Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Юридические науки
Международное право

Содержание текущего раздела:
Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право 2003

Источник: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.11 / А.І. Дмитрієв; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 36 с. — укp.

Аннотация: Доведено, що мир і безпека людства можливі лише за умови існуючого, історично детермінованого універсального міжнародного правопорядку, ідея встановлення якого виникла в процесі роботи Вестфальського конгресу 1643 - 1648 рр. та була реалізована шляхом підписання Оснабрюцького та Мюнстерського договорів 1648 р. На прикладі державно-правового устрою Священної Римської імперії німецької нації проаналізовано модель монополярного європейського правопорядку як попередника вестфальської конфігурації міжнародного права. Запропоновано концепцію існування лабільної системи впливових сил та держав у Європі XVII ст. Показано місце та роль Московської держави, а також запорізького козацтва та народів Закарпаття у зазначеній лабільній системі. Уперше у вітчизняній науці міжнародного права висвітлено правові засади того універсального правопорядку, який стабілізував міжнародні відносини у XVII - XVIII ст. Зроблено висновок щодо наявності "вестфальських" коренів таких інститутів міжнародного права як міжнародно-правове визнання, мирні способи розв'язання міжнародних спорів, відповідальність у міжнародному праві, гарантії виконання міжнародних договорів.

Міжнародно-правові механізми протидії нелегальній міграції 2004

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / І.І. Сєрова; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено становлення та розвиток норм міжнародного права щодо міграції, особливості міжнародно-правового регулювання протидії нелегальній міграції на рівні універсальних та регіональних (європейських) норм міжнародного права. Досліджено особливості міжнародно-правових зобов'язань України та рівень їх імплементації у національне законодавство стосовно вирішення проблеми нелегальної міграції.

Міжнародно-правові проблеми створення митного простору в арабському регіоні 2001

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Абдулла Хасан Яхлеф Мохамед; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено міжнародно-правові питання створення та діяльності Арабського спільного ринку. Розглянуто особливості розвитку митних систем окремих арабських країн. Проаналізовано існуючі в арабському регіоні різноманітні форми регіональної та субрегіональної економічної інтеграції, досліджено митно-правові аспекти їх діяльності. Виявлено специфіку тенденцій, властивих арабським інтеграційним процесам на сучасному етапі розвитку. Розглянуто засади, принципи діяльності та характерні риси існуючих в світі різних форм економічної інтеграції держав. З'ясовано всі можливі елементи, що можуть становити інтерес для подальшого розвитку процесу інтеграції та створення єдиного митного простору в арабському регіоні.

Міжнародно-правові форми співробітництва держав з міжнародними економічними організаціями 2000

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / В.Л. Талько; НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розкрито особливості форм співробітництва держав з міжнародними економічними організаціями (МЕО), які розглянуто як комплексне явище, а також визначено шляхи вдосконалення правового регулювання їх застосування Україною. Наведено перелік основних форм співробітництва держав з МЕО, джерела права, норми якого впливають на склад і порядок застосування таких форм; досліджено зміст, характерні риси, умови застосування форм співробітництва держав з МЕО; встановлено їх співвідношення між собою. Виявлено недоліки національного законодавства України, що негативно впливають на використання нею форм співробітництва з МЕО, сформульовано пропозиції щодо їх усунення.

Роль міжнародних економічних організацій в правотворчому процесі 2003

Источник: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.11 / О.М. Шпакович; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто правові питання участі міжнародних економічних організацій (МЕО) у правотворчому процесі, досліджено правотворчу діяльність МЕО. Уточнено стуь поняття міжнародної економічної організації, виявлено її характерні ознаки, визначено міжнародно-правовий статус МЕО та головні його елементи, розглянуто процес правотворення в межах МЕО, виявлено форми участі МЕО у правотворчому процесі. Проаналізовано особливості застосування процедур ухвалення правових актів МЕО, визначено їх юридичну природу. Встановлено вплив діяльності МЕО на міжнародну правотворчість, визначено їх роль у створенні правових норм. Досліджено процес економічної інтеграції на сучасному етапі та перспективи правового співробітництва України з найбільш впливовими міжнародними економічними організаціями.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net