Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Юридические науки
Хозяйственное право, хозяйственно-процессуальное право

Содержание текущего раздела:
Правове забезпечення розвитку електронної комерції 2003

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / М.М. Дутов; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2003. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Проведено аналіз правового забезпечення електронного документообігу як головної умови розвитку електронної комерції. Визначено нове поняття "електронний документ", його структуру, властивості та функції, способи автентифікації укладача електронного документообігу. Висловлено рекомендації щодо використання електронного документа як доказу. Розроблено систему інфрастуктури сертифікації відкритих ключів електронних цифрових підписів, що сприяє зниженню правопорушень. Уведено види та підстави відповідальності учасників електронної комерції. Створено пропозиції щодо внесення змін і доповнень у проекти основних Законів у сфері електронної комерції: "Про електронний цифровий підпис" і "Про електронний документ та електронний документообіг".

Правове регулювання використання інсайдерської інформації на ринку цінних паперів 2002

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / В.В. Саєнко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: З урахуванням положень чинного законодавства України, світового досвіду проаналізовано правове регулювання використання інсайдерської інформації як частини комплексу заходів щодо державного регулювання ринку цінних паперів. Розкрито суть заборони використання даної інформації, визначено зміст поняття інсайдерської інформації та інсайдера, проаналізовано норми законодавства США та держав Європейського Союзу у цій галузі, висвітлено проблеми правозастосування. Розглянуто правові підстави для запровадження Україною правового регулювання використання інсайдерської інформації, висвітлено його місце у законодавстві України. Наведено вимоги щожо розкриття інформації на ринку цінних паперів, а також обмеження її використання деякими працівниками професійних учасників ринку цінних паперів. З урахуванням особливостей українського законодавства, світового та вітчизнянного досвіду у даній галузі запропоновано розроблений текст статей закону щодо врегулювання питання використання інсайдерської інформації в Україні.

Правове регулювання підприємницької діяльності в Чеській та Словацькій республіках 2004

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / О.В. Гарагонич; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено підприємництво як предмет правового регулювання, встановлено особливості правового статусу суб'єктів підприємницької діяльності, розглянуто правові аспекти державного регулювання підприємництва у Чеській та Словацькій республіках. Запропоновано визначення поняття "підприємництво", обгрунтовано необхідність доповнення вітчизняного законодавства поняттям "підприємництво іноземних осіб в Україні". Надано пропозиції щодо упорядкування правового регулювання статусу суб'єктів підприємницької діяльності, визначено шляхи удосконалення напрямків державної підтримки підприємництва та забезпечення ефективного захисту економічної конкуренції у підприємницькому секторі економіки України.

Правове регулювання цін і ціноутворення 2004

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Г.Д. Джумагельдієва; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання правового регулювання цін та ціноутворення. Доведено необхідність застосування системного підходу щодо формування законодавства про ціноутворення. Обгрунтовано значення категорії ціни як істотної умови договору та наведено пропозиції щодо конкретизації способів її визначення. Аргументовано доцільність відміни цінових преференцій для національного виробника під час визначення тендерних цін. Сформульовано пропозиції щодо гармонізації податкового та бухгалтерського обліків у процесі визначення собівартості продукції. Удосконалено порядок оподаткування прибутку промислових підприємств, на продукцію яких встановлено державні фіксовані ціни. Доведено необхідність поширення загального порядку формування собівартості на тарифи у сфері вантажоперевезень залізницею. Обгрунтовано доцільність впровадження принципів раціонального використання природних ресурсів під час формування політики тарифоутворення. Встановлено необхідність структурного реформування системи спеціалізованого управління ціноутворенням. Наведено пропозиції щодо уніфікації застосування санкцій Державною інспекцією з контролю за цінами й Антимонопольним комітетом України стосовно порушників законодавства про ціноутворення.

Правове становище професійних учасників ринку цінних паперів в Україні 2006

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / А. В. Попова; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано правове становище професійних учасників ринку цінних паперів (РЦП) в Україні. Викладено основні ознаки, наведено класифікацію професійних учасників РЦП, описано форми державного регулювання професійної діяльності на РЦП. Розглянуто питання створення професійних учасників РЦП, управління, ліцензування і припинення їх діяльності. З'ясовано обов'язки професійних учасників РЦП на основі поділу, зокрема, передбачені ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на РЦП, а також як суб'єктів первинного фінансового моніторингу, та зумовлені характером здійснюваного виду професійної діяльності на РЦП. Наведено класифікацію порушень вимог законодавства про професійну діяльність: порушення правил діяльності на РЦП, ліцензійних умов, вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, вимог правил саморегульованих організацій, досліджено види відповідальності за їх вчинення. Висвітлено господарсько-договірні зобов'язання за участю професійних учасників РЦП. Визначено поняття договорів про обслуговування інститутів спільного інвестування, пенсійного фонду, ведення реєстру власників іменних цінних паперів як господарських договорів.

Режим прямого іноземного інвестування (порівняльно-правове дослідження) 2003

Источник: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.04 / .Д.Е. Федорчук; НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано визначення поняття прямих іноземних інвестицій, головною ознакою яких є можливість іноземного інвестора здійснювати управлінський контроль за підприємством на території іншої країни. Проаналізовано режим прямого іноземного інвестування з урахуванням його змістових елементів, визначено його види. Уточнено поняття державних гарантій здійснення іноземного інвестування, надано рекомендації щодо приведення окремих гарантій у відповідність із Конституцією та вимогами міжнародного права. Досліджено природу та зміст юридичних понять "режим прямого іноземного інвестування", "пряма іноземна інвестиція", "гарантія здійснення інвестиційної діяльності", "інвестиційні стимули", "інвестиційні пільги", "обмежувальні інвестиційні заходи, пов'язані з торгівлею". Досліджено режим прямого іноземного інвестування відповідно до угод Світової організації торгівлі та в межах Європейського співтовариства. Проаналізовано питання захисту прав інвесторів, зокрема обгрунтовано доцільність запровадження в Україні принципу захисту легітимних очікувань прямих іноземних інвесторів. Розроблено пропозиції щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавтсва з метою вдосконалення режиму прямого іноземного інвестування.

Створення та реєстрація суб'єктів підприємництва недержавного сектору економіки 2004

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / В.І. Марков; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено теоретичний і практичний зміст державної реєстрації (легалізації) суб'єктів підприємницької діяльності (СПД) як правового явища. Запропоновано визначення майнової бази господарювання СПД як майнового комлексу даного виду підприємницьких структур. З'ясовано співвідношення СПД та його майнового комплексу як загального та часткового. Встановлено та розмежовано юридичні факти виникнення СПД та їх послідовність. Наведено негативну оцінку ліквідації первинних органів державної реєстрації СПД. Виявлено відсутність залежності володіння господарською правосуб'єктністю від наявності статусу юридичної особи. Удосконалено визначення моменту завершення державної реєстрації та процедури легалізації СПД. Уточнено юридичну природу корпоративних відносин, а також відносин власності. Визначено співвідношення статусів СПД. Сформульовано пропозиції щодо попередження виникнення фіктивного підприємництва, тінізації та криміналізації економіки. В науковий обіг введено поняття "спеціальні процедури, пов'язані з державною реєстрацією СПД". Наведено пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення формування та реєстрації СПД недержавного сектору економіки. Розмежовано сфери дії Цивільного та Господарського кодексів України та спеціального закону щодо державної реєстрації СПД та інших суб'єктів господарювання.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net