Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Медицинские науки
Гематология и трансфузиология

Содержание текущего раздела:
Вплив лікування на фенотипічну характеристику лімфоїдних клітин хворих на хронічні лімфопроліферативні захворювання з імунними цитопеніями 1998

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.31 / Ю.С. Король; Київ. НДІ гематології та переливання крові. — К., 1998. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження імунологічного фенотипу лімфоїдних клітин периферичної крові хворих на хронічні лімфопроліферативні захворювання (ХЛПЗ) з імунними цитопеніями в процесі різних методів лікування. Виявлені зміни імунологічного фенотипу лімфоцитів периферичної крові хворих на хронічну лімфоїдну лейкемію (ХЛЛ) з імунними ускладненнями неоднакові в процесі різних методів лікування. Між ефективністю окремих методів лікування імунних ускладнень ХЛПЗ та змінами імунофенотипу лімфоцитів периферичної крові існує певна залежність. Найбільш значні зміни в експресії В-клітинних антигенів, суттєве зростання експресії молекули апоптозу CD95 і найтриваліша ремісія імунного процесу спостерігається після спленектомії, проведення курсу СОР та після лікування вінкристином з преднізолоном. Виявлені відмінності імунофенотипу лімфоцитів у процесі лікування хворих ХЛПЗ з імунними ускладненнями можуть слугувати основою для розуміння дії окремих лікувальних заходів та обгрунтування вибору терапії.

Вплив плазмафотоферезу на імунологічні та клініко-біохімічні показники у хворих на Т-клітинні лімфоми шкіри 2001

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.01.31 / Г.І. Звір; АМН України. Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Встановлено, що розвиток Т-клітинної лімфоми шкіри (ТКЛШ) супроводжується характерними, залежно від стадії, імунологічними змінами: зниженням експресії антигенів загальних Т-клітин, супресорів, зростанням експресії гесперних клітин, зниженням проліферативної та фагоцитарної активності лейкоцитів периферичної крові. Застосування плазмофотоферезу (ПФФ) призвело до зниження експресії CD4, CD5, CD16, CD22 та зростання експресії CD7, CD8 та HLA-Dr антигенів, а також відмічено зростання проліферативної активності лімфоцитів периферичної крові у відповідь на мітогени фітогемаглютиніну та туберкулін. У хворих після ПФФ виявлено зростання фагоцитарної активності нейтрофільних лейкоцитів і зниження вмісту циркулюючих імунних комплексів. Зазначено, що ПФФ призводив до нормалізації біохімічних показників сироватки крові, які характеризують білковий, електролітний, азотний, ліпідний склад крові та функцію печінки у хворих на Т-клітинні лімфоми шкіри. Визначено, що нормалізація досліджуваних параметрів корелювала зі стадією та тяжкістю захворювання. Найбільш інформативним біохімічним показником протікання злоякісного процесу є рівень сироваткової лактатдегідрогенази.

Групи крові як маркери активності антитілопродукції в організмі донорів, імунізованих стафілококовим анатоксином 2001

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.01.31 / В.В. Патока; АМН України. Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2001.

Аннотация:

Діагностичне та прогностичне значення цитохімічного та імунологічного фенотипування бласних клітин у хворих гострою мієлоїдною лейкемією 1998

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.31 / І.П. Цимбалюк-Волошин; Київ. НДІ гематології та переливання крові. — К., 1998. — 13 с. — укp.

Аннотация: Представлено результати цитохімічного та імунологічного дослідження бластних клітин у хворих гострою мієлоїдною лейкемією (ГМЛ). Показано значення активності пероксидази та хлорацетатестерази у бластних клітинах для диференційної діагностики FAB-підваріантів ГМЛ. Виявлено особливості імунологічного фенотипу лейкемічних клітин при FAB-підваріантах ГМЛ. Запропоновано імунологічну класифікацію ГМЛ, яка відображає імунофенотипічні ознаки лінійної належності та ступеня зрілості бластних клітин. Проведено аналіз співвідношення між FAB-підваріантами та імунофенотипічними підгрупами ГМЛ. Встановлено, що експресія антигену CD 15 є прогностично сприятливою ознакою щодо досягнення хворими ГМЛ повної ремісії.

Залізодефіцитна анемія в клініці внутрішніх хвороб: метаболічні порушення та їх корекція 2004

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.31 / С.В. Видиборець; АМН України. Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2004. — 36 с. — укp.

Аннотация: Встановлено механізми розвитку вторинних метаболічних порушень, які супроводжують формування синдромів анемічної гіпоксії та сидеропенії за умови поєднання залізодефіцитної анемії з такими захворюваннями внутрішніх органів, як виразкова хвороба, цукровий діабет, аутоімунний тиреоїд, хронічний бронхіт. На підставі комплексного біохімічного дослідження вмісту вільного гепарину, вільного серотоніну, вільного гістаміну, молочної та піровиноградної кислот у плазмі та молекул середньої маси у сироватці крові та вмісту в еритроцитах периферичної крові 2,3-дифосфогліцеринової кислоти та хімічних елементів - заліза, міді, цинку у хворих на залізодефіцитну анемію встановлено наявність вторинних метаболічних порушень, які формують синдром ендогенної метаболічної інтоксикації. Доведено, що застосування у комплексному лікуванні поєднаної патології внутрішніх органів та залізодефіцитної анемії лікарських засобів, що мають антигіпоксичну, мембраностабілізуючу та антиоксидантну дію сприяє більш ранньому усуненню вторинних метаболічних порушень.

Захворюваність на лейкемії та лімфоми на забруднених і незабруднених радіонуклідами територіях внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 1999

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.31 / Л.М. Лукавецький; Київ. НДІ гематології та переливання крові МОЗ України. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено поглибленому вивченню показників захворюваності на гемобластози (лейкемії та лімфоми) та смертності від них протягом 1981-1994 років на теренах Івано-Франківської, а також Рівненської області, шість північних районів якої зазнали ураження радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Населення постраждалих районів зазнає впливу, переважно, внутрішнього іонізуючого опромінення. Виявлено зростання показників захворюваності та смертності у двох областях, переважно, в часовому інтеравлі1987-1994 рр. незалежно від забруднення теренів радіонуклідами. Зростання захворюваності констатовано серед населення старших вікових груп, а серед окремих нозологічних форм зростає захворюваність на негоджкінську лімфому, хронічну лімфоїдну лейкемію та мієломну хворобу. Не виявлено основного (базисного) фактору, котрий впливав би на захворюваність гемобластозами та смертність від них протягом досліджуваного періоду на теренах двох областей. Результати роботи використані для створення бази даних онкогематологічних захворювань і для раціонального планування гематологічної служби.

Зміни морфофункціональних та імунологічних властивостей клітин і біохімічного складу плазми крові під впливом озонування 2002

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.31 / Л.В. Костюченко; АМН України. Ін-т гематології та трансфузіології. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Встановлено, що обробка крові киснево-озоновою сумішшю зумовлює окисну деструкцію клітин крові, в найбільшій мірі - еритроцитів. Визначено, що ступінь гемолізу знаходиться в лінійній залежності від застосованих доз/концентрацій озону. З'ясовано характер та ступінь змін кислотно-основного стану крові за різних режимів озонування. Встановлено, що внаслідок гемолізу в плазмі збільшується рівень внутрішньоклітинних ферментів, калію, заліза та прямого білірубіну. Проаналізовано дозозалежні розлади системи гемостазу, пов'язані зі зменшенням кількості та пригніченням агрегації тромбоцитів, визначено безпечні концентрації озону для досліджених режимів озонування крові та запропоновано контролювати рівень гемолізу, кількість тромбоцитів та агрегаційну їх функцію в хворих, яким проводиться озонотерапія.

Значення прогностичних факторів в оцінці ефективності лікування хворих на лімфогранулематоз IIIВ - IV стадій 2004

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.31 / В.Г. Косінова. — К., 2004. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджено клінічні, морфологічні та імунологічні особливості лімфогранулематозу (ЛГМ) IIIB - IV стадій. Вперше запропоновано комплекс достовірних прогностичних чинників, до якого, крім загальновизначених, віднесено рівень лімфопенії, кількість сироваткової лужної фосфатази, сироваткового альбуміну, наявність антитіл до вірусу Епштейна-Барр. Встановлено залежність прогностичного індексу від кількості достовірно несприятливих прогностичних чинників. Вперше сформовано прогностичні групи хворих на ЛГМ IIIB - IV стадій на підставі запропонованого прогностичного індексу. Встановлено, що тяжкість перебігу ЛГМ IIIB - IV стадій залежить від рівня ініціальної лімфопенії, а також тієї, що виникла внаслідок лікування. Виявлено негативний вплив попереднього інфікування вірусом Епштейна-Барра хворих на ЛГМ IIIB - IV стадій на перебіг захворювання та результати лікування. Встановлено позитивний вплив комбінованої терапії, що має проводитись з урахуванням комплексу прогностичних факторів та значення прогностичного індексу, на підвищення ефективності лікування та 5-річного специфічного виживання хворих на ЛГМ IIIB - IV стадій.


[0] [1] [2] [3] [4]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net