Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Ветеринарные науки
Патология, онкология и морфология животных

Содержание текущего раздела:
Адаптаційно-компенсаторні процеси в організмі великої рогатої худоби під впливом надлишку нітратів залежно від типу вищої нервової діяльності (за даними артеріо-венозної різниці) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.02 / М.О. Малюк; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: табл. — укp.

Аннотация: З використанням методу артеріо-венозної різниці (A - B) проаналізовано гомологічні та біохімічні показники крові, що надходить до тканин голови (A) та витікає від них у вихідному стані та за одноразового навантаження тварин нітратами. Через чотири години після одноразового нітратного навантаження організму телиць з різним типом вищої нервової діяльності (ВНД) спостерігались зрушення гомеостатичних констант, що виникали в крові тканин голови. За даними артеріовенозної різниці ці зрушення проявлялись накопиченням у крові, що відтікає від тканин голови: нітритів, аміаку, глутаміну, трьохвалентного заліза в трансферині, сечовини, метгемоглобіну, піровиноградної кислоти, вільних радикалів: а у тварин сильного врівноваженого інертного, сильного вневрівноваженого, слабкого типів ВНД підвищувалась активність трансаміназ крові. У тварин всіх груп було відзначено зниження кількості еритроцитів, лейкоцитів, вмісту нітратів, оксигемоглобіну, глюкози, загального білка, вільних сульфгідрильних груп, а у тварин сильного врівноваженого рухливого типу ВНД активність трансаміназ крові була зниженою. Найсуттєвіші зміни цих показників було спостережено у тварин слабкого та сильного неврівноваженого типів у порівнянні з тваринами сильного врівноваженого рухливого та сильного врівневаженого інертного типів ВНД.

Вікові зміни скелета стило- та зейгоподія грудної і тазової кінцівок американської норки 2001

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.02 / С.А. Ткачук; Нац. аграр. ун-т. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено мікро- та макроморфологічні, біомеханічні особливості скелета стило- та зейгоподія грудної і тазової кінцівок американської норки від її народження до 635 доби життя. Застосовано морфометричні, біомеханічні та гістологічні методики досліджень. Встановлено, що ріст маси тіла та розвиток кісток грудної і тазової кіцівок (стило- та зейгоподія) в постнатальному періоді онтогенезу американської норки відбувається за експоненціальним законом, що призводить до нерівномірності росту в різні вікові періоди (від народження до дворічного віку). У прирості трубчастих кісток кінцівок визначено основні періоди відносного приросту. Показники межі міцності, несучої можливості діафіза, умовного запасу міцності скелетних елементів кінці - змінні величини. Структурні зміни кісткової тканини на гістологічному рівні відбуваються поряд зі змінами біомеханічних показників.

Гістоморфологія і гістохімія окремих імунних та некровотворних органів при ретровірусних інфекціях (дослідження експериментального лейкозу рогатої худоби та інфекційної анемії коней) 2000

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.02 / Л.П. Горальський; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2000. — 36 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено вивченню морфофункціонального стану органів і тканин (лімфовузли, селезінка, серце, легені, печінка, нирки) великої рогатої худоби (ВРХ) у випадку хронічного лімфоїдного лейкозу та овець, інфікованих вірусом лейкозу (ВЛ) ВРХ у разі вторинного імунодефіциту, зумовленого впливом іонізуючого випромінювання, а також коней у випадку інфекційної анемії (ІНАН). Виявлено, що частота ураження та характер патоморфологічних змін в органах і тканинах ВРХ, позитивно реагуючої в РІД, залежать від стадії розвитку хвороби, а розвиток лейкозного процесу за лімфоїдного лейкозу пов'язаний зі змінами гістоархітектоніки органів і тканин і з порушеннями гістохімічної статики та, очевидно, динаміки клітин, що призводить до порушення обмінних процесів в організмі через вірусну інфекцію. Вивчено гістологічну будову органів і тканин у овець, інфікованих ВЛ ВРХ за вторинного імунодефіциту. Виявлені у лімфовузлах і селезінці гістологічні зміни свідчать про перебудову імунокомпетентних органів у відповідь на вірусну інфекцію та радіоактивне опромінення. Показано, що іонізуюче опромінення викликає спустошення лімфоїдної тканини, в якій розмножується вірус лейкозу. Це призводить до сповільнення інтенсивності розвитку лейкозного процесу в експериментальних овець. Встановлено морфологічні зміни й особливості білково-нуклеїнового, вуглеводного та ліпідного обмінів в органах і тканинах коней у випадку інфекційної анемії, в залежності від рівня титрів специфічних антитіл у РДП. Доведено, що незначні гістологічні зміни в органах і тканинах виникають лише за наявності специфічних антитіл у РДП на рівні 1:8 - 1:16, а за умов зростання рівня антитіл до 1:32 - 1:64 спостерігаються гематологічні, патологічні, патологоанатомічні та гістологічні зміни, характерні для ІНАН.

Етіологія, патогенез і патоморфологія остеодистрофії великої рогатої худоби 1999

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.02 / Б.В. Борисевич; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 35 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено вивченню стану кістяка та кісткового мозку корів на підставі застосування методу трепанобіопсії. Розроблені чотири основні конструкції трепанів. Проведено гістологічне, гістохімічне, атомно-абсорбційне дослідження кісткових зразків. Визначено вміст в них остеотропних макро-і мікроелементів як в нормі, так і при остеодистрофії. Запропоновано хімічні методи виявлення в трепанобіоптатах Сa та P. Розроблено метод визначення в кістковому зразку щільностей: нативної кістки, сухої кістки, органічного матриксу, мінеральних речовин та індексу мінералізації. Вивчено стан кістяка при остеодистрофії корів і молодняка, вплив на скелет тривіта. Встановлена ведуча роль остеодистрофії у виникненні остеотендиніта та патології копитець. Встановлені особливості радіаційної остеодистрофії корів в другій та третій зоні радіаційного забруднення. Визначені гістологічні критерії нормальних станів кісткового мозку та його патологічних змін.

Залежність будови серця, артеріол і дрібних артерій від типу автономної регуляції серцевого ритму свиней 2002

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.02 / А.М. Тибінка; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Встановлено, що у процесі індивідуального розвитку свиней формується три типи автономної регуляції серцевого ритму: симпатотонічний (СТ), нормотонічний (НТ) та парасимпатотонічний (ПСТ). Тварини різних типів характеризуються вірогідно високими відмінностями у вагових (абсолютна та чиста маса) і лінійних показниках (висота, ширина, товщина, окружність) цілого серця та окремих його структурних частин (маси передсердь, лівого та правого шлуночків, розмірів клапанів, сосочкових м'язів, сухожилкових хорд). Дані показники позначаються на характерній для кожного типу автономної регуляції формі серця. Типологічні особливості автономних впливів виявляються у морфометричних показниках дрібних артеріальних судин. Визначено, що у тварин-СТ найбільш товста судинна стінка, а просвіт судин - найменший. У тварин-ПСТ судинна стінка найтонша, а просвіт судин - найбільший. У свиней-НТ значення цих показників є проміжними між СТ і ПСТ. Зі збільшенням діаметра судин поступово зростає відносна товщина їх стінки, співвідношення між оболонками якої залишається більш стабільним. Встановлено, що свині-ІСТ характеризуються більш високими значеннями маси і промірів тіла, на відміну від НТ, найменші значення зафіксовано у СТ.

Клініко-експериментальне обгрунтування ролі функціональних та структурних змін печінки і нирок в патогенезі аліментарної диспепсії телят 2006

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.02 / А.В. Грищук; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Теоретично й експериментально обгрунтовано методи діагностики функціональних і структурних змін печінки і нирок у новонароджених телят з ознаками аліментарної диспепсії. Діагностику печінкової та ниркової (гепаторенальної) недостатності здійснено на підставі визначення вмісту в сироватці крові, сечі, гомогенатах печінки і нирок рівня загального білка, білкових фракцій, вмісту глюкози, рівня сечовини, активності аспартат- та аланінтрансаміназ, а також активності лужної фосфатази та вмісту креатиніну. Для вивчення структурних змін у печінці та нирках телят хворих на диспепсію проведено біопсію та гістологічні дослідження. Показано перспективність використання методів біопсії печінки та нирок для ранньої діагностики ушкодження паренхіми цих органів.

Механізми функціонування м'язово-скелетної системи та закономірності її розвитку у хребетних 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.02 / В.Ф. Мороз; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 40 с. — укp.

Аннотация: З використанням сучасних об'єктивних методів електроміографічних і біомеханічних досліджень за певних станів фізіологічної активності тварин вивчено механізми функціонування скелетних м'язів тварин різних видів та встановлено, що скелетні м'язи виявляють свою активність не за умов скорочення, а під час розтягнення. На підставі великої кількості порівняльно-анатомічних даних за різних рівнів структурної організації м'язово-скелетних елементів розроблено нову концепцію причин і механізмів становлення м'язово-скелетної системи та з'ясовано закономірності її розвитку у онто- та філогенезі. За цього суть концепції полягає у тому, що формування м'язово-скелетних елементів, їх ріст, трансформація, диференціація та функціонування відбуваються за умов ранніх стадій зародкового періоду до старості, під постійним впливом сил гравітації та біомеханічних факторів на розтягнення, а не скорочення. Базуючись на засадах біомеханічної концепції, уперше зроблено спробу показати провідне значення соматичних м'язів у механізмах виникнення та подальшого становлення антигравітаційних пристосувань не тільки м'язової тканини, але й всієї м'язово-скелетної системи в цілому. З використанням розробленої біомеханічної, функціонально-трансформістської концепції здійснено ревізію основних понять та поглядів щодо процесів інтеграції, диференціації, трансформації, редукції, фізіологічного тонусу: критеріїв гомологізації.

Морфологічна характеристика органів сечової системи великої рогатої худоби, вирощеної на забрудненій радіонуклідами території 2004

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.02 / Р.С. Данкович; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено морфофункціональний стан органів сечової системи великої рогатої худоби, вирощеної на території, забрудненій радіонуклідами. Проведено радіологічні, гематологічні, гістологічні, гістохімічні та морфометричні дослідження нирок, сечоводів, сечового міхура та сечівника трьох вікових груп тварин (5 - 6-ти тижневих, 8 - 22-х місячинх і 5 - 6-ти річних), які зазнавали постійного впливу низькодозового іонізуючого випромінювання. В органах сечової системи великої рогатої худоби, вирощеної на забрудненій радіонуклідами території, виявлено розвиток патологічних і компенсаторно-пристосувальних процесів. Встановлено відхилення величин відносних і абсолютних морфометричних показників основних структурних компонентів нирок, що свідчить про негативний вплив радіації на організм тварин. Виявлено, що зміни у функціонуванні нирок та сечовивідних шляхів найбільш виражені у 5 - 6-ти річних тварин, які найдовше перебували під постійним впливом малоінтенсивного іонізуючого опромінення. Встановлено, що у нирках відбуваються мембранозно-проліферативні зміни ниркових тілець, дистрофічно-атрофічні ураження епітелію проксимального сегменту нефрона, процеси інтерстаціального фіброзу, а також репаративні з ознаками клітинної та внутрішньоклітинної форм регенерації. В сечовивідних шляхах виявлено вогнищеву гіперплазію перехідного епітелію та його дистрофічні зміни.


[0] [1] [2] [3] [4]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net