Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Юридические науки
Конституционное право

Содержание текущего раздела:
Конституційна відповідальність політичних партій в Україні 2004

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / В.І. Полевий; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено теоретичне дослідження субінституту конституційної відповідальності політичних партій в Україні та способи його практичного використання як засобу захисту суспільних відносин, які регламентуються конституційним правом. Визначено зміст поняття конституційної відповідальності партій, її негативний (ретроспективний) та позитивний аспекти. Зроблено теоретичний аналіз підстав застосування конституційної відповідальності, санкцій та змісту конституційного правопорушення. Розглянуто склад та компетенцію державних органів, уповноважених здійснювати контроль за конституційною діяльністю партій. Розкрито механізм притягнення до негативної конституційної відповідальності партій у випадку порушення ними чинного законодавства України. Наведено рекомендації щодо удосконалення національного законодавства у даній галузі шляхом конкретизації підстав застосування конституційної відповідальності партій, уточнення та розмежовано компетенції державних органів, які здійснюють контроль за конституційною діяльністю політичних партій в Україні.

Конституційно-правовий статус громадських організацій України 2004

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / О.М. Ващук; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження конституційно-правового статусу громадських організацій, проаналізовано механізм його набуття, реалізації та оптимізації. Визначено специфіку конституційної правосуб'єктності громадської організації, розглянуто правові аспекти взаємовідносин громадських організацій з іншими суб'єктами суспільного ладу, наведено пропозиції щодо їх удосконалення. Встановлено чинники формування сучасної системи громадських організацій, запропоновано класифікацію видів та визначено функції даних суспільних об'єднань. Проаналізовано систему гарантій діяльності громадських організацій, обгрунтовано концепцію їх державно-правової (конституційної) відповідальності.

Конституційно-правові основи військового правосуддя в Україні 2003

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / В.П. Шевченко; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 21 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано комплексне дослідження інституту військової юстиції, визначення функціонування даного інституту у системі правосуддя в органічному зв'язку з особливостями організації військового керування. Проаналізовано конституційно-правові засади функціонування військових судів в Україні. Визначено їх місце у системі судоустрою, статус, питання юрисдикції, утворення та діяльності, у тому числі з урахуванням характеристики порівняльно-правового аналізу регулювання даних питань у різних країнах світу. Розглянуто сучасний стан здійснення військового правосуддя в Україні. Проаналізовано необхідність і загальні передумови реформування системи військових судів, напрямки удосконалення їх діяльності за умов здійснення судово-правової реформи. Надано конкретні рекомендації практичного характеру щодо покращання законодавства про судоустрій, судочинство та статус суддів.

Конституційно-правові проблеми регулювання міжнаціональних відносин в Україні в умовах становлення правової держави 2003

Источник: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.02 / В.П. Колісник; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2003. — 36 с. — укp.

Аннотация: Комплексно розглянуто особливості та структуру міжнаціональних відносин, доведено необхідність урахування національного чинника у правовому регулюванні суспільних відносин, проаналізовано категорії "національний суверенітет" та "право на національне самовизначення", з'ясовано зміст поняття конституційно-правового статусу національних меншин та розроблено його структуру. Запропоновано рактування поняття механізму реалізації прав національних меншин, національно-культурної автономії та деяких інших, близьких до них, понять. Проаналізовано питання національно-етнічної самоідентифікації особи, правового регулювання мовних відносин, досліджено різноманітні аспекти врахування національно-етнічного чинника в системі територіальноїорганізації держави. Сформульовано конкретні пропозиції щодо подальшого вдосконалення правового регулювання міжнаціональних відносин, забезпечення вільного національно-етнічного розвитку особистості, гарантування реалізації прав національних меншин.

Роль конституційно-правового регулювання відносин держави і релігійних організацій у гарантуванні свободи віросповідання в Україні 2004

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Г.Л. Сергієнко; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто теоретичні та методологічні аспекти конституційно-правового регулювання відносин держави та об'єднань віруючих, встановлено його значення у процесі забезпечення свободи релігії. Розглянуто особливості становлення юридичної регламентації у даній сфері. Проаналізовано такі конституційно-правові принципи взаємозв'язку зазначених інституцій як гарантування свободи віросповідання, відокремлення держави, комунальних навчальних закладів і релігійних об'єднань, рівність груп віруючих перед законом, заборона їх дискримінації. Визначено роль даних положень у гарантуванні свободи віросповідання. Досліджено сучасний конституційно-правовий статус вітчизняних релігійних організацій та України як учасника правовідносин, що виникають під час реалізації об'єднаннями віруючих свободи сповідування релігії.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net