Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Педагогические
Теория и методика воспитания

Содержание текущего раздела:
Валеологічне виховання старших підлітків у позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного профілю 2006

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Т.Г. Шаповалова; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблему валеологічного виховання старших підлітків у позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного профілю. Визначено концепцію особистісно-зорієнтованого підходу до виховання на основі валеологічного виховання старших підлітків. Вивчено теоретичні засади та практичний стан даної проблеми. Проаналізовано ефективність організаційно-педагогічних умов, змісту, форм та методів формування валеологічної культури. Описано особистісно зорієнтовану модель формування валеологічної культури старших підлітків.

Виховання в учнів 5-7 класів позитивного ставлення до занять фізичною культурою 2002

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Євгеній Володимирович Столітенко; Інститут проблем виховання АПН України. — К., 2002.

Аннотация:

Виховання в учнів 8 - 9 класів здорового способу життя 2003

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / В.Ю. Кузьменко; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше визначено та науково обгрунтовано педагогічні умови виховання здорового способу життя старших підлітків засобами фізичної культури. Розроблено й теоретично обгрунтовано зміст, форми і методи виховання в учнів VIII - IX класів здорового способу життя в процесі фізкультурно-оздоровчої роботи. Уточнено критерії, показники і рівні сформованості здорового способу життя старших підлітків, встановлено взаємозв'язок здорового способу життя і занять фізичною культурою.

Виховання в учнів молодших класів гуманних якостей в процесі вивчення предметів гуманітарного циклу 2004

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / І.М. Тадєєва; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: Визначено зміст поняття "гуманність" як інтегральної якості особистості, основними структурними компонентами якої є мотиваційно-ціннісні установки та сукупність відповідних знань і умінь. Встановлено критерії та рівні сформованості гуманних якостей учнів початкової школи. Обгрунтовано й експериментально апробовано педагогічні умови, що сприяють активізації даного напряму виховного процесу. Доведено позитивний вплив таких чинників, як посилення гуманістичної спрямованості викладання предметів гуманітарного циклу з метою осмислення гуманістичних понять, трансформації їх у погляди, переконання та звички на формування гуманних якостей молодших школярів. Обгрунтовано необхідність гармонізації змісту, форм і методів навчання з метою вивчення предметів гуманітарного циклу, виявлено їх виховний потенціал. Встановлено доцільність залучення учнів до гуманної діяльності з метою збагачення їх досвідом гуманістичної поведінки. Проаналізовано результати виховного впливу та його коректування в процесі формування гуманних якостей учнів початкових класів.

Виховання вольових якостей в учнів середнього шкільного віку в процесі занять фізичною культурою 2003

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / А.О. Артюшенко; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано інформативні методики та критерії оцінювання вольових якостей у молодших підлітків. Показано, що прояв даних якостей в учнів V - VII класів значною мірою залежить від рівня їх фізичної підготовленості та функціональної рухливості нервових процесів. Діти віком 10 та 13-ти років характеризуються відносно високим рівнем вольових проявів і більш значним приростом показників фізичних здібностей. Теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено педагогічні засоби та методику виховання вольових якостей учнів у процесі розвитку основних фізичних здібностей - швидкості, сили, витривалості, швидкісно-силових якостей.

Виховання гуманності у студентів медичного коледжу в процесі фахової підготовки 2003

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / О.Я. Андрійчук; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблему дослідження виховання гуманності студентів медичного коледжу, розвитку їх позитивних загальнолюдських якостей, яка проходить складний шлях теоретичного переосмислення та удосконалення методичних рекомендацій. Висвітлено актуальність вирішення проблеми професійної підготовки студентів медичного коледжу, що реалізується через якісне формування їх гуманістичного світогляду та громадського становлення особистості, яке здійснюється у процесі навчально-пізнавальної діяльності, реалізацію самовиховання та врахування особливостей інтелектуального розвитку. Розкрито гуманістичні умови оптимізації процесу виховання гуманності у студентів медичного коледжу в процесі фахової підготовки, зокрема, формування гуманістичних знань, свідоме виконання правил поведінки, гуманного ставлення до оточуючих. Наведено критерії виховання гуманності бакалаврів: пізнавальний, емоційно-ціннісний та практично-діяльний, а також рівні їх патріотичного розвитку - внутрішня та зовнішня ситуативна вихованість. Розроблено методи навчально-пізнавальної діяльності, які забезпечують ефективне засвоєння гуманістичних знань, необхідних у процесі фахової підготовки.

Виховання гуманістичного ідеалу старших підлітків у позакласній діяльності 2003

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / К.Г. Дорошенко; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2003. — 20 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: З позицій особистісно орієнтованого підходу розкрито суть і структуру гуманістичного ідеалу старших підлітків, науково обгрунтовано теоретико-прогностичну модель його виховання. Виявлено психолого-педагогічні умови, за яких забезпечується ефективність функціонування означеної моделі у виховному процесі. Розроблено методику діагностування проявів гуманістичного ідеалу старших підлітків за когнітивним, емоційно-мотиваційним і діяльнісним критеріями, а також особистісно орієнтовану технологію його виховання у позакласній діяльності та методичні рекомендації для класних керівників щодо її впровадження.

Виховання доброчесності в учнів 7 - 9 класів загальноосвітньої школи засобими нової української літератури 2005

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / О.А. Степанова; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано дослідженість проблеми виховання доброчесності в учнів VII - IX класів загальноосвітньої школи засобами нової української літератури у філософській, психолого-педагогічній, культурологічній та медичній літературі. Висвітлено сучасні підходи до виховання моральної доброчесної особистості, з'ясовано суть і особливості впливу нової української літератури на виховання доброчесності в учнів VII - IX класів загальноосвітньої школи. Обгрунтовано критерії, показники, визначено рівні (високий, середній , низький і змішаний) ефективності виховання доброчесності у цих учнів, а також теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено його дидактичну модель.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net