Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Юридические науки
Философия права

Содержание текущего раздела:
Етносоціокультурні чинники формування національної правосвідомості (на прикладі судової системи Запорозької Січі XVII - XVIII століть) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Д.В. Андреєв; Нац. акад. внутр. справ України МВС України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано етнічні, соціальні, культурні ознаки національної правосвідомості запорозького козацтва на прикладі судової системи Запорозької Січі XVII - XVIII ст. Досліджено особливості формування правової свідомості, визначено її види та структуру. Висвітлено питання щодо феномену національної правосвідомості, її значення в реконструкції судової системи держави. Розглянуто принципи судочинства військової демократії Запорозької Січі та визначено можливості їх відображення в теоретичних розробках Концепції судово-правової реформи в Україні.

Культурологічні проблеми правотворчості 2004

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / В.В. Шишко; Нац. акад. внутр. справ України МВС України. — К., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено категоріальний апарат правоутворення, проведено розмежування між нормотворчістю, правотворчістю, законотворчістю та законодавчою діяльністю. Надано всебічну характеристику права як явища культури в аспектах філософсько-правової онтології, методології, гносеології та аксіології. Вивчено процес правотворчості на суб'єктивному, об'єктивному, інтерсуб'єктивному та державному рівнях. Здійснено детальний аналіз культурологічно-антропологічних аспектів правотворчості. Розглянуто культурологічні проблеми правотворчого процесу на Україні.

Мова права як предмет філософсько-логічного аналізу (історичний аспект) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / С.Е. Зархіна; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано філософські джерела сучасних уявлень про логіку та семіотику мови права. Розглянуто проблеми мови у класичній німецькій філософії права та концепціях її критиків (Канта, Шеллінга, Гегеля, В. фон Гумбольдта, Гуго, Савіньї, Пуха, А. фон Фейєрбаха, Ієринга), джерела феноменологічного напрямку у дослідженнях мови права у Ф. фон Бретано, а також погляди В.Д.Каткова як родоначальника філософії мови права. Висвітлено подальший розвиток філософських засад сучасних досліджень мови права у взаємозв'язку з логіко-семіотичними ідеями Ч.С.Пірса, Г.Фреге, Б.Рассела, Л.Вігенштейна, логічних позитивістів (Р.Карнапа, М.Шліка, А.Айера), тлумаченням мови в юридичному позитивізмі, логіко-лінгвістичними компонентами аналітичної юриспруденції Х.Л.А.Харта та їх критикою Л.Фуллером. Розглянуто сучасний етап у філософії мови права у контексті концепцій права як лінгвістичної конструкції К.Олівекрони, ідеями Х.Перельмана, Ю.Хабермаса Дж.Л.Остіна, Дж.Сьорля про мову права як систему комунікативної діяльності.

Права людини як новоєвропейський філософський та політико-правовий феномен 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 12.00.12 / М.Л. Заінчковський; Нац. акад. внутр. справ України МВС України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено генезис та розвиток ідеї прав людини від її зародження за доби Ренесансу та Реформації (XV - XVI ст.) до її змістовного політико-правового оформлення в міжнародних актах XX ст. Розроблено розуміння людини як основи модерного політико-правового комплексу, тобто сукупності визначальних політико-правових ідей, норм та імперативів, що легітимують соціальні порядки. Проаналізовано світоглядні передумови формування ідеї прав людини, виокремлено етапи її еволюції та відповідні трансформації змісту. Розкрито спрямованість та особливості головних ліній опановування концепту невід'ємних людських прав. Визначено місце та роль концепту прав людини у становленні новоєвропейського громадянського суспільства, їх перетворення на універсальну політико-правову засаду життя сучасного людства. Доведено, що права людини зберігають потенціал інтерсуб'єктивної єдності людства, але їх майбутнє вирішальним чином залежить від розв'язання фундаментальних проблем, що виникають у процесі глобалізації.

Розвиток філософії права в ХХ ст. (англо-саксонська традиція) 2002

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Г.А. Вдовина; Нац. акад. внутр. справ України МВС України. — К., 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: Вперше здійснено комплексний аналіз економічних, політичних та інших соціальних факторів, які обумовили основні поворотні моменти розвитку англо-американської правової доктрини XX ст. Запропоновано підхід класифікації шкіл і напрямків філософії права відповідно до трактування ними співвідношення між правом, правовими цінностями та суспільними реаліями. Удосконалено характеристику живого права як ціннісного орієнтиру для правотворчості. Уточнено визначення основних ціннісних категорій природного права, зокрема: "справедливість" і "невід'ємні права людини". Розвинуто ідею поєднання теорії природного права, яка визначатиме цілі правового розвитку та соціологічної юриспруденції, що розроблятиме механізм реалізації даних цілей. Проаналізовано основні ідеї, які характеризують англо-американську філософію XX ст. в цілому та з'ясовано їх вплив на сучасному етапі розвитку правової науки. Охарактеризовано загальні тенденції розвитку філософії права у країнах англо-саксонської правової сім'ї. Встановлено наявність необхідного чергування періодів панування правового позитивізму та періодів відносної переваги теорії природного права.

Філософсько-правовий аналіз девіантної поведінки особистості 2004

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / А.В. Нікітін; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2004. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розроблено комплексний підхід щодо вивчення проблеми соціально-негативної девіантності, основою якого є взаємозв'язок філософії права, юридичної соціології, юридичної психології та інших соціальних дисциплін. Доведено доцільність його застосування для визначення категорії "соціальний контроль". Зазначено, що даний підхід дозволяє ефективно аналізувати сучасну дискреційну владу, виявляти найтиповіші форми девіантності посадових осіб. Проведено комплексне дослідження проявів таких радикально девіантних форм соціальної діяльності як злочинність і тероризм. Визначено можливості використання комплексного підходу для вивчення поведінки убивці та окремих категорій негативно девіантних осіб (жінок-злочинниць та неповнолітніх злочинців). Запропоновано шляхи удосконалення правотворчої, правозастосовної та правовиховної діяльності.

Філософсько-правовий аналіз легітимації правової держави 2003

Источник: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 12.00.12 / В.О. Нечипоренко; Нац. ун-т внутр. справ України МВС України. — К., 2003. — 16 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано теоретичні моделі легітимації справедливого державно-правового ладу, передусім - правової держави у контексті новоєвропейської філософсько-правової думки. Розглянуто основні концепції раціонального обгрунтування держави, що визначає верховенство права; визначено нормативні принципи правової держави та здійснення їх у громадянському суспільстві. Обгрунтовано неодхідність соціального примусу як похідної свободи членів суспільства. Доведено, що інституалізація негативної свободи особи у громадянському суспільстві гарантує справедливе регулювання соціального примусу. Визначено нормативні принципи правової держави: народного суверенітету та представництва, гарантування основних прав у конституції, правомірності влади, захисту громадських асоціацій.

Філософсько-правові проблеми професійної культури юриста 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / С.С. Сливка; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2002. — 32 с. — укp.

Аннотация: Вперше у вітчизняній юридичній науці комплексно науково узагальнено теоретичні основи, що становлять зміст професійної культури юриста та передбачають аспекти дослідження: теоретико-правовий та філософсько-правовий. Сформульовано дефініції та проаналізовано поняття, елементи, принципи та функції професійної культури юриста, а також чинники впливу на її формування у контексті сучасної філософсько-правової доктрини. Професійну культуру, правничу етику, правничу деонтологію розглянуто, грунтуючись на філософській категорії, поєднанні особливого, загального й одиничного. Доведено, що "діалог культур" становить світоглядно-гуманістичне підгрунтя юридичної діяльності, культурологічної концепції правотворчості, взаємодії українського національного та міжнародного права, що актуалізується вступом України до Ради Європи.


[0] [1]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net