Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Ветеринарные науки
Ветеринарная хирургия

Содержание текущего раздела:
Асептичні пододерматити у великої рогатої худоби (етіологія, патогенез, профілактика та лікування) 2006

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.05 / Н.М. Хомин; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2006. — 36 с. — Бібліогр.: с. 30-33 — укp.

Аннотация: Обгрунтовано причини виникнення, особливості перебігу гострого та хронічного асептичного пододерматитів у великої рогатої худоби (ВРХ). Розроблено заходи профілактики та методів лікування хвороби. Визначено вплив умов утримання та рівня годівлі на стан копитцевого рогу на підставі змін біохімічних показників і фізико-механічних параметрів епідермісу. Установлено, що у корів, яких утримували на залізобетонній щілинній підлозі знижується вміст вологи у копитцевому розі й опір до його стирання, що призводить до надмірного стирання рогу підошви. Згодовування коровам кормів, дефіцитних за поживними та мінеральними речовинами, призводить до зниження вмісту мінеральних речовин у копитцевому розі, перерозподілу фракцій кератозів, що погіршує його якість і сприяє надмірному нашаруванню рогу в ділянці підошви. Виявлено гістологічні та гістохімічні зміни рогу та основи шкіри залежно від перебігу асептичного пододерматиту. Обгрунтовано залежність динаміки морфолого-біохімічних, імунологічних показників крові від характеру перебігу асептичного запалення основи шкіри копитець. Установлено характерні зміни біохімічних показників у даних ділянках за різних форм асептичного пододерматиту, а також визначено біофізичні параметри епідермісу копитець залежно від перебігу захворювання. Виявлено, що за хронічного асептичного пододерматиту у корів знижується імунобіологічна реактивність організму, концентрація сірковмісних амінокислот у копитцевому розі та зростає вміст сульфогідрильних груп у ньому, що призводить до погіршення якості копитцевого рогу та його недостатнього стирання. Розроблено заходи профілактики асептичного пододерматиту у ВРХ, які дозволяють запобігти розвитку захворювання, та методи лікування, завдяки чому є можливим скорочення періоду видужання тварин.

Атопічний дерматит у собак 2000

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 / К.С. Медведєв; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2000.

Аннотация:

Гемостаз та його корекція при хірургічній інфекції у собак 2004

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 / В.В. Ханєєв; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2004. — 23 с.: табл. — укp.

Аннотация: Уперше у вітчизняній ветеринарній хірургії теоретично та клініко-експериментально обгрунтовано патогенетичну роль системи гемостазу у розвитку хірургічної інфекції у собак та розроблено ефективні методи її корекції з застосуванням мазей на гідрофільній основі, тіотриазоліну та пентоксифіліну. Доведено, що у собак з хірургічною інфекцією зміни гемостазіологічних параметрів залежать не лише від характеру та величини травми, а й від видового складу ранової мікрофлори. Установлено, що у разі інфікування ран анаеробними та грамнегативними мікроорганізмами істотно порушується метаболізм фібриногену (одночасне накопичення в плазмі крові розчинного фібрину ат продуктів розщеплення фібрину/фібриногену), знижується активність природних антикоагулянтів та фібринолізу, що зумовлює коагулопатію та ускладнений перебіг гнійно-запального процесу. Водночас, за умов інфікування асоціаціями грампозитивних мікробів розвивається помірна гіперкоагуляція, цілком контрольована антикоагулянтами. Доведено діагностичну та прогностичну цінність у випадку хірургічної інфекції у собак фібриногену, розчинного фібрину, фактора XIII, антитромбіну-III, тканинного активатора плазміногену. У разі сприятливого перебігу кількість метаболітів фібриногену динамічно знижується, а активність фактора XIII і антитромбіну -III - підвищується. Установлено, що пік активності фактора XIII і тканинного активатора плазміногену має місце у періоді інтенсивного формування грануляційного бар'єра. Одержано дані щодо бактерицидних властивостей нейтрофілів та динаміки циркулюючих імунних комплексів у випадку хірургічної інфекції у собак. Виявлено, що у період інтенсивних деструктивних змін у тканинах знижується бактерицидний потенціал мікрофагів та накопичуються у кровоносному руслі імунні комплекси, що зумловлює неповноцінність біологічних бар'єрів, особливо у разі анаеробної та грамнегативної ранової інфекції. Обгрунтовано й апробовано раціональні та ефективні засоби лікування хірургічної інфекції у собак: багатокомпонентні мазі на гідрофільній основі, які прискорюють очищення гнійно-запальних вогнищ та формування повноцінного грануляційного бар'єра, завдяки чому відбувається нормалізація гемостазіологічних показників та неспецифічної імунологічної реактивності; тіотриазолін та пентоксифілін, які сприяють швидкій нормалізації метаболізму фібриногену, активності мієлопероксидази, кількості лізоциму та імунних комплексів, зростанню фактора XIII і антитромбіну-III.

Динаміка макро- і мікроелементів, антиоксидантної активності крові та синовії в патогенезі асептичних артритів у коней та при їх лікуванні 2004

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 / Р.В. Передера; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вікову динаміку показників мінерального обміну та антиоксидантної системи сироватки крові та синовіальної рідини у клінічно здорових коней та за умови перебігу асептичних артритів, розроблено ефективні патогенетично обгрунтовані методи їх корекції. Виявлено, що у разі даного захворювання спостерігаються підвищення вмісту більшості мінеральних елементів синовії та сироватки крові та зниження антиоксидантних властивостей цих субстратів. Уперше для лікування асептичного артриту в коней запропоновано комплексний метод, який включає зовнішнє застосування полтавського бішофіту, димексиду та новокаїну у вигляді компресу або електрофорезу цього розчину. Доведено їх позитивний вплив на перебіг захворювання.

Динаміка патогенетичних показників і терапія запальних процесів дистальної ділянки кінцівок у великої рогатої худоби (клініко-експериментальні дослідження) 2004

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 / С.В. Цісінська; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: На підставі результатів експериментальних клініко-гематологічних, біохімічних і бактеріологічних досліджень з'ясовано інформативність динаміки патогенетичних показників у разі асептичного запального процесу в дистальній ділянці тазової кінцівки великої рогатої худоби. Встановлено артеріо-венозну різницю вмісту в крові окремих органічних і мінеральних речовин і запропоновано раціональні терапевтичні засоби, спрямовані на відновлення її мікроциркуляції в зоні запального процесу. На підставі біохімічних досліджень крові з артерії та вени сафена встановлено, що у крові, яка відтікає від тканини дистального відділу кінцівки за асептичного запального процесу змінюється співвідношення між альбуміновою та глобуліновою фракціями. Виявлено, що уражені тканини посилено використовують цукри, затримують іони магнію, фосфору, кальцію, хлору і виділяють у кров іони калію. За даних умов виявлено зміну морфологічного складу крові: кількість еозинофілів зростає, а нейтрофілів - зменшується. Доведено, що загальностимулювальні препарати (екстракти алое та прополісу, АСД-ф2) у разі їх парентерального застосування діють на різні ланки імунної системи організму.

Дисплазії суглобів кінцівок у собак (етіологія, патогенез, діагностика та лікування) 2006

Источник: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 16.00.05 / В.П. Сухонос; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2006. — 39 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання етіології та патогенезу дисплазій суглобів кінцівок собак, удосконалення їх діагностики та лікування. Досліджено дисплазії суглобів кінцівок, зокрема, у плечовому - природжений медіальний вивих голівки плечової кістки, відрив горбка лопатки, розсікаючий остеохондрит; у ліктьовому - природжений латеральний підвивих ліктьової кістки, природжений вивих голівки променевої кістки, підвивихи внаслідок порушень синхронного росту кісток передпліччя, незрощення відростків (медіального вінцевого та ліктьового ліктьової кістки, медіального надвиростка плечової кістки), розсікаючий остеохондрит; у передплічно-зап'ястковому - деформації; у кульшовому - дисплазія; у колінному - природжені вивихи надколінка, кутова деформація, краніальна деформація епіфіза великогомілкової кістки, відрив гребеня великогомілкової кістки, розсікаючий остеохондрит; у заплесновому - бокова деформація, розсікаючий остеохондрит. Наведено схему лікування собак у разі дисплазій суглобів, розглянуто методи консервативного лікування та оперативні втручання залежно від особливостей патогенезу клінічних форм дисплазій та будови окремих суглобів. Розроблено методику клінічного обстеження кінцівок собак з метою діагностики дисплазій суглобів. Визначено зміни будови та гістохімічних показників метафізарного хряща собак у постнатальному розвитку та у випадку остеохондропатій.

Діагностика та лікування черепно-мозкових травм у собак 2002

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 / А.В. Телятніков; Білоцерків. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Встановлено, що у разі консервативного лікування черепно-мозкових травм (переважно струсу, удару, субдуральної гематоми, набряку мозку) показано кровоспинні (3 - 5 %-й розчин іхтіолу в дозі 5 - 7 мг/кг, 1 %-ний розчин вікасолу - 1 мл 1 - 2 рази на добу, 2,5 %-й розчин етамзилату 2 - 4 мл 2 - 3 раз на добу, 10 %-й розчин кальцію хлориду в/в), осмотерапевтичні (15 - 20 %-й розчин маніту - 2 г/кг, в/в), сечогінні (1 %-й розчин фуросеміду 1 - 2 мл), протизапальні (дексаметазон в дозі 1 - 4 мг, в/в кожні 4 - 8 год), протисудомні (20 %-й розчин натрію оксбутирату в дозі 50 - 100 мг/кг, в/в; дроперидол у дозі 3 мг/кг на добу в/м) препарати. За умов оперативного лікування черепно-мозкових травм (удару мозку, субдуральної гематоми, здавлювання та переломів черепа, гострого набряку мозку тощо) доцільно проводити декомпресійну краніотомію, трепанацію тім'яної кістки. Доведено, що цистернальна пункція з видаленням частини ліквору у разі підвищення внутрішньочерепного тиску загрожує грижею намету мозочка.

Застосування антисептичних емульсій із димексидом при гнійно-некротичних процесах у делянці пальців у високопродуктивних корів 2006

Источник: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.05 / М.В. Петрик; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2006. — 22 с. — укp.

Аннотация: Вивчено зміни показників імунобіологічної реактивності, обміну сполучної тканини та гострофазних білків за гнійно-некротичних процесів у ділянці пальців і терміни їх відновлення за різних методів лікування даної патології. На підставі результатів експериментального та клінічного дослідження захворювання вперше для лікування гнійно-некротичних процесів у ділянці пальців високопродуктивних корів запропоновано використання фенол-скипидар-димексидної емульсії та препарату АСД (фракція 3) з димексидом. Одержано дані щодо поширення гійно-некротичних уражень пальців у високопродуктивних корів залежно від умов їх годівлі та утримання. Визначено оптимальну дозу імуномодулювального препарату КАФІ (комплексу активуючих факторів імунітету) для високопродуктивних корів.


[0] [1] [2]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net