні ознаки акта прямого народовладдя, його юридичні властивості, надано визначення цього поняття. Розглянуто принципи й особливості прямої правотоворчості. Надано визначення прямого правотворчого процесу, розглянуто основні, властиві йому стадії, зроблено висновок про функції традицій та звичаїв у прямому правотворчому процесі. Виявлено основні вимоги до ідеальної моделі акта прямого народовладдя. Досліджено варіанти впливу громадської думки, що міститься в актах прямого народовладдя, на суспільну діяльність. Належну увагу приділено системі та видам актів прямого народовладдя. Здійснено класифікацію зазначених актів за різними критеріями. Показано юридичну природу актів референдуму, виборів, відкликання, наказів виборців, петицій, актів прямого народовладдя місцевого рівня, локальних актів, підзаконних і правозастосовчих, дано їх визначення. Досліджено нормативні засади прийняття актів прямого народовладдя, а також організаційно-функціональні аспекти їх дії. З'ясовано роль цих актів у механізмі правового регулювання. Визначено умови забезпечення ефективності їх реалізації.

Апарат управління Запорізької Січі (середина XVI ст.- 1775 р.) 2000

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / І.М. Паньонко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено комплексному дослідженню апарату управління Запорізької Січі (середина XVI ст. - 1775 р.). Розкрито суть, особливості, історичне значення апарату управління Запорізької Січі та засади його створення і функціонування: принципи виборності, колегіальності, гласності, змінності, звітності органів апарату управління та участі всього запорізького козацтва у їх формуванні; встановлено систему судових органів та пояснено особливості її побудови і функціонування. Зроблено висновок: Запорізька Січ,яка не мала всіх ознак держави, була своєрідним державним утворенням.

Вплив християнства на формування правової системи Київської Русі з кінця Х по 40-ві роки ХІІІ століття 2001

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Т.М. Федоренко; Київ. нац. ун-т ім.Т.Шевченка. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив християнства на формування давньоруського права епохи Київської Русі наприкінці Х - у 40-х рр. ХІІІ ст. Висвітлено правові явища, що сформувались під впливом християнства та соціальні механізми, які забезпечували даний вплив. З'ясовано шляхи становлення церковної системи права та розглянуто її взаємодію з світською системою права. Визначено етапи розвитку церковної юрисдикції та вплив християнства на правосвідомість і правову культуру Київської Русі.

Вплив ідей лібералізму на формування української політико-правової думки 2005

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / М.Г. Чорний; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано специфіку політико-правового дискурсу українського лібералізму як одного з головних напрямків соціально-правової ідеології, що вплинуло на становлення національної школи правознавства. Висвітлено визначальні моменти розвитку української ліберальної політико-правової думки, запропоновано періодизацію його етапів. Установлено та доведено генетичний взаємозв'язок розвитку вітчизняної політико-правової думки з розвитком континентальної версії лібералізму. Доведено вплив ліберальної ідеології на становлення української національної ідеї. Проаналізовано соціально-політичну практику ліберального руху в Україні та зроблено висновок щодо наявності трансформаційного характеру українського лібералізму, що визначається головною місією ліберальної ідеології: модернізувати суспільство, базуючись на відповідних соціальних змінах. На підставі аналізу історичного розвитку ліберальної ідеології доведено, що ідея української державності в XIX - XX ст. формувалась та реалізовувалась на практиці під впливом європейського лібералізму.

Встановлення і функціонування радянського режиму в Західній Україні у 1939 - 1941 рр. (державно-правовий аспект) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / С.К. Кондратюк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано обставини зайняття території Західної України Червоною армією у вересні 1939 р. Визначено статус тимчасових органів влади - обласних та повітових управлінь і селянських комітетів. Висвітлено хід виборчої кампанії до Народних Зборів Західної України, описано процедуру їх проведення та прийняття рішень. Розглянуто методи, за допомогою яких у регіоні впроваджено радянську політичну систему тоталітаризму.

Відомчі засоби масової інформації в механізмі формування правосвідомості співробітників органів внутрішніх справ України 2005

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ю.О. Легеза; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено правовий статус, роль і значення відомчих засобів масової інформації у формуванні професійної правосвідомості працівників органів внутрішніх справ України. Здійснено послідовний та систематизований аналіз особливостей правового регулювання відомчих ЗМІ в інформаційному просторі України, а також теоретичних і практичних засобів впливу мас-медіа на правосвідомість співробітників ОВС за умов формування правової держави. Наведено класифікацію відомчих ЗМІ, досліджено форми, методи та способи їх впливу на правосвідомість співробітників ОВС. Встановлено роль і значення ЗМІ МВС України серед інших національних мас-медіа.

Гарантії прав і свобод людини та громадянина в праві України (теоретико-правовий аспект) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / І.Й. Магновський; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розкрито питання становлення та розвитку ідеї гарантій прав і свобод людини у теоретико-правовій думці минулого України. Досліджено поняття та суть зазначених гарантій в юридичній науці. Висвітлено комплекс гарантій прав і свобод, а саме політичних, економічних, соціальних та юридичних у праві України. На підставі проведеного аналізу зроблено висновки стосовно становища цих гарантій на напрямки реформування та вдосконалення щодо їх впровадження у реальну дійсність.

Державно- правові погляди академіка С.С.Дністрянського 1999

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / В.І. Возьний; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 1999.

Аннотация:


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net