Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Педагогические
Общая педагогика и история педагогики

Содержание текущего раздела:
Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу 2003

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Г.А. Полякова; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розглянуто особливості управління навчальним процесом у загальноосвітньому комплексі. На основі антропосоціального, синергетичного, особистісно-орієнтованого, кваліметричного наукових підходів і концепції спрямованої самоорганізації визначено сутність, специфіку функцій та структури, основні характеристики адаптивного управління навчальним процесом за умов даного комплексу. Теоретично обгрунтовано та розроблено інтегративну модель адаптивного управління даним процесом, яка є оптимальним засобом спрямування, організації та координації педагогічної діяльності у різних підрозділах навчального закладу зі складною структурою. Доведено, що дана модель забезпечує безперервність освіти, наступність та якість навчального процесу, саморозвиток і самореалізацію його учасників. Розкрито складові та механізм технології реалізації інтегративної моделі на основі базового стандарту педагогічної діяльності у процесі адаптивного управління навчальним процесом за умов загальноосвітнього комплексу. Розроблено рекомендації щодо впровадження у практику даної моделі та технології для забезпечення наступності та якості даного процесу у заданому напрямку розвитку навчального закладу з врахуванням власних прагнень і мотивів його учасників.

Адаптивне управління навчальним процесом основної школи з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу 2004

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / О.М. Ельбрехт; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2004. — 21 с.: рис. — укp.

Аннотация: Здійснено системний аналіз діяльності загальноосвітнього закладу як об'єкта управління, зокрема школи з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу. Визначено характеристики адаптивного управління навчальним процесом за умов школи, його особливості, специфіку функцій, структури, технології реалізації. Наведено теоретично обгрунтовану й експериментально перевірену модель адаптивного управління навчальним процесом основної школи з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу, яка містить три основні взаємопов'язані компоненти: змістовий, структурний, технологічний. Показано позитивний вплив упровадженої моделі на процеси взаємоузгодження діяльності, самоорганізації, саморозвитку, оновлення змісту навчального процесу. Розроблено рекомендації щодо підготовки керівників шкіл цього типу до адаптивного управління.

Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами комп`ютерної техніки (на матеріалі викладання англійської мови) 2000

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / В.Е. Краснопольський; Луган. держ. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблему активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами комп'ютерної техніки на уроках англійської мови. Доведено, що рівень активізації навчально-пізнавальної діяльності значно підвищується за умов використання комп'ютера. Активізація навчально-пізнавальної діяльності засобами комп'ютерної техніки на уроках іноземної мови досягається за рахунок полісенсорного подання навчального матеріалу, динамічного унаочнення, підвищення мотивації, посилення пізнавального інтересу в навчальній діяльності, урахування індивідуальних психофізіологічних характеристик учня, різноманітності інформації та форм роботи, наявності зворотного зв'язку, адаптивності.

Актуальні проблеми реформування загальної середньої освіти в КНР 2000

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Уюнтена; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2000. — 22 с. — укp.

Аннотация: Визначено історичні етапи розвитку загальноосвітньої середньої школи в Китаї, проаналізовано освітню політику Комуністичної партії Китаю у різні періоди діяльності. Надано характеристику основних напрямів і суті реформ середньої освіти в сучасному Китаї, визначено провідні тенденції та перспективи розвитку загальної середньої освіти у даній країні. Порівняно процеси реформування загальноосвітньої школи в КНР і Україні з метою визначення якісних змін у кожній з країн.

Античні ідеї освіти та виховання у творчій спадщині Г. С. Сковороди 1999

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / О.О. Туляков; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Суми, 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: У дисертації доведена спорідненість світоглядних основ античних сковородинівських педагогичних ідей, охарактеризовано процес творчого опрацювання Г.С. Сковородою античних епістолярних та драматургічних методів виховання, калокагатії, сократівського діалогу, психагогії. У дисертації розробляється елліно-сковородинівська концепція освіти.

Антропологізм як чинник гуманізації освіти (теоретико-концептуальні основи) 2004

Источник: Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / І.П. Аносов; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2004. — 46 с. — укp.

Аннотация: Досліджено теоретико-концептуальні засади антропологізму як чинника гуманізації освіти. На підставі аналізу характерних ознак антропологізму в контексті генези загальної педагогіки та її історії конкретизовано його місце у педагогічних принципах. Встановлено вплив даного чинника на цілеспрямованість педагогічного процесу, вибір його змісту, засобів і форм навчання та виховання у конкретній педагогічній системі, шляхів реалізації диференційованого й індивідуального підходів у педагогічному процесі. Визначено особливості сучасного антропологізму, висвітлено його культурологічні та соціально-психологічні аспекти, проаналізовано педагогічний досвід застосування антропологічного підходу в гуманістично орієнтованих інноваціях, встановлено принципи та критерії реалізації педагогічного антропологізму в процесі підготовки майбутнього вчителя.

Безпека життєдіяльності людини в педагогічній спадщині українських просвітителів (кінця ХІХ - початку ХХ століття) 2000

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Н.В. Герман; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі аналізу літературно-педагогічної спадщини П.А.Грабовського, М.М.Коцюбинського, Лесі Українки та І.Я.Франка розкрито соціальну та історико-педагогічну сутність проблем безпеки життєдіяльності людини. Охарактеризовано негативні явища в соціально-політичній та економічній сферах суспільного розвитку, що є загрозою для життя та здоров'я людини, особливо для підростаючого покоління, які мали місце на межі ХІХ та ХХ ст. та проявилися в сучасному суспільстві. Висвітлено основні форми та методи навчально-виховної роботи у навчальних закладах освіти, використання яких за певних педагогічних умов сприятиме поглибленій обізнаності майбутніх вчителів з поглядами українських просвітителів, осмисленості ними соціальної та історико-педагогічної сутності проблем безпеки життєдіяльності людини та формуванню у них умінь і навичок урізноманітнювати відповідну навчально-виховну роботу з школярами.

Взаємодія сім'ї і школи у прилученні учнівської молоді до української національної культури (на матеріалах Південного регіону України) 1998

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Я.І. Журецький; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 1998. — 25 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням формування української національної культури учнівської молоді. Запропоновано концептуальну модель взаємодії сім'ї і школи, пріоритетною метою якої є прилучення до української національної культури старшокласників, насамперед, у специфічних умовах Південного регіону України. Встановлено, що ефективність названої взаємодії залежить насамперед від того, якою мірою всі учасники виховного процесу є творчими співавторами в кожній формі діяльності. Основні результати дослідження знайшли впровадження в практику роботи загальноосвітніх навчально-виховних закладів південних областей України. Широкого використання у будь-яких регіонах можуть набути застосовані в праці показники, критерії, індикатори, весь комплекс науково-методичного забезпечення моделі.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net