Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Медицинские науки
Лучевая диагностика и лучевая терапия

Содержание текущего раздела:
Використання великопільного опромінювання при лікуванні злоякісних лімфом 2001

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 / Т.В. Удатова; АМН України. Ін-т онкології. — К., 2001. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання використання великопільного опромінювання високою одноразовою дозою 6 Гр у комплексному лікуванні хворих з поширеними формами злоякісних лімфом. Наведено дані порівняльної характеристики різних режимів опромінювання хворих з ІІА, ІІБ, ІІІА, ІІІБ, ІVА та ІVБ стадіями злоякісних лімфом. Доведено високу ефективність методики великопільного опромінювання високою одноразовою дозою 6 Гр з подальшою гемосорбцією на першому етапі комплексного лікування даного контингенту хворих, що визначалось більш тривалим безрицидивним перебігом та високим показником загальної 10- та 15-річної виживаності.

Вплив радіойодотерапії на функцію слинних залоз хворих на диференційований рак щитовидної залози за даними сіалосцинтиграфії 2003

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 / П.О. Король; АМН України. Ін-т онкології. — К., 2003.

Аннотация:

Диференційна діагностика і верифікація раку грудної залози з використанням малоінвазивних променевих методів дослідження 2006

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 / Є.М. Божок; АМН України. Ін-т онкології. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено основні рентгенологічні та ультразвукові ознаки пухлин грудної залози злоякісного та доброякісного характеру. На підставі узагальнення результатів використання тонкоголкової аспіраційної біопсії та автоматичної трепанобіопсії під ультразвуковим і стереотксичним наведенням встановлено, що точність тонкоголкової аспіраційної біопсії у верифікації раку грудної залози (РГЗ), що не пальпується становить 92 %, а РГЗ, що пальпується - 96 %. Визначено, що точність автоматичної трепанобіопсії у верифікації раку, що не пальпується становить 94 %, що пальпується - 98 %. На підставі аналізу результатів цифрової стереотаксичної біопсії пухлин, які не пальпуються і не визначаються за допомогою ультразвукового дослідження, показано, що точність тонкоголкової аспіраційної біопсії у верифікації РГЗ становить 90 %, точність автоматичної трепанобіопсії - 98 %. Розроблено алгоритм застосування малоінвазивних променевих методів дослідження для диференційної діагностики у верифікації РГЗ.

Діагностика та лікування кіст щитовидної залози з використанням ультразвукового дослідження 2001

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 / О.Д. Зубов; АМН України. Ін-т онкології. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати дослідження 153 хворих зі 164 кістами щитовидної залози (КЩЗ). Описано ехосеміотику кіст різних типів з урахуванням їх етіології та цитологічних особливостей. Розглянуто можливості кольорового доплерівського картування для диференційної діагностики кіст з патологією судин, з'ясування типу кіст, контролю пункційного втручання, вибору оптимального способу лікування та визначення прогнозу. Розглянуто підходи до проведення тонкоголкової аспіраційної біопсії кіст, вибору безпечного акустичного вікна та оптимальної траєкторії пункційного каналу, а також найбільш інформативної ділянки для біопсії залежно від розташування та структурних особливостей кіст. На підставі даних ультразвукового дослідження, візуального та цитологічного аналізу матеріалу, одержаного методом тонкоголкової аспірації, запропоновано виділити 4 групи КЩЗ: істинні (ті, що мають епітеліальну вистілку) з серозним та колоїдним вмістом, псевдокісти - геморагічні (що утворюються як наслідок крововиливу в паренхіму залози) та порожнини кістозно-трансформованих вузлів. Наведено способи лікування КЩЗ - аспірація вмісту, одно- та двохетапне етанолове склерозування, лазерна фотокоагуляція кістозної стінки, розроблено критерії їх вибору на основі типу та локалізації кісти. Оцінено ефективність даних способів лікування для кіст різного походження. Описано УЗ-прояви змін, що виникають на місці кістозної порожнини після проведеного лікування. Визначено можливі ускладнення та засоби їх профілактики.

Діагностика травматичних ушкоджень менісків та зв'язок колінного суглоба за допомогою ультранизькопільної магніто-резонансної томографії 2000

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 / Б.С. Гавриленко; АМН України. Ін-т онкології. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено підвищенню ефективності діагностики розривів менісків і зв'язок колінного суглоба за допомогою ультранизькопільної магніто-резонансної томографії (0,04 Тс). На підставі обстеження 30 осіб контрольної групи запропоновано власний протокол магніто-резонансної томографії (МРТ) дослідження колінного суглоба, вивчено його МРТ анатомію. Складено схему рідинних накопичень у нормальному суглобі. Після обстеження 201 пацієнта з травмою колінного суглоба визначено та запропоновано пряму та непрямі МРТ ознаки ушкодження менісків. Визначено інформативність ультранизькопільної магнітно-резонансної томографії у випадку ушкодження менісків і зв'язок колінного суглоба. Запропоновано ступені посттравматичного випоту. Проаналізовано фактори, що впливають на його виразність. Розроблено науково обгрунтований алгоритм використання магніто-резонансної томографії у комплексному обстеженні хворих з травмами менісків і зв'язок колінного суглоба.

Діагностика і лікування місцевих променевих ушкоджень після променевої терапії та радіаційних аварій 2001

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.23 / В.А. Мороз; АМН України. Ін-т онкології. — К., 2001. — 35 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати теоретичних та практичних досліджень у галузі діагностики та терапії місцевих променевих ушкоджень. Встановлено, що в патогенезі цієї патології важливу роль відіграє стійке порушення обміну фосфоровмісних сполук та пов'язаної з ними патології клітинних мембран. Зазначено, що для підвищення ефективності лікування місцевих променевих ушкоджень доцільно використовувати двохетапну схему діагностики. Розроблено нові методи діагностики, які сприяють отриманню ціннісної допоміжної інформації. На підставі розподілу всіх типів місцевих променевих ушкоджень на звичайні, комбіновані та сполучені, з урахуванням отриманих діагностичних даних, побудовано тактику лікування в цілому, зокрема, хірургічним методом. Оптимізовано відомі способи лікування місцевих променевих ушкоджень згідно з особливостями сучасних типів променевих ушкоджень. Описано принципово нові способи хірургічного лікування. Запропоновано способи терапії сполучених типів місцевих ушкоджень або одночасно ушкоджених декількох органів.

Діагностичні можливості комплексного ультразвукового дослідження підшлункової залози при гострих та хронічних панкреатитах 2006

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 / І.В. Резник; АМН України. Ін-т онкології. — К., 2006. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджно стан пішлункової залози та парапанкреатичних судин у разі запальних захворювань підшлункової залози (ПЗ). Викладено результати обстежень 429-ти пацієнтів з запальними захворюваннями підшлункової залози та 60-ти - без даної патології. Встановлено сонографічні особливості підшлунквої залози, зокрема її структуру та швидкість руху крові парапанкреатичними судинами з урахуванням статі та віку. Визначено нормативні показники пулу крові по парапанкреатичним судинам за допомогою кольорового доплерівського картування (КДК) та імпульсного доплера (ІД). Систематизовано нормальні показники судинної гемодинаміки парапанкреатичних судин ПЗ різних вікових груп. Встановлено та систематизовано акустичні ознаки гострого та хронічного панкреатитів (ГП та ХП) у разі використання комплексного ультразвукового дослідження (УЗД), що включає традиційну ехографію, КДК, ЕДК, ІД. Науково обгрунтовано доцільність та ефективність застосування комплексного УЗД з використанням КДК, ЕДК, ІД під час розпізнавання різних форм ХП та ГП та для прогнозування перебігу захворювання.

Ефективність ліпохроміну у профілактиці променевих реакцій органів малого таза при радіотерапії раку матки 2002

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 / Г.С. Єфимова; АМН України. Ін-т онкології. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано перебіг місцевих променевих реакцій у слизових оболонках тазових органів хворих на рак тіла та шийки матки за умов поєднано-променевої терапії та післяопераційного опромінювання. Вивчено динаміку показників системи перекисного окиснення ліпідів та імунного статусу під час променевої терапії. Охарактеризовано патологічні та ультрамікроскопічні зміни у слизових оболонках сечового міхура та прямої кишки під дією радіаційного фактора. Запропоновано спосіб корекції променевих реакцій в слизових оболонках тазових органів за допомогою каротиноїдвмісного препарату "Ліпохромін". Доведено, що комплексне застосування ліпохроміну вірогідно знижує частоту та ступінь вираженості місцевих променевих реакцій у слизових оболонках сечового міхура, прямої кишки та вагіни, дозволяє зменшити променеві реакції, запобігти вимушеним перервам у лікуванні або дострокову припиненню променевого лікування. Відмічено нормалізуючий вплив препарату на процеси вільнорадикального окиснення ліпідів і значення корекції неспецифічної імунологічної резистентності організму.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net