Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Юридические науки
Гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право

Содержание текущего раздела:
Авторське право у сфері функціонування всесвітньої інформаційної мережі Інтернет 2002

Источник: Автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / О.М. Пастухов; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено авторсько-правові аспекти функціонування всесвітньої інформаційної мережі Інтернет, зокрема, визначено, які з матеріалів, доступних в Інтернеті, підлягають охороні за авторським правом. Розглянуто особливості правової охорони окремих категорій розміщених в Інтернеті творів. Розкрито зміст та обсяг авторських прав в контексті Інтернету, а також основні засоби їх захисту. Запропоновано враховувати технологічні, соціокультурні та економічні чинники під час вибору оптимальної моделі функціонування Інтернету з точки зору дотримання авторських прав. Проведено порівняльний аналіз положень правових актів та судових рішень у сфері авторського права України, Росії, США та держав Західної Європи, а також норм, що містяться у міжнародних правових актах та нормативно-правових актах Європейського Союзу, присвячених охороні авторських прав. Наведено пропозиції з удосконалення законодавства України, яке стосується охорони авторських прав на розміщені в Інтернеті твори.

Право власності політичних партій в Україні 2005

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Л.М. Мандрика; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено правовідносини власності за участю політичних партій (ПП) України. Визначено місце права власності (ПВ) ПП у системі ПВ країни, а також його суб'єктивний і об'єктивний склад. Сформульовано дефініцію ПВ ПП, досліджено підстави та способи набуття ПВ ПП. Визначено перелік суб'єктів ПВ ПП, кількіснний та якісний склад об'єктів ПВ ПП і обмеження щодо володіння ними. Описано механізми, допустимі для захисту ПВ ПП. Доведено, що здійснення ПП ПВ обумовлено метою її діяльності та спеціальним правовим режимом приналежного майна, який сприяє найбільш повному досягненню статутних цілей.

Право власності професійних спілок України 2002

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / О.М. Соловйов; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розкрито поняття права власності профспілок і його місце в системі права власності України. Наведено класифікацію та надано характеристику суб'єктам, об'єктам, змісту права власності профспілок і підставам його виникнення. Визначено поняття об'єкта права власності профспілок та розглянуто проблеми здійснення профспілками цього права. Надано пропозиції щодо вдосконалення законодавства, яке регулює відносини профспілкової власності.

Приватизація державного майна як спеціальна підстава набуття права власності 2006

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ю.В. Алданов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено теоретичні та практичні проблеми, взаємопов'язані з правовідносинами у сфері приватизації державного майна як спеціальної підстави набуття права власності. На підставі аналізу нормативно-правових джерел регулювання приватизації в Україні та законодавства певних іноземних держав, а також основних положень теорії цивільних правочинів і похідних від них зобов'язань висвітлено правовідносини у сфері приватизації й особливості відчуження державного майна на користь суб'єктів приватного права, основні види приватизаційних правочинів, судову практику, що встановилася в Україні впродовж трансформації економіки, а також внаслідок еволюції відносин власності. Обгрунтовано теоретичні положення та практичні рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України, спрямовані на забезпечення більш раціонального правового регулюванння суспільних відносин щодо спеціальної підстави набуття права власності.

Примусове виконання обов'язку в натурі як спосіб захисту цивільних прав 2004

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / В.Д. Андрійцьо; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2004.

Аннотация:

Спеціальний режим підприємницької діяльності у вільних економічних зонах України (комплексне дослідження) 2000

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Лариса Володимирівна Крупа; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2000.

Аннотация:

Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди здоров'ю при наданні платних медичних послуг 2006

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / С.В. Антонов; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблеми застосування цивільно-правової відповідальності за заподіяння шкоди здоров'ю пацієнтів під час надання платних медичних послуг. Проведено комплексний правовий аналіз найбільш актуальних теоретичних і практичних питань, які виникають у процесі надання платних медичних послуг недержавними медичними організаціями та особами, що здійснюють приватну медичну практику, зокрема, визначено особливості правової природи, змісту, об'єкта та мети даних правовідносин, охарактеризовано їх суб'єкти. Досліджено правові переваги закріплення прав і обов'язків суб'єктів правовідносин з надання платних медичних послуг за допомогою цивільно-правового договору, письмової форми інформованої згоди пацієнта на медичне втручання. Запропоновано механізм реалізації права невиліковно хворих пацієнтів на пасивну та активну евтаназію. Особливу увагу приділено питанням визначення умов настання цивільно-правової відповідальності під час надання платних медичних послуг, а також співвідношення договірної та деліктної відповідальності, визначення правової кваліфікації окремих ризикових видів медичних послуг як діяльності, що має ознаки джерела підвищеної небезпеки.

Інвестиційні договори в Україні: поняття, види, зміст, правове регулювання 2006

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / В.В. Кафарський; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі аналізу наукової літератури, чинного законодавства України й інших країн досліджено основні проблеми цивільно-правового регулювання інвестиційних договорів в Україні. Визначено суть поняття та зміст інвестиційного договору. Проаналізовано правовий статус його аспектів, процедуру укладення даного договору. З'ясовано його істотні, звичайні та випадкові умови. Досліджено цивільно-правову природу інвестиційного договору, визначено критерії та виділено його види. Проаналізовано особливості правового регулювання різновидів інвестиційних договорів, зокрема, інвестиційного договору у житловому будівництві, угод про розподіл продукції, договору концесії, договору фінансового лізингу. Обгрунтовано наукові положення щодо цивільно-договірного регулювання інвестиційних відносин і пропозиції щодо внесення змін і доповнень до законодавства України про інвестиційну діяльність.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net