Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Медицинские науки
Лечебная физкультура и спортивная медицина

Содержание текущего раздела:
Клініко-фізіологічне обгрунтування вольового керування диханням при зниженні функціональних резервів зовнішнього дихання та інтенсивних фізичних тренуваннях 2004

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.24 / Ю.В. Бобрик; Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Запропоновано нові методи підвищення ефективності лікарського контролю для профілактики та корекції зниження функціональних резервів зовнішнього дихання у студентів основної, підготовчої та спеціальної медичної груп. На підставі досліджень показників зовнішнього дихання, газообміну, толерантності до фізичного навантаження та аеробної продуктивності, психомоторних здібностей, рівня уваги та сенсомоторних реакції, короткочасної образної пам'яті, самооцінки психоемоційного стану, а також лікарсько-педагогічних спостережень під час тренувань розроблено нові методики вольового керування диханням, які дозволяють підвищити функціональні резерви зовнішнього дихання та загальну фізичну працездатність під час занять з фізичного виховання.

Корекція функціонального стану спортсменів екзогенними макроергічними фосфатами 2005

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.24 / Л.І. Левченко; Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2005. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено функціональний стан спортсменів-футболістів високої спортивної кваліфікації за умов максимальних фізичних навантажень у період закінчення першого та другого кола чемпіонату України з футболу, визначено критерії метаболічних порушень у життєво важливих органах, розглянуто питання оптимізації медикаментозної корекції цих порушень. Завдяки використанню експериментальної моделі на лабораторних тваринах виявлено основні шляхи метаболічних порушень в життєво важливих органах та визначено роль речовин, багатих фосфатним зв'язком в корекції цих зрушень. З застосуванням комплексного методу (велоергометрії, ЕКГ, ВСР, реографії, лабораторно-біохімічних показників, морфологічного дослідження еритроцитів) обстежено 110 спортсменів-футболістів. З'ясовано, що ФК достовірно покращує показники вуглеводно-енергетичного обміну, процеси ПОЛ та накопичення в еритроцитах АТФ, суттєво поліпшує функціональний стан спортсменів.

Лікарський контроль при диференційованих фізичних тренуваннях студентів з недостатньою фізичною підготовленістю 2001

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.24 / В.В. Самошкін; Дніпропетр. держ. мед. акад.. — Д., 2001. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано та розроблено методику підвищення функціональних резервів організму студентів підготовчої медичної групи з недостатньою фізичною підготовленістю шляхом застосування у процесі занять з фізичного виховання тренувань на велоергометрі з урахуванням індивідуальної толерантності до фізичного навантаження. На підставі досліджень морфофункціональних показників фізичного стану, функції зовнішнього дихання, біоелектричної активності, морфометричних показників серця та функції кровообігу, толерантності до фізичного навантаження та аеробної продуктивності, психомоторної здібності та сенсомоторної координації рухів, показників фізичної підготовленості, а також лікарсько-педагогічних спостережень під час тренувань розроблено нові методики проведення фізичних тренувань на велоергометрі, які передбачають дозування фізичного навантаження за його відносною потужністю та частотою серцевих скорочень.

Лікарський контроль функціонального стану серця і тиреоїдної системи у юних спортсменок, які тренуються на витривалість 2001

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.24 / С.В. Абрамов; Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2001. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Висвітлено питання обгрунтування та впровадження у практику лікарського контролю за медичними критеріями управління спортивним тренуванням юних спортсменок-легкоатлеток, які тренуються на витривалість, за показниками функціонального стану серця та тиреоїдної системи. Проведено динамічні спостереження за станом основних морфологічних, функціональних параметрів і біоелектричної активності серця та тиреоїдної системи у дівчаток віком 11-16 років протягом пубертатного і власне пубертатного періодів на всіх етапах багаторічної спортивної підготовки. Проаналізовано особливості стану центральної гемодинаміки, величини основних морфологічних параметрів лівого шлуночка серця, показники досліджень електрокардіографії та плазмової концентрації гормонів тиреоїдної системи, кореляційні взаємовідношення гормонів щитовидної залози і тиреотропіну з основними параметрами серця у дівчаток-спортсменок з урахуванням темпів статевого дозрівання і фаз оваріально-менструального циклу для визначення особливостей формування функцій, що вивчаються, під впливом занять спортом. Розроблено медичні критерії корекції тренувального процесу.

Метаболічні зміни в еритроцитах та функціональний стан гемоглобіну при дії фізичних навантажень 2005

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.24 / О.Г. Луцик; Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2005. — 20 с.: табл. — укp.

Аннотация: Установлено, що під час адаптації до фізичних навантажень ациклічного типу активізація процесів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) залежить від рівня тренованості організму та виду спортивної спеціалізації. Показано, що відмінності у стані еритроцитарного метаболізму, що знаходяться у взаємозв'язку з видом спортивної спеціалізації, у процесі адаптації до фізичних навантажень ациклічного типу проявляються у спортсменів низької кваліфікації.

Механізми адаптації, рання діагностика та корекція їх порушень у спорті вищих досягнень 2006

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.24 / О.Є. Дорофєєва; Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2006. — 39 с. — укp.

Аннотация: Наведено теоретичні узагальнення та нові шляхи розв'язання актуальної наукової проблеми вдосконалення диспансеризації та підвищення ефективності фармакологічної підтримки спортсменів високого класу, розвинуто уявлення про фізіологічні механізми адаптації до великих фізичних навантажень. Розроблено класифікацію ступеня напруження адаптації, на її основі запропоновано диференційований підхід до обстеження та реабілітації спортсменів. Одержано комплексні дані про сполучення модифікації метаболізму, цитокінового й імунного статусу у різні фази напруження адаптації. У спортсменів високого класу у процесі термінової та довготривалої адаптації до великих фізичних навантажень проведено порівняння інструментальних критеріїв напруження адаптації з метаболічними та імунологічними зрушеннями. Виявлено залежність частоти розвитку напруження адаптації від типологічних особливостей вищої нервової діяльності, наявності стигм дисплазії сполучної тканини. Уперше доведено роль дисплазії сполучної тканини як одного з факторів, що сприяє виникненню напруження адаптації. Розвинуто теоретичні уявлення про особливості енергозабезпечення, нейрогуморальної регуляції та стан системи перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту у спортсменів високого класу у різні тренувальні періоди. З'ясовано характер модифікації імунного статусу та цитокінової регуляції у спортсменів. З використанням виявлених критеріїв напруження адаптації виділено три групи спортсменів з різним рівнем напруження адаптаційних механізмів. Розроблено алгоритм обстеження цих груп та запропоновано диференційовану схему фармакологічної підтримки. Доведено ефективність наведеної схеми фармакологічної реабілітації та фармакологічної підтримки спортсменів.

Патогенетичне обгрунтування використання лікувальної гімнастики і рефлекторного масажу при спастичному церебральному паралічі у дітей 2005

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.24 / С.І. Лазарєва; Дніпропетр. держ. мед. акад. — Д., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: За резльтатами дослідження встановлено, що порушення рухової активності дітей за спастичного церебрального паралічу залежать від нозологічної форми захворювання та є одним з важливих синдромів, що визначають ступінь його тяжкості. Розроблено комплексний метод лікування з використання лікувальної гімнастики у м'якій ігровій кімнаті та рефлекторного масажу кистей і стоп. Зазначено, що для верифікації ефективності проведеного у дітей лікування доцільно вивчити динаміку сили м'язів, клініко-неврологічних показників, електричної активності головного мозку, а також активність відділів вегетативної нервової системи хворих на ДЦП. Розроблений та застосований метод дозволив підвищити ефективність відновлювального лікування хворих на спастичний церебральний параліч. Відзначено, що позитивний ефект лікування мав прояв у підвищенні сили м'язів, збільшенні об'єму активних рухів, зниженні проявів парезу та гіпертонусу, а також змінах в електричній активності головного мозку хворих дітей.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net