Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Юридические науки
Трудовое право; право социального обеспечения

Содержание текущего раздела:
Захисна функція профспілок, форми її реалізації 2004

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Ф.А. Цесарський; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: Проведено комплексне дослідження захисної функції профспілок і проаналізовано форми її реалізації за умов ринкової економіки. Визначено основні етапи розвитку законодавства про профспілки, обумовлені соціально-економічними та політичними змінами в суспільстві, наведено їх правову характеристику. Розроблено рекомендації щодо удосконалення форм взаємодії між роботодавцями та профспілками за умов їх плюралізму. Вперше виявлено спільні риси та проведено розмежування між профспілками та іншими представницькими органами, доведено пріоритетне значення профспілкових організацій у справі захисту трудових прав. З'ясовано питання про зв'язок між кількістю учасників профспілки та обсягом повноважень за представництвом їх інтересів. Наведено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства, що регулює форми реалізації захисної функції профспілок.

Особливості правового регулювання праці в акціонерних товариствах 2003

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Я.В. Свічкарьова; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено корпоративну природу акціонерних товариств (АТ) та її вплив на правовий статус працівників-акціонерів, єдність та підстави диференціації у правовому регулюванні праці в АТ, співвідношення законодавства про працю, спеціального законодавства, статутів та внутрішніх положень АТ. Проаналізовано особливості правового статусу працівників-акціонерів та визначено підстави виникнення трудових правовідносин працівників АТ. Розглянуто правову природу, особливості укладання та розірвання трудового договору, суміщення професій (посад), сумісництва, відсторонення від роботи, притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності одноособового виконавчого органу, голови та членів колегіального виконавчого органу і спостережної ради. Внесено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, яке регулює працю в АТ.

Правовий статус медичних працівників за трудовим законодавством України 2005

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / О.С. Щукін; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено комплексне дослідження теоретичних і практичних питань правового регулювання праці медичних працівників за трудовим законодавством України. Досліджено особливості медичної діяльності як специфічного виду суспільного виробництва та проаналізовано основні критерії галузевої диференціації правового регулювання праці медичних працівників в Україні. Вперше запропоновано визначення понять "медичний працівник", "професійний медичний стандарт", "сертифікат медичного спеціаліста", "технологічна норма праці", "обгрунтований медичний ризик". Уточнено зміст поняття медичного працівника як суб'єкта трудових правовідносин та удосконалено перелік його основних професійних трудових прав та обов'язків. Розглянуто особливості укладання, внесення змін та припинання дії трудового договору з медичним працівником й обгрунтовано необхідність встановлення додаткових підстав для його розірвання за ініціативою роботодавця в зв'язку з одноразовим грубим порушенням професійних трудових обов'язків, вчиненням аморального проступку та розголошенням відомостей, що становлять медичну таємницю. Запропоновано додаткові підстави тимчасового переведення медичного працівника на іншу роботу та залучення до надурочних робіт і професійних чергувань. Проаналізовано специфіку розподілу робочого часу та нормування праці, розрахунку заробітної плати та встановлення відповідальності медичних працівників. Визначено основні напрями удосконалення трудового законодавства України щодо регулювання праці медичних працівників.

Правові форми участі профспілок у регулюванні трудових відносин 2004

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / О.І. Лисяк; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено поглиблений аналіз історії розвитку діяльності профспілок. Наведено характеристику їх прав щодо регулювання трудових відносин. Розглянуто зміну функцій профспілок у період економічних і соціальних реформ в Україні. Обгрунтовано суть і сформульовано юридичне визначення поняття захисту профспілками трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників. Запропоновано визначення поняття "захисна функція", виділено її основні елементи та особливості реалізації. Значну увагу приділено участі профспілок у трудових спорах, укладенні колективного договору та веденні колективних переговорів. Грунтовно досліджено регулятивну функцію профспілок, тобто контроль за дотриманням законодавства про працю, його види, форми і методи застосування. Наведено рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства та практики його застосування.

Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб, які не є стороною трудового договору 2003

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / О.А. Яковлєв; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — Х., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено об'єктивні та суб'єктивні фактори та передумови участі третіх осіб у розірванні трудового договору з певними категоріями працівників. Визначено коло осіб, наділених правом вимагати або ініціювати розірвання трудового договору, їх повноваження. Наведено класифікацію цих осіб, виявлено цілі, які переслідуються під час звільнення працівників на вимогу третіх персоналій, гарантії вивільнених працівників. Обгрунтовано висновок про недоцільність звужування прав профспілок щодо здійснення ними контролю за додержанням законодавства про працю. Зауважено, що діяльність профспілок позитивно впливає на економічну ефективність і соціальну справедливість. Розроблено пропозиції щодо внесення змін до окремих статей Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів щодо участі третіх осіб у припиненні трудових відносин.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net