Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Медицинские науки
Кожные и венерические болезни

Содержание текущего раздела:
Комплексне лікування та клініко-епідеміологічні аспекти оніхомікозів у осіб Харківського регіону, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС 2005

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.20 / Л.В. Рощенюк; АМН України. Ін-т дерматології та венерології. — Х., 2005. — 23 с. — укp.

Аннотация: Вперше встановлено епідеміологічні особливості мікозів шкіри та оніхомікозів у ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЛНА на ЧАЕС). Досліджено етіологію та клініку захворювань, встановлено імунний статус та обгрунтовано розподіл за групами крові пацієнтів даної категорії. У хворих на оніхомікоз ЛНА на ЧАЕС виявлено зниження кількості імунорегуляторних Т-хелперів, імнорегуляторного індексу (ІРІ), NK-клітин та збільшення кількості Т-супресорів, B-лімфоцитів, імуноглобулінів класів A та M, а також зниження фагоцитарного числа, фагоцитарного індексу, функціональної активності фагоцитів, титру комплементу, що відображає пригнічення протимікотичного клітинного імунітету та розвиток сенсибілізації організму. Зазначено необхідність врахування даних факторів під час призначення лікування. Встановлено нові аспекти взаємодії грибкових асоціацій у хворих на оніхомікоз у ЛНА на ЧАЕС. Обгрунтовано доцільність використання препарату суперіндуктору інтерферону "Неовір" як засобу імунопатогенетичної терапії у комплексній схемі лікування хворих на оніхомікоз у ЛНА на ЧАЕС. Показано позитивний вплив препарату на нормалізацію гуморальної та клітинної ланок імунітету та неспецифічних факторів резистентності організму. Встановлено більшу ефективність даного методу лікування у порівнянні з традиційними терапевтичними схемами. Доведено необхідність створення єдиної регіональної інформаційно-телекомунікаційної системи моніторингу прогнозування перебігу мікозів шкіри й оніхомікозів і формування комплексу відповідних заходів щодо запобігання розповсюдження даних патологій.

Комплексне лікування ускладненого сечостатевого хламідіозу у жінок доксициліном у поєднанні із вобензимом 2005

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.20 / О.П. Мельник; АМН України. Ін-т дерматології та венерології. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Комплексно обстежено жінок з хронічною рецидивуючою хламідійною інфекцією, установлено поліморфізм клінічної симптоматики та ускладнень заданого захворювання. Установлено порушення продукції найважливіших регуляторів антиген-специфічної імунної відповіді цитокінів IL-2, IL-3, IL24 та IL-6, пригнічення проліферації та зниження функціональної активності Т-хелперів I і II типів у разі хронічного сечостатевого хламідіозу. Показано, що внаслідок зниження рівня IL-2 у 1,52 рази пригнічується продукція цитокінів, проліферація та диференціювання Т-лімфоцитів, цитотоксичність Tcyt-лімфоцитів і диференціювання D-лімфоцитів, мікробоцидна і цитотоксична активність і продукція цитокінів моноцитами, а також порушується біосинтез IgM і IgG B-лімфоцитами. Уперше у комплексі показано підвищення рівнів: IL-6 у 3,35 разів, що свідчить про посилену проліферацію та диференціювання B-лімфоцитів, синтез і секрецію імуноглобулінів та проліферацію і диференціювання цитотоксичних T-лімфоцитів (CD-8); протизапального IL-4 у 1,55 разів, що дозволяє зробити висновок щодо загострення, хронізації гострого запального процесу та його прояву, за цього відзначено, що IL-4 посилює диференціювання TH-0-лімфоцитів у TH-2-клітини, гуморальну імунну відповідь опосередкованою участю TH-2-лімфоцитів, диференціювання цитотоксичних T-лімфоцитів, а також пригнічує звільнення цитокінів з активованих моноцитів і продукцію IL-2 TH-1-лімфоцитами. Зазначено щодо підвищення рівнів IL-3 у 1,33 разів, який може мати вплив на дозрівання T-лімфоцитів, проліферацію та фагоцитарну активність макрофагів. Розроблено оригінальний метод комплексного лікування хворих жінок з хронічною рецидивною сечостатевою хламідійною інфекцією з використанням доксицикліну у поєднанні з вобензимом, гепатопротектором - дарсілом і місцевою терапією за допомогою свічок і метронідазолом.

Комплексне лікування хворих на активні форми сифілісу з урахуванням метаболічних змін в клітинах імунної системи 2005

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.20 / Г.М. Якубович; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше досліджено обмін речовин на субклітинному рівні в елементах імунної системи - лейкоцитах (гранулоцитах і мононуклеарах) у хворих на активні форми сифілісу. Вивчено взаємозв'язок між цитохімічним показниками у лейкоцитах периферичної крові (РНК, глікогеном, кислою та лужною фосфатазою) та показниками імунної системи (числом T-лімфоцитів, T-лімфоцитів хелперів, T-лімфоцитів супресорів, B-лімфоцитів, концентрацією IgM, IgG, IgA, циркулюючими імунними комплексами, комплементарною активністю сироватки крові) у хворих на активні форми сифілісу. Уперше клінічно апробовано різні лікарські форми нового імунотропного препарату "Флуренізид" та оцінено його ефективність на підставі виявлених змін на субклітинному рівні в імунокомпетентних клітинах у зазначених хворих. З'ясовано ефективність імунотропних препаратів (різних лікарських форм флуренізиду) за допомогою цитохімічних показників у лейкоцитах периферичної крові. Запропоновано нову схему комплексного лікування хворих на активні форми сифілісу з використанням флуренізиду.

Комплексне лікування хворих на атопічний дерматит з урахуванням порушень перекисного окислення ліпідів, антиоксидантної системи і ліпідного обміну 2001

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.20 / К.С. Шмелькова; Ін-т дерматології та венерології АМН України. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено особливості перекисного окиснення ліпідів, стану антиоксидантної системи, ліпідного обміну. Розроблено метод лікування метаболічних розладів у хворих на атопічний дерматит. У 92,5 % хворих на атопічний дерматит визначено інтенсифікацію процесів перекисного окиснення ліпідів, що проявляється у підвищенні рівня дієнових кон'югатів і малонового діальдегіду в сироватці крові та еритроцитах. Відмічено, що розлади антиоксидантної системи, встановлені у 87,8 % випадків, характеризуються збільшенням вмісту SH-груп, зниженням відновленого глутатіону (в еритроцитах і сироватці), вітамінів А та Е, статевих гормонів (естрадіолу, тестостерону) в сироватці крові. Визначено односпрямовані порушення ліпідного спектра сироватки та мембран еритроцитів у 84,2 % хворих на атопічний дерматит у вигляді помірних змін вмісту основних ліпідів сироватки у хворих пубертатного віку та комбінованої гіперліпідемії, зменшення рівня фосфоліпідів у мембранах еритроцитів у пацієнтів репродуктивного віку.

Комплексне лікування хворих на вугрову хворобу з урахуванням гормонального фону та мікробіоценозу шкіри 2005

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.20 / Ганна Миколаївна Огурцова; АМН України; Інститут дерматології та венерології. — Х., 2005.

Аннотация:

Комплексне лікування хворих на генітальний хламідіоз з урахуванням стану неспецифічних факторів захисту організму 2003

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.20 / О.Є. Нагорний; АМН України. Ін-т дерматології та венерології. — Х., 2003. — 19 с.: табл. — укp.

Аннотация: На підставі результатів дослідження стану 101-го хворого на генітальний хламідіоз (ГХ) установлено порушення балансу оксидантно-антиоксидантної системи та підвищення рівня малонового діальдегіду в плазмі крові, в еритроцитах і мононуклеарах, а також спостережено посилення перекисного гемолізу еритроцитів та порушення функціонального стану клітинних мембран імунокомпетентних клітин, що виявляється в підвищенні активності АТФази в лімфоцитах. Розроблено ефективний, зручний метод лікування хворих на хронічний генітальний хламідіоз - джозаміцином у сполученні з ехінацином і сілібініном. Не виявлено негативного впливу на печінку. Розроблений метод лікування призводить до відновлення балансу між перекисним окисненням і антиоксидантним захистом і до нормалізації функціонального стану мембран лімфоцитів у хворих на ГХ. Зроблено висновок, що визначення малонового діальдегіду в плазмі крові, еритроцитах, мононуклеарах, перекисного гемолізу еритроцитів, а також активності каталази еритроцитів і активності ферментних комплексів Na/K-АТФази і Ca-АТФази в лімфоцитах дає змогу оцінити стан неспецифічних факторів захисту та визначити показання для застосування антиоксидантів і гепатопротекторів у хворих на генітальну хламідійну інфекцію.

Комплексне лікування хворих на кандидозний вульвовагініт з урахуванням гормональних порушень і стану мікробіоценозу піхви 2002

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.20 / Е.Л. Баркалова; АМН України. Ін-т дерматології та венерології. — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено комплексний метод терапевтичного лікування хворих на хронічний рецидивуючий кандидозний вульвовагініт (ХРКВВ) з використанням системного антиміотика ітраконазолу, препарату "Вагілак", що містить лактобактерії, та гормональної корекції. У процесі вивчення гормонального профілю в жінок з ХРКВВ виявлено абсолютну та відносну гіперестрогенію, зниження рівня прогестерону та підвищення рівня стресових гормонів. Встановлено, що одним з головних чинників розвитку рецидивів кандидозного вульвагініту є зниження кількості лактобактерій у секреті піхви на фоні підвищення вмісту глюкози.

Комплексне лікування хворих на обмежену склеродермію із застосуванням системних поліензимів та гіпобаротерапії 1998

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.20 / Н.Г. Шаповал; Укр. НДІ дерматології та венерології. — Х., 1998. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена вивченню ролі мікрогемодинамічних та імунологічних порушень у патогенезі різних форм обмеженої склеродермії. Вперше встановлені особливості мікроциркуляторних порушень в розвитку бляшечної, лінійної, поверхневих і сполучених форм. Визначені відмінності ступеню вираженості змін гуморального і клітинного імунітету при різних формах та стадіях склеродермії. Вперше запропоновано новий оригінальний метод комплексного лікування хворих обмеженою склеродермією із застосуванням ензимотерапії і гіпобаротерапії. Показано механізм дії гіпобаротерапії, визначені показання, диференційований підхід до її призначення.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net