Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Педагогические
Теория и методика профессионального образования

Содержание текущего раздела:
Адаптація студентів педагогічних училищ до нових умов життєдіяльності 2003

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л.В. Зданевич; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2003. — 22 с. — укp.

Аннотация: Подано узагальнюючу історико-педагогічну та теоретичну характеристику становлення, розвитку проблеми адаптації в психолого-педагогічній літературі. Визначено та проаналізовано базові поняття дослідження, особливості організації навчального процесу та специфічні ознаки осіб, що навчаються за умов педагогічного училища. Розроблено та теоретично обгрунтовано модель системного дослідження процесу адаптації студентів нового прийому до умов життєдіяльності, експериментально доведено ефективність її використання з метою діагностики особливостей перебігу адаптаційного періоду. На підставі результатів діагностичного дослідження представлено психолого-педагогічну програму роботи з першокурсниками та доведено позитивний вплив формуючого експерименту на перебіг процесу адаптації студентів.

Адаптація учнів професійно-технічного училища до умов ринкової економіки засобами педагогічного менеджменту 2001

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Н.П. Шапошнікова; Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг, 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Розкрито сутність і специфіку реалізації засобів педагогічного менеджменту професійно-технічного училища щодо організації процесу навчальної, соціальної та професійної адаптації учнів. Визначено зміст та особливості основних етапів професійної підготовки національних робітничих кадрів. Уточнено сутність і цільові установки їх професійно-технічної освіти за сучасних умов розвитку суспільства. Конкретизовано специфіку та визначено співвідношення понять "управління", "керівництво" та "менеджмент" в освіті. Теоретично обгрунтовано сутність професійно-технічного училища як соціально-педагогічної системи з виробничими ознаками суб'єкта ринкових відносин та об'єкта педагогічного менеджменту. Експериментально доведено доцільність та ефективність впровадження в практику навчально-виховного процесу сучасного професійно-технічного училища засобів педагогічного менеджменту.

Аксіологічні основи формування загальної культури студентів вищих технічних навчальних закладів 2002

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / О.В. Картавих; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто педагогічні умови та аксеологічні засади удосконалення загальної культури особистості з використанням джерел вітчизняної та світової культури. Описано педагогічні принципи, розроблено методи і форми підвищення загальної культури студентів вищого технічного навчального закладу. Висвітлено нові технології набуття гуманітарних знань.

Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі загальнопедагогічної підготовки 2005

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / О.Є. Олексюк; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2005. — 22 с. — укp.

Аннотация: Уперше обгрунтовано та розроблено концептуальні засади інтеграції знань з матеріалознавства у професійній підготовці майбутніх фахівців швейного виробництва з урахуванням сучасних тенденцій у науці, освіті й виробництві, дидактичну модель навчального предмета "Матеріалознавство швейного виробництва", що визначає структуру та компонентний склад навчального матеріалу, модель інтеграції знань з матеріалознавства з урахуванням професійних вимог до фахівців сучасного швейного виробництва, структурно-навчального процесу. Уточнено рівні реалізації дидактичної інтеграції матеріалозавства та навчальних предметів природничо-наукового циклу, що характеризують ступінь змін інтеграційного змісту та обумовлюються інтеграцією змістового й процесуального компонентів навчання. Розвинуто методи та форми організації навчання учнів ПТНЗ швейного профілю на інтеграційній основі.

Андрагогічний підхід до професійної перепідготовки вчителя гуманітарного профілю 2005

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / В.М. Буренко; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2005. — 22 с.: табл. — укp.

Аннотация: Проаналізовано стан проблеми професійної перепідготовки вчителя гуманітарного профілю в системі післядипломної педагогічної освіти в її історичному розвитку. Розкрито суть понять "післядипломна освіта", "освіта дорослих", "неперервна професійна освіта", "перепідготовка", "андрагогічний підхід". Установлено особливості організації навчального процесу на факультетах післядипломної освіти, проаналізовано процес формування мотиваційної готовності вчителя гуманітраного профілю до професійної перепідготовки. Обгрунтовано методику вдосконалення навчального процесу на факультетах післядипломної освіти, визначено пріоритетні напрями співпраці та взаємодії викладачів і студентів. Досліджено й експериментально перевірено вплив найефективніших методів і форм роботи у розвитку професійних умінь даних учителів. Розроблено та науково обгрунтовано методичні рекомендації для викладачів вищих навчальних закладів щодо удосконалення організаційних форм навчання вчителів даного профілю у процесі професійної перепідготовки.

Артистичне виховання особистості в системі освіти Франції 2003

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л.І. Зязюн; Ін-т вищ. освіти АПН України. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розкрито проблему професійного удосконалення та самоудосконалення особистості засобами культури та мистецтв у системі освіти Франції. Зазначено, що даний процес визначає континіумне поняття "артистичне виховання". Доведено, що артистичне виховання засобами мистецтва, через позитивні естетичні почуття, розвиває здібності до творчої експресії та відчуття творчості, сприяє розквіту особистої незалежності та індивідуальності учня, урівноважує розумові та почуттєві можливості учнів, культивує способи мислення та дії, стає необхідним для уміння орієнтуватися та поводитися у сучасному суспільстві. Встановлено, що поступи у даному вихованні стають визначальними у міждисциплінарних зв'язках, акцентують увагу на численних формах і символах, що є ключем до багатьох знань і дій, одержаних у школі.

Аудіовізуальні мистецтва в системі професійної мовної підготовки майбутнього фахівця у сфері міжнародних відносин 2004

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л.В. Волошинова; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Уперше визначено місце аудіовізуальних мистецтв у вітчизняній практиці професійної мовної підготовки студентів вищих навчальних закладів. Розроблено та теоретично обгрунтовано модель використання їх художньо-естетичного, виховного, інформаційного та освітнього потенціалу в системі підготовки студентів-міжнародників. Запропоновано концепцію авторських телевізійних програм. Значну увагу приділено методичному забезпеченню застосування дидактичних і автентичних аудіовізуальних документів у процесі професійної мовної підготовки. Розвинуто принцип наочності як ефективного засобу навчання мови для спеціальних цілей, зокрема у професійній діяльності дипломатів. Досліджено питання вдосконалення процесу аналітичного спілкування студентів з екраном як професійної якості майбутнього фахівця в сфері міжнародних відносин.

Валеологічна підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів освіти 2001

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Т.В. Книш; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано особливості валеологічної освіти і виховання студентів у вищих закладах освіти та дітей у дитячих дошкільних закладах, спосіб життя та стан їх здоров'я як об'єктивний показник використання валеологічних знань, а також мікросоціальні умови виховання дітей в сім'ї, психологічні особливості, працездатність і ступінь шкільної зрілості дітей як основу ефективності дошкільного виховання. Теоретично обгрунтовано й експериментально апробовано програму валеологічного навчання та виховання студентів.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net