Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Медицинские науки
Иммунология и аллергология

Содержание текущего раздела:
Взаємозв'язок порушень імунітету і пуринового обміну при системному червоному вовчаку (клініко-експериментальне дослідження) 2004

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.08 / М.М. Ананьєва; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2004. — 25 с.: табл. — укp.

Аннотация: Досліджено характер взаємозв'язку між порушеннями імунітету і пуринового обміну з метою пошуку нових підходів щодо їх взаємної корекції у хворих на системний червоний вовчак (СЧВ). Для експериментів використано 150 мишей лінії MRL/Ipr, 70 безпородних щурів і 70 щурів лінії Вістар. На моделі системних аутоімунних захворювань на мишах і щурах виявлено значні порушення імунітету і пуринового обміну, тісно пов'язані між собою. У обстежених 70 хворих на СЧВ також виявлено значні порушення неспецифічної і імунної реактивності з ураженням Т-системи імунітету з вираженими аутоімунними реакціями гуморального і клітинного типів, зареєстровано гіперпродукцію сечової кислоти (СК), підвищення активності ксантиноксидази (КО), порушення співвідношення циклічних нуклеотидів. Встановлено, що порушення імунітету і пуринового обміну щільно пов'язані між собою. В експериментах на лінії MRL/Ipr мишах і щурах лінії Вістар доведено ефективність використання в комплексній терапії аутоімунних захворювань інгібіторів КО. Встановлено ефективність використання в комплексній терапії даних препаратів під час лікування хворих на СЧВ.

Вплив монтелукасту та дезлоратадину на імунну відповідь на ало- та гетероантигени 2006

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.08 / Н.Л. Куценко; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2006. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив монтелукасту та дезлоратадину на первинну та вторинну імунну відповідь на ало- та гетероантигени та на апоптоз Т регуляторних клітин в експерименті та за клінічних спостережень з метою обгрунтування механізму регуляції фунціонального стану імунної відповіді. Встановлено, що імунізація тварин алоспленоцитами та одночасний прийом монтелукасту або дезлоратадину сприяє підсиленню алогенної реакції (проявом якої є збільшення маси регіональних лімфатичних вузлів), що свідчить про стимулювальний вплив препаратів в процесі реалізації імунної відповіді, обумовленої алоантигенами. Виявлено, що введення монтелукасту або дезлоратадину за імунізації тварин еритроцитами барана підсилює синтез гемолізинів та гемаглютинінів переважно за умов вторинної відповіді, що обумовлено індукцією імунної відповіді на гетероантигени в експерименті. З'ясовано, що CD4+CD25+ Т регуляторні клітини хворих на атопічну бронхіальну астму сенсибілізованих алергенами домашнього пилу, збагаченого дерматофагоїдними кліщами, піддаються алергенспецифічному апоптозу, що є одним з патогенетичних механізмів розвитку алергічного запалення.

Вплив стафілококового білка А та його різних форм на імунну відповідь 2001

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 14.03.08 / Л.С. Холодна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 34 с. — укp.

Аннотация: Визначено роль основного фактора патогенності стафілококів - білка А та його різних форм у формуванні імунної відповіді. Досліджено механізми імуномоделюючої дії, а також вплив на функціональну активність окремих популяцій імунокомпетентних клітин і системи неспецифічної резистентності. Розглянуто вплив факторів, що змінюють продукцію та активність білка А та впливають на його антигенність. Досліджено вплив на клітини імунної системи очищеного, кон'югованого, сорбованого, модифікованого, клітинно-зв'язаного білка А. Встановлено основні закономірності впливу даних антигенних субстанцій стафілококів на розвиток гуморальної та клітинної ланок імунної відповіді, неспецифічних факторів природної резистентності організму, виявлено протекторні властивості.

Дисфункції імунної системи у дітей (виявлення, верифікація, імунореабілітація) 2003

Источник: Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.03.08 / В.Є. Казмірчук; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 45 с. — укp.

Аннотация: Вивчено стан імунної системи (факторів природженої резистентності, клітинного, гуморального імунітету та ефекторної ланки - імуноглобулінів, цитокінів, активаційних молекул) у дітей з рецидивною патологією різних органів і систем. Як особливість дисфункцій імунної системи досліджених дітей виявлено дві принципово різні розлади: стани, які мали тимчасовий характер, та хвороби, прояви яких стійко зберігались. Відзначено, що у більшості випадків дисфункції імунної системи, що виникли протягом постнатального розвитку дитини, мали тимчасовий характер. Їх визначено як імунну недостатність, яка потребувала спеціального імуномодулювального лікування. Якщо імунні порушення зберігались протягом тривалого терміну після усунення причини (більше 6-ти місяців), то дисфункція імунної системи розцінювалась імунодефіцитним захворюванням (самостійною нозологічною одиницею), яка потребувала призначення імуномодулювальної терапії з подальшим проведенням моніторингу. Зроблено висновок, що дисфункції імунної системи, що зустрічаються у клінічній практиці, мають характер імунодефіцитного захворювання (спадкового, природженого або набутого генезу) та вторинної імунної недостатності. Обгрунтовано поняття "набуті імунодефіцитні захворювання", які відрізняються від вторинної імунної недостатності стабільністю змін імунних показників. Одержано дані про пряму позитивну кореляцію між кількістю CD4+лімфоцитів та CD95+клітин за умов надмірного зростання кількості CD4+T-лімфоцитів, що свідчить про підвищену готовність T-лімфоцитів до апоптозу за неадекватної стимуляції їх проліферації. Установлено, що низька здатність клітин імунної системи експресувати адгезивні молекули CD54 (ІСАМ-1) може спричинювати імунодефіцитні хвороби різного генезу. Уперше висунуто гіпотезу про роль Епштейн - Барр вірусу як етіологічного фактора саркоїдозу.

Дослідження ефективності імуностимулятору рибомунілу в комплексному лікуванні хворих на бронхіальну астму 1998

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.08 / О.В. Назар; Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 1998.

Аннотация:

Діагностика імунних порушень у хворих в критичному стані 2000

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 14.03.08 / О.В. Зоркова; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Доведено, що характер та особливості зміни показників імунітету та метаболізму залежать від етіології критичного стану та характеризуються симптомокомплексом синдрому системної запалювальної відповіді. Розроблено діагностичний імунологічний модуль критичного стану, що включає комплекс імунологічних, біохімічних інтегральних тестів та передбачає виведення імунологічних висновків. Його використання забезпечує об'єктивну, своєчасну діагностику імунних порушень за критичних станів і дозволяє контролювати ефективність інтенсивної терапії.

Зміни цитокінового та ейкозаноїдного імунорегуляторних потенціалів крові у хворих на бронхіальну астму, їх роль в імунологічному конфлікті на рівні нирок та спосіб корекції виявлених порушень 2000

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.08 / Н.М. Каспрук; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2000. — 23 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати дослідження змін цитокінового та ейкозаноїдного потенціалів крові, екскреторної, іонорегулювальної, кислотовидільної та інкреторної функції нирок у хворих на бронхіальну астму з різними ступенями тяжкості.

Клініко-імунологічна діагностика активних форм Епштейна - Барр вірусної інфекції у дітей з гіперплазією лімфоїдної тканини та обгрунтування імунотерапії 2005

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.08 / М.І. Мирошникова; Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: У 89,4 % дітей з гіперплазією лімфоїдної тканини встановлено інфікованість вірусом Епштейна - Барр (ВЕБ), з яких у 68-ми випадках (47,9 %) виявлено активну форму ВЕБ-інфекції. З'ясовано, що реактивація даної патології у дітей з гіперплазією лімфоїдної тканини розвивається за наявності тимомегалії та зниженого рівня сироваткового кортизолу. Одержано дані про вірогідні зміни в імунному статусі, зокрема щодо підвищення рівня CD16+клітин і зниження CD8+клітин, а також збільшення кількості slgA в слині, B-лімфоцитів і сироваткового IgG. Обгрунтовано доцільність застосування імунотерапії лафероном (у межах від 500 тис. до 1 млн. од.) у дозі 10 млн. од. на курс у комбінації з імуноглобулінами з підвищеним титром антитіл до ВЕБ у дозі 6,0 мл. одноразово. Доведено клінічну й імунологічну ефективність запропонованої терапії.


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net