Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Юридические науки
Криминальное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Содержание текущего раздела:
Виправлення жінок, засуджених до позбавлення волі, як мета покарання 2006

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / В.А. Бадира; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 17 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати системного дослідження виправлення жінок, засуджених до позбавлення волі, як однієї із цілей покарання, що грунтується на аксіологічному та гендерному підходах. З використанням різних методик дослідження сформульовано розуміння виправлення засуджених, яке не грунтується виключно на opinio moralis, оскільки це б суперечило аксіологічним закономірностям, що склалися в суспільстві. Нова концепція розуміння виправлення засуджених жінок дозволяє критично переосмислити минулу та нинішню кримінально-виконавчу систему та її компоненти. Аргументовано необхідність деетатизації кримінально-виконавчої системи та наведено обов'язкові умови для трансформації кримінально-виконавчої системи у пенітенціарну щодо українських реалій.

Військові злочини і покарання 2002

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / В.О. Бугаєв; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2002. — 21 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання деяких особливостей історичного розвитку та сучасного стану війського законодавства та інституту військових злочинів в Карному кодексі України та науково-теоретичний матеріал з цих питань. Здійснено комплексний підхід до аналізу правового та теоретичного змісту ознак і елементів складу військових злочинів, їх розмежування з дисциплінарними провинами та перспектив розвитку цього інституту в кримінальному праві України. Проведено юридичний аналіз специфіки законодавчої конструкції диспозицій окремих видів військових діянь й особливостей правового регулювання спеціальних покарань, що застосовуються за їх скоєння. На підставі проведеного дослідження сформульовано відповідні пропозиції щодо удосконалення чинного війського та кримінального законодавства, а також судової практики в Україні.

Економіко-кримінологічна теорія детінізація економіки 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / В.М. Попович; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2002. — 35 с. — укp.

Аннотация: Визначено та науково обгрунтовано теоретико-методологічні засади комплексного, економіко-кримінологічного підходу до дослідження проблем пізнання, моніторингу та превентивної протидії феномену "тіньова економіка". На підставі структурно-функціонального аналізу тіньових економічних процесів та комплексних економіко-кримінологічних і організаційно-правових засадах доведено, що феномен "тіньова економіка" є міждисциплінарною, складною, саморегулятивно-відтворювальною системою, яка містить криміногенні та некриміногенні, різнорівневі та різнопрофільні джерела тіньового капіталообороту. Розроблено економіко-криміналогічну теорію детінізації економіки, структуроутворювальні елементи якої в сукупності складають новий перспективний науковий напрям теоретико-методологічних знань про засади створення економічних передумов і превентивних організаційно-правових механізмів детінізації економічних відносин. Розглянуто потреби та чинники виділення в кримінологічній науці підгалузі "Економічна кримінологія", встановлено її співвідношення з джерельними та суміжними науками та спеціальною економіко-кримінологічною теорією детінізації економіки. Розроблено Програму нового навчального курсу "Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки". Запропоновано науково обгрунтовані шляхи та конкретні пропозиції щодо вирішення науково-прикладної проблеми народногосподарського значення - детінізації економіки України.

Жінка як суб'єкт кримінальної відповідальності 2003

Источник: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / В.О. Меркулова; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 33 с. — укp.

Аннотация: Проведено комплексне наукове дослідження кримінологічних, кримінально-правових, кримінально-виконавчих проблем визначення оптимального обсягу кримінальної відповідальності, виду та розміру покарання стосовно жінки як суб'єкта даної відповідальності. На підставі аналізу корелятивних статевих відмінностей, особливостей вчинення ними злочинів корисливого, насильницького спрямування досліджено вплив психофізичних особливостей жінки на її суспільно-правову поведінку. Охарактеризовано історичні витоки особливостей кримінальної відповідальності жінок з часів Давньоруської держави до початку ХХ ст. Здійснено аналіз чинного кримінального законодавства з огляду відтворення природних статевих відмінностей під час вибору об'єкта кримінально-правової охорони, визначення форм кримінальної відповідальності, системи та видів покарання, призначення покарання за злочини ненасильницького спрямування, вбивство на сімейно-побутовому грунті. Визначено головні пріоритетні напрями реформування кримінального законодавства, підвищення ефективності окремих форм кримінальної відповідальності. Сформульовано конкретні пропозиції стосовно змісту та сутності окремих кримінально-правових норм. Розглянуто психологічні передумови, наслідки відбування жінками позбавлення волі, правові підстави їх диференціації під час відбування цього покарання, особливості умовно-дострокового та звільнення від відбування позбавлення волі вагітних і жінок, які маєть малолітніх дітей.

Кримінальна відповідальність за насильницьке донорство 2005

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.В. Сапронов; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2005. — 16 с. — укp.

Аннотация: Здійснено аналіз історичного розвитку донорства та використання крові, а також правового регулювання в Україні. Детально розглянуто об'єктивні та суб'єктивні ознаки цього злочину, зокрема кваліфікувальні та особливо кваліфікувальні. Установлено момент закінчення насильницького донорства. На підставі результатів дослідження сформульовано пропозиції щодо удосконалення положень чинного кримінального закону, що передбачають відповідальність за насильницьке донорство. Запропоновано нову редакцію статті Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за вказаний злочин.

Теоретичні проблеми причинно-наслідкового зв'язку в кримінальному праві (філософсько-правовий аналіз) 2003

Источник: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Н.М. Ярмиш; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2003. — 40 с. — укp.

Аннотация: Зроблено спробу виявити найбільш прийнятні, зважаючи на логічне взаємоузгодження, гуманістично спрямовані підходи до встановлення причинного зв'язку як однієї з ознак об'єктивної сторони злочину. У аспекті "цільової причинності" уточнено об'єктивний характер причинного зв'язку. Проаналізовано лінгвістичні дані про походження категорії "причина" та доведено, що категорія причинності випливає з самої суті матерії - її активності. Ознаки причинного зв'язку розміщено у двох рівнях - онтологічному та гносеологічному. Запропоновано ствердження, що причинний зв'язок не може бути статистичним. Наведено дані, що онтологічна ознака причинного зв'язку "породження" формалізації не піддається. Для констатації породження запропоновано метод лінгвістичної інтуїції та проаналізовано проблеми "інформаційної причинності": вплив інформації на поведінку або стан людини. Виявлено ситуації, за яких інформаційний сигнал є не носієм причини, а зумовлюючим фактором. Розглянуто детермінуючу роль другорядних співучасників для настання результату, одержаного виконавцем злочину.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net