Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Фармацевтические науки
Фармацевтическая химия и фармакогнозия

Содержание текущего раздела:
Аналіз лікарських речовин з первинною аліфатичною аміногрупою та солей слабких органічних кислот по реакції з 1,3-диметилалоксаном та похідними бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму 2005

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.02 / А.С. Коржова; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено спектрофотометричні методики кількісного визначення лікарських речовин, що містять первинну аліфатичну аміногрупу або є солями слабких органічних килот за реакцією з 1,3-диметилалоксаном, 4-нітро-, 4-бром- та 3-нітропохідними бензоілгідразону-1,4-бензохіноноксиму, які у фармацевтичному аналізі використано вперше. Визначено оптимальні умови та аналітичні характеристики їх реакцій з лікарськими речовинами, вивчено склад і хімічну будову одержаних сполук, а також можливості застосування даних реагентів як детекторів під час хроматографічного аналізу фармацевтичних препаратів у субстанції та в лікарських формах.

Вивчення зв'язку "структура - дія" нестероїдних протизапальних засобів методами квантової хімії 2001

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.02 / О.В. Кленіна; Львів. держ. мед. ун-т ім. Д.Галицького. — Л., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено залежність антифлогістичної активності нестероїдних протизапальних засобів від електронно-просторової структури їх молекул. Виявлено кореляції між величинами протизапальної активності зазначених речовин і певними параметрами їх молекулярної будови. Розглянуто окремі аспекти механізмів їх протизапальної дії відносно двох медіаторів запалення - гістаміну та серотоніну. Застосовано кількісний підхід до оцінки ймовірності протікання процесів блокування молекул гістаміну та серотоніну, а також гальмування процесу утворення гістаміну молекулами досліджуваних речовин. Визначено електрохімічні властивості речовин та їх інтерпретацію, зважаючи на встановлені закономірності зв'язку між активністю, структурою та механізмами дії вказаних речовин.

Вивчення критеріїв та розробка методології оцінки якості гомеопатичних лікарських засобів рослинного та мінерального походження 2001

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.02 / О.О. Москаленко; Нац. фармацевт. акад. України. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методологічні підходи та визначено критерії оцінки якості гомеопатичних лікарських засобів рослинного та мінерального походження. Розроблено методики визначення загальних показників якості гомеопатичних матричних настойок "Taraxacum", "Phytolacca", "Pulsatilla", "Thuya", "Sabina". Запропоновано методики ідентифікації основних груп біологічно активних речовин зазначених настойок з застосуванням реакції тотожності, хроматографічних і спектральних методів аналізу. Вивчено можливість та розроблено методику кількісного визначення вмісту інуліну в гомеопатичній матричній настойці "Taraxacum". Доведено доцільність та розроблених методик якісного аналізу гомеопатичних розведень (1Д - 3Д) рослинного походження. Експериментально вивчено можливість стандартизації гомеопатичних розведень солей калію та срібла, домішок свинцю в лікарській рослинній сировині з використанням краун-ефірів. Розроблено методики оцінки якості гомеопатичних гранул, комплексних препаратів заданого складу у разі їх виготовлення за умов аптеки та виробництва. Дані методики покладено в основу розроблених Тимчасових фармакопейних статей на комплексні гомеопатичні препарати.

Використання 2-іміно-2Н-1-бензопіран-3-карбоксамідів у синтезі нових біологічно активних речовин 2001

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.02 / І.Є. Билов; Нац. фармацевт. акад. України. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Здійснено синтез N-заміщених 2-іміно-2H-1-бензопіран-3-корбоксамідів, їх 2-оксоаналогів і N-заміщених 2-(N-R-іміно)-2H-1-бензопіран-3-карбоксамідів. Запропоновано оптимальні умови синтезу 5-іміно-2-арил-3,5-дигідро-4Hбензопіранопіридин-4,5-онів. Синтезовано 2-(1-адамантил)-4,5-дигідро-3H-бензопіранопіридин-4,5-діони. Досліджено взаємодію 2-оксо-2H-1-бензопіран-3-карбоксамідів з ацетоном. Вивчено рециклізацію 2-іміно-2H-1-бензопіран-3-карбоксамідів під впливом антранілової кислоти та її похідних. Запропоновано новий метод синтезу 2-(2-оксо-2H-1-бензопіран-3-іл)-3H-хіназолін-4-онів та 2-(2-оксо-2H-1-безопіран-3-іл)-4H-3,1-бензоксазин-4-онів. Структуру синтезованих сполук підтверджено даними ІЧ-, УФ-, ЯМР-спектроскопії та мас-спектрометрії. Проведено фармакологічний скринінг протипухлинної, противірусної та протимікробної активностей синтезованих сполук.

Застосування фізико-хімічних методів для аналізу якості фенолвміщуючих лікарських засобів 2006

Источник: Автореф. дис... д-ра фармац. наук: 15.00.02 / С.О. Васюк; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2006. — 36 с. — укp.

Аннотация: Науково обгрунтовано та розроблено високочутливі, прості у виконанні спектрофотометричні та хроматографічні методики якісного та кількісного аналізу лікарських речовин, які містять у своїй структурі фенольний гідроксил, зокрема на основі їх реакції з солями діазолю. Встановлено оптимальні умови перебігу реакцій солей діазолю з лікарськими речовинами, за яких розраховано аналітичні показники чутливості реакцій. Виявлено основні закономірності між будовою реагентів, їх квантово-механічними, фізико-хімічними показниками та аналітичними характеристиками реакцій. Визначено коефіцієнти стехіометричних співвідношень "реагент - лікарська речовина", на основі квантово-механічних розрахунків визначено спрямованість реакцій досліджуваних лікарських речовин з солями діазолю та встановлено будову одержаних продуктів. Вивчено можливість застосування солей діазолю як проявних реактивів у тонкошаровій хроматографії для досліджуваних лікарських речовин. Визначено оптимальні умови проведення високоефективної рідинної хроматографії для деяких лікарських речовин.

Застосування іонометрії для аналізу декаметоксину, мірамістину й етонію та їх лікарських форм 2005

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.02 / Г.Л. Кобзар; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Для декаметоксин-, мірамістин- та етонійселективного електродів синтезовано нові елекродоактивні речовини та встановлено їх склад. З використанням синтезованих електродоактивних речовин розроблено різні мембранні композиції для іоноселективних електродів. Як компонент мембранної композиції замість активованого вугілля вперше використано препарат колоїдного срібла - "Коларгол". З'ясовано, що його використання призводить до зниження дрейфу потенціалу та зменшення часу встановлення рівноважного потенціалу електродів. За результатами досліджень виявлено оптимальний склад мембранних композицій для розроблених наноселективних електродів, здійснено дослідження найважливіших валідаційних характеристик для розроблених методів потенціометричного аналізу, згідно з якими проведено аналіз деяких лікарських форм з похибкою, що не перевищує вимог нормативно-аналітичної документації. На основі мембранних композицій розроблено твердоконстантні декаметоксинселективний, мірамістинселективний й етонійселективний електроди.

Конденсовані поліметиленазоли 2001

Источник: Автореф. дис... д-ра фармац. наук: 15.00.02 / А.М. Демченко; Львів. держ. мед. ун-т ім. Д.Галицького. — Л., 2001. — 38 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методи синтезу імідазол- і триазолвмісних сполук, конденсованих з насиченим поліметиленовим фрагментом, вивчено умови алкілування гетероциклічних N-април(алкіларил)амідинів, їх будову, а також виявлено закономірності взаємозв'язку структурних особливостей і біологічної активності молекул. Показано можливість синтезу на їх основі більш складних аналогів азулену. Встановлено закономірності направлення алкілування заміщеними фенацил-бромідами насичених і ароматичних N-арил(алкіларил)амідинів.

Наукове обгрунтування хімічних методів отримання кальцій-натрію альгінату для потреб військової медицини 2004

Источник: Автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.02 / О.П. Шматенко; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2004. — 21 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Вивчено закономірності процесів солеутворення кальцій-натрію альгінату, досліджено його надмолекулярну структуру з використанням термографічних, ІЧ-спектроскопічних та рентгеноструктурних методів аналізу. Встановлено зміни його фізико-хімічних показників якості в процесі зберігання у різних видах тари.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net