Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Педагогические
Теория обучения

Содержание текущего раздела:
Активізація навчальної діяльності молодших школярів у процесі використання дидактичних ігор 2001

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / В.А. Крутій; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: За результатами дослідження визначено поняття "навчальна активність", види та критерії активності, умови та структуру активізації навчальної діяльності молодших школярів. Розглянуто дидактичні ігри як засіб активізації навчальної діяльності. Охарактеризовано види та структуру дидактичних ігор, методику використання їх у навчальному процесі початкової школи. Надано рекомендації вчителям початкових класів щодо керівництва дидактичним іграми на уроках. Розроблено систему дидактичних ігор, які доцільно використовувати на уроках математики та природознавства з метою активізації навчальної діяльності. Визначено основні рівні активності на різних етапах дослідницько-експериментальної роботи. Наведено результати впровадження нових форм і методів навчальної роботи, спрямованої на активізацію навчальної діяльності. Обгрунтовано ефективність використання дидактичних ігор з метою активізації навчальної діяльності молодших школярів.

Активізація пізнавальної діяльності студентів в умовах дистанційного навчання 2001

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / О.В. Собаєва; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено організацію активної пізнавальної діяльності студентів у дистанційному навчанні, запезпечену комп'ютерними засобами. Розкрито поняття дистанційного навчання, виявлено його позитивні можливості та проблеми впровадження. Обгрунтовано дидактичні особливості використання комп'ютерних засобів. Розроблено та впроваджено у навчальний процес педагогічну технологію дистанційного навчання, спрямовану на активізацію пізнавальної діяльності студентів, що забезпечує активне співробітництво студентів і викладачів у віртуальному навчальному просторі. Розроблено й апробовано діагностичний комплекс критеріїв оцінювання рівня пізнавальної активності студентів за умов дистанційного навчання.

Використання пізнавальних завдань випереджаючого характеру в процесі навчання дітей 6-річного віку 2006

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Н.М. Голуб; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше розроблено систему пізнавальних завдань випереджального характеру з урахуванням психофізіологічних особливостей 6-річних учнів, використання якої забезпечує перспективну спрямованість процесу навчання. Розкрито сутність дидактичних функцій пізнавальних завдань випереджального характеру (освітньої, розвивальної, виховної, евристичної, мнемічної, системотворчої). Визначено особливості застосування пізнавальних завдань випереджального характеру з метою створення розвивального середовища для навчально-пізнавальної діяльності 6-річних учнів. Уточнено сутність і структуру дефініції "пізнавальне завдання випереджального характеру". Удосконалено засоби формування та активізації навчально-пізнавальної діяльності 6-річних учнів, розвитку їх пізнавальної активності та самостійності, розумових і творчих здібностей.

Дидактичне моделювання змісту навчання іноземної мови як загальноосвітнього предмета для педагогічних навчальних закладів I - II рівнів акредитації 2005

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / А.С. Гембарук; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено та обгрунтовано компоненти змісту навчання іноземної мови та принципи його конструювання. Проаналізовано сучасний стан організації навчання іноземної мови як загальноосвітнього предмета, визначено вихідний рівень володіння іноземною мовою студентів першого курсу, охарактеризовано чинну програму та підручники на предмет відповідності їх змісту сучасним вимогам освіти. Запропоновано дидактичну модель змісту навчання іноземної мови як загальноосвітнього предмета для педагогічних навчальних закладів І - ІІ рівнів акредитації. Доведено й обгрунтовано необхідність виділення двох компонентів моделі - корективного та основного курсів, визначено їх зміст на основі комунікативного орієнтованого підходу.

Дидактичні засади застосування інноваційних педагогічних технологій у процесі вивчення науково-природничих дисциплін у медичних коледжах 2005

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / К.Ю. Люшук; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк, 2005. — 22 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено проблему формування науково-природничих знань у майбутніх медичних працівників. Здійснено аналіз понять "педагогічна технологія", "інноваційна технологія", "дидактична технологія", "науково-природничі знання". Узагальнено сучасні аспекти методологічних засад сучасних освітніх технологій, запропоновано структуризацію їх запровадження до навчального процесу. Визначено зміст, форми та методи формування науково-природничих знань студентів залежно від особливостей здібностей, якими повинен володіти студент медичного коледжу. Теоретично обгрунтовано наукові та дидактичні умови формування науково-природничих знань у процесі використання сучасних педагогічних технологій. Доведено, що підвищення ефективності формування науково-природничих знань у майбутніх медичних працівників сприяє впровадженню експериментальної моделі інноваційної технології формування науково-природничих знань, яка враховує сучасні концептуальні ідеї організації навчально-пізнавальної діяльності студентів медичного коледжу.

Дидактичні засади навчання іншомовного читання молодших школярів 2004

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Т.М. Яблонська; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: Установлено психолого-дидактичні засади процесу іншомовного читання молодшими школярами, з'ясовано особливості сприйняття й осмислення відповідної друкованої інформації учнями початкових класів. Проаналізовано методи навчання зазначеного читання у педагогічній теорії та практиці та зазначено щодо їх недостатньої ефективності. Визначено дидактичні принципи цього виду мовленнєвої діяльності на основі особистісно орієнтованої технології навчання, а також компоненти змісту навчання іншомовного читання на початковому етапі вивчення іноземної мови. Обгрунтовано необхідність виокремлення цих компонентів з самого процесу читання та із загально-дидактичної концепції змісту навчання іноземних мов. Визначено умови здобуття лінгвістичних знань, формування мовних навичок та розвитку рецептивно-репродуктивних мовленнєвих умінь у молодших школярів. Розроблено дидактичну модель навчання іншомовного читання, а також систему взаємопов'язаних послідовних дій учителя та учнів у дослідженому процесі.

Дидактичні засади розвитку економічних знань вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти 2006

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Т.В. Трачук; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк, 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено проблеми дидактичних засад розвитку економічних знань вчителів в системі післядипломної педагогічної освіти. Розкрито теоретичні основи розвитку економічних знань вчителя, визначено періодизацію становлення економічної освіти. Описано форми та методи розвитку економічних знань вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти залежно від особливих професійних якостей вчителя. Проаналізовано науково-методичні та дидактичні умови розвитку економічних знань вчителів у процесі використання сучасних інформаційних технологій. Доведено підвищення ефективності розвитку економічних знань учителів загальноосвітньої школи, що сприяє впровадженню експериментальної моделі розвитку економічних знань педагогів в системі післядипломної педагогічної освіти.

Дидактичні засади створення та застосування тлумачних словників в умовах інформатизації навчання 2004

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / М.В. Лаптєва; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблему створення тлумачного словника (ТС) як ефективного засобу навчання на підставі аналізу його функцій. З використанням функціонального підходу обгрунтовано та розроблено інформаційну технологію створення різномовних навчальних ТС, визначено їх особливості за умов інформатизації навчання. Виділено критерії оцінювання ефективності різномовного навчального ТС, а також експериментально перевірено та підтверджено, що застосування даного словника, створеного за розробленою інформаційною технологією, у спеціально запроваджених видах навчально-пізнавальної діяльності, сприяє підвищенню якості знань учнів, формуванню їх пізнавальної активності та самостійності.


[0] [1] [2] [3] [4] [5]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net