Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Педагогические
Коррекционная педагогика

Содержание текущего раздела:
Активізація корекційно-виховної роботи в допоміжній школі засобами рухливих ігор 2000

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / В.І. Грицюк; Ін-т дефектології АПН України. — К., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив рухливих ігор на розвиток дитячого організму розумово відсталих школярів. Доведено, що на відміну від нормально розвинутих, аномальні діти потребують серйозного вдосконалення мотиваційної, інтелектуальної, зокрема, рухової сфер у зв'язку з наявними у їх статусі незворотними хворобливими процесами, що призводить до зниження навчально-корекційних потенцій розвитку. Особливо сприятливими для таких кумулятивних педагогічних впливів є молодший шкільний вік. На підставі результатів даних досліджень розроблено модель уроків фізичного виховання, загальноосвітнього циклу, позакласних та позашкільних заходів з активним використанням ігрової діяльності розумово відсталих школярів як засобу розвитку та соціалізації за умов сучасного суспільства.

Виховання готовності учнів допоміжної школи до праці в системі професійно-трудового навчання 2003

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / К.В. Рейда; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2003. — 21 с.: табл. — укp.

Аннотация: Подано визначення поняття "готовність", її складові, критерії та рівні сформованості за різних умов навчання учнів (констатуючий та формуючий експеримент). Теоретично обгрунтовано та експериментально доведено, що готовність учнів до майбутньої праці зумовлюється особливостями психічного розвитку та організацією їх професійно-трудового навчання. Зазначено, що розширення дидактичних функцій праці (навчальних, виховних, розвиваючих), інтеграція позакласної та позашкільної роботи трудової спрямованості у систему професійно-трудового навчання, наближення навчальної праці до умов реального виробничого процесу, включення до трудового процесу учнів ділових, ігрових, проблемних і виробничих ситуацій забезпечує більш високий рівень сформованості їх професійної та особистісної готовності.

Виховання молодших школярів з нейротичними ускладненнями 2003

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / В.В. Ерніязова; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2003. — 19 с.: табл. — укp.

Аннотация: Наведено результати теоретико-експериментального дослідження проблеми виховання дітей з нейротичними ускладненнями. Вивчено психолого-педагогічні умови забезпечення корекційно-виховного впливу на учнів початкових класів загальноосвітньої школи у процесі позакласної виховної роботи. З'ясовано суть нейротизму як ускладнення розвитку дитини. Визначено та вивчено структурні компоненти чинників його виникнення у дитини (біологічний та мікросоціальний - сімейний і шкільний), а також зумовлені ними прояви нейротизму. Розроблено систему корекційно-виховної роботи з молодшими школярами, спрямовану на усунення у них нейротичних проявів та становлення соціально значущих якостей. Доведено ефективність її використання.

Корекційна спрямованість музично- естетичної діяльності сліпих молодших школярів у позаурочний час 1999

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / Людмила Олександрівна Куненко; Інститут дефектології АПН України. — К., 1999.

Аннотация:

Корекція психічного і фізичного розвитку інвалідів з порушенням функцій спинного мозку 2003

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / О.М. Зінов'єв; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено характер порушень функцій спинного мозку в шийному відділі хребта учнів-інвалідів старшої групи. Розроблено корекційно-спрямовану систему оптимального відновлення, розвитку та компенсації рухових дій, фізичних якостей, психічної та нервово-м'язової працездатності, формування позитивної дидактико-реабілітаційної мотивації в процесі спеціальних занять. За результатами експерименту визначено низькі показники фізичного розвитку рухових здібностей, м'язової працездатності, моторно-вісцеральної регуляції, соціально-побутових рухових навичок і вмінь. Проведено поетапну корекційно-реабілітаційну роботу впродовж трьох періодів (раннього, пізнього та резидуального). За результатами експериментального навчання відбулися відчутні позитивні зміни за всіма критеріями та показниками в учнів-інвалідів експериментальної групи на відміну від контрольної, в якій показники залишались досить низькими.

Корекція художнього сприймання розумово відсталих підлітків засобами образотворчого мистецтва 2002

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / І.В. Дмитрієва; Ін-т дефектології АПН України. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Подано цілісну психологічну характеристику особливостей художнього сприймання учнями старших та середніх класів допоміжної школи творів живопису різних жанрів (зокрема, виявлено своєрідність емоційно-особистісного ставлення розумово відсталих підлітків до образотворчого мистецтва, визначено показники, критерії та рівні розвитку в них художнього сприймання). Зазначено найбільш вагомі у корекційному відношенні педагогічні умови активізації інтелектуальної діяльності та емоційної сфери розумово відсталих підлітків у процесі художньо-естетичного виховання на уроках образотворчого мистецтва та у позакласній роботі (поетапне формування художнього сприймання; використання спеціальних корекційних прийомів педагогічного управління пізнавальною діяльністю учнів). Удосконалено критерії відбору творів живопису для роботи з учнями 5 - 6-х класів допоміжної школи, а також теорію корекційної спрямованості навчально-виховного процесу допоміжної школи на основі особистісного підходу до розумово відсталих учнів, формування в них вищих психічних функцій, забезпечення єдності їх інтелектуального та емоційного розвитку.

Організаційно-педагогічні умови індивідуального навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату 2006

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / О.В. Чеботарьова; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розкрито особливості психофізичного розвитку дітей з дитячим церебральним паралічем (ДЦП) на початковому етапі навчання, що суттєво впливають на ефективність організації навчального процесу. Досліджено фізичний і психомоторний розвиток, психологічну зорієнтованість, формування навчально значущих функцій і пізнавальних можливостей у дітей з ДЦП. Вперше розроблено корекційну методику спеціальної організації індивідуального навчання молодших школярів з ДЦП, використання якої сприяє розвитку в учнів рухової сфери, сенсорних функцій, розширює й уточнює уявлення про навколишнє середовища, активізує пізнавальну діяльність та коригує мовленнєвий і емоційно-особистісний розвиток. Удосконалено освітньо-реабілітаційний процес навчання дітей з ДЦП на підставі доцільного структурування змісту індивідуальної програми з основних освітніх галузей, використання адекватних психофізичним можливостям учнів методів, прийомів, засобів і видів роботи для системного навчання. Розроблено своєрідну структуру уроку, виявлено та проаналізовано складові взаємодії у системі учень - учитель - батьки. Конкретизовано організаційно-педагогічні умови індивідуального навчання, які враховують збережені функціональні системи дитини, забезпечують психолого-педагогічну підтримку особистісного розвитку та початкової освіти учня з ДЦП за умов сім'ї.

Педагогічна корекція дисграфії у слабозорих молодших школярів 2001

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / Т.В. Пічугіна; Ін-т дефектології АПН України. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблему диференційованого вивчення, попередження та корекції вад писемного мовлення в учнів початкових класів зі слабким зором. З використанням нейропсихологічного та психолінгвістичного підходів досліджено стан невербальних форм психічних процесів у таких учнів початкових класів: зорово-просторові уявлення, зорову пам'ять, увагу та контроль, оптико-моторну координацію. Виявлено особливості впливу міжпівкульних зв'язків на формування просторового сприймання і просторових уявлень. Визначено психологічні механізми порушень даних психічних процесів, залежність темпів становлення процесів письма від ступеня їх сформованості. На підставі аналізу й узагальнення отриманих результатів розроблено систему спеціальної підготовки дітей зі слабким зором до навчання в школі, яка передбачає ранню діагностику, корекцію та розвиток психічних функцій, що забезпечили засвоєння шкільних знань і полегшили процес опанування письма.


[0] [1]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net