Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Педагогические
Социальная педагогика

Содержание текущего раздела:
Взаємодія школи та соціального середовища у вихованні учнів колежів і ліцеїв Франції 2002

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / Т.Г. Харченко; Луган. держ. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати дослідження процесу соціалізації учнів французьких середніх шкіл. Визначено суть та напрямки взаємодії школи та соціального середовища у вихованні. Простежено генезис уявлень французьких філософів і педагогів щодо чинників формування особистості, а також ролі соціального середовища у формуванні особистості. Здійснено порівняльний аналіз сучасних теоретичних основ взаємодії школи та соціального середовища у Франції та в Україні. Виявлено основні напрямки, форми та методи взаємодії школи та соціального середовища у вихованні учнів у Франції. Простежено етапи становлення відносин між французькою середньою школою та сім'єю у справі виховання підлітків. Надано характеристику французької середньої школи як відкритої соціально-педагогічної системи, яка вступає у взаємодію з позакласними та позашкільними, а також громадськими організаціями та державою. Досліджено особливості соціалізації учнів французьких середніх шкіл засобами масової інформації. Визначено можливі шляхи використання позитивного французького досвіду взаємодії школи та соціального середовища в Україні.

Педагогічні умови соціалізації військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України 2006

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / В.В. Рютін; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розкрито сутність соціалізації військовослужбовців строкової служби в контексті соціально-педагогічного аналізу. Визначено фактори та особливості соціалізації військовослужбовців строкової служби. Досліджено функціонування соціально-педагогічних механізмів соціалізації у військовому середовищі. Показано вплив соціальних інститутів на процес соціалізації військовослужбовців строкової служби. Науково обгрунтовано й експериментально апробовано педагогічні умови соціалізації військовослужбовців строкової служби. Розроблено практичні рекомендації командирам і вихователям щодо впровадження запропонованих педагогічних умов соціалізації військовослужбовців строкової служби, які можна використовувати також у виховній роботі з військовослужбовцями-контрактниками.

Педагогічні умови формування ділової культури студентів бізнес-коледжу в системі соціалізаії особистості 2002

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / О.О. Вишневська; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 19 c. — укp.

Аннотация: На основі вивчення теретико-методологічних джерел, документів про нові заклади вищої освіти, досвіду підготовки менеджерів з метою можливості досягнення ними успіху й самореалізації у професійній діяльності досліджено, що в процесі соціалізації студенти переживають низку труднощів, які стають причиною незадоволення, зневіри, песимізму. З метою підготовки студентів до подолання перешкод розроблено наукову гіпотезу про те, що рівень соціалізації особистості буде підвищуватись, якщо в процесі навчально-виховної роботи за умов бізнес-коледжу озброювати студентів знаннями про місце й значення особистісної, загальної та ділової культури, формувати на їх основі відповідні вміння професійної та громадської діяльності, в ході якої відбувається саморегуляція і самореалізація особистості. Зазначено, що розглянута модель ділової культури студента бізнес-коледжу, педагогічні умови її формування в системі соціалізації особистості забезпечують необхідний рівень професіоналізму й готовності до соціалізації.

Соціально-педагогічні умови вдосконалення фізичного стану дітей у літньому оздоровчому таборі 2001

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / Г.І. Шутка; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення проблеми розробки механізмів і організаційно-педагогічних умов вдосконалення фізичного стану дітей у літньому оздоровчому таборі. Визначено специфічні вимоги щодо організації та методики їх фізичного стану в таборі відпочинку як специфічному соціально-педагогічному середовищі. Обгрунтувано та створено експрес-методику розподілу дітей за групами для практичної роботи педагога з ними з метою позитивної зміни їх фізичного стану. Розроблено модель планування та оцінки заходів щодо покращання фізичного стану дитини як оптимальної передумови формування її здоров'я, а також апробовано оздоровчі програми для кожної групи дітей. Визначено соціально-педагогічні умови підвищення рівня фізичного стану та здоров'я шкільного віку.

Соціально-педагогічні умови профілактики насильства щодо підлітків 2005

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / В.І. Ролінський; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання профілактики насильства щодо учнів-підлітків. Розроблено й експериментально апробовано соціально-педагогічні умови, форми та методи профілактики фізичного та психічного насильства щодо підлітків. Охарактеризовано вікові, гендерні та індивідуальні особливості прояву насильства у поведінці підлітків. Запропоновано методики дослідження сформованості відповідальної поведінки як засобу підвищення ефективності профілактичної роботи. Обгрунтовано необхідність удосконалення навчально-виховного процесу шляхом застосування комплексного підходу в процесі педагогічної діагностики та розширення соціального досвіду підлітків, а також формування життєвих навичок захисту своїх прав та інтересів у різних формах самоврядування. Встановлено доцільність реалізації потенціалу сімейного виховання у запобіганні випадкам та подоланні насильства щодо підлітків шляхом підвищення педагогічної культури батьків.

Соціально-педагогічні умови профілактики статевих девіацій старшокласників 2006

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / Г.Л. Корчова; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто актуальну проблему профілактики статевих девіацій старшокласників та формування сексуальної культури. Вперше з'ясовано зміст та соціально-педагогічну сутність поняття та теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено структурно-логічну модель профілактики статевих девіацій та структурно-функціональну модель формування сексуальної культури, її критерії, показники та рівні сформованності у старшокласників. З'ясовано соціально-педагогічні умови, зміст, форми і методи профілактики статевих девіацій учнів старших класів.

Соціально-педагогічні умови становлення самооцінки особистісних моральних якостей студентів медучилища у позанавчальній діяльності 2003

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / М.Д. Нарійчук; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено теоретичні засади формування самооцінки особистісних моральних рис студентської молоді. Розглянуто психологічні та соціально-педагогічні аспекти категорії "ціннісні орієнтації". Розкрито особливості формування самосвідомості в структурі особистості як передумови формування самооцінки особистісних моральних якостей. З метою виявлення рівня розвитку морально-ціннісних орієнтацій розроблено систему педагогічного діагностування, з використанням якої виявлено оптимальні соціально-педагогічні умови становлення самооцінки моральних якостей студентів; визначено шляхи підвищення ефективності становлення самооцінки даних якостей студентів.

Формування гуманістичних ціннісних орієнтацій у студентів вузів культури (на матеріалі кобзарського мистецтва) 1998

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / О.П. Гданська; Київський держ. ун-т культури і мистецтва. — К., 1998.

Аннотация:


[0] [1]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net