Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Искусствоведение
Теория и история культуры

Содержание текущего раздела:
Аконфліктність і аконфліктна драматургія в художній культурі XX століття європейської традиції (на прикладі розвитку музичного мистецтва). Культурологічний аспект 1998

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / В.А. Омельченко; Харк. держ. акад. культури. — Х., 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням культурологічного фундаменту художніх новацій XX століття. На прикладі музики розроблено концепцію аконфліктності як системоутворюючого логічного і естетичного фундаменту ряду композиторських технік і аконфліктної драматургії як самостійного типу музичної драматургії. Це дозволило з позитивних позицій оцінити процеси кардинальних змін образомовних складових у європейській (за художньою традицією) музиці XX століття, виявити їх еволюційну закономірність. Дослідження розширює уявлення щодо конфліктності в європейській культурі постренессансу. Водночас розроблено ряд питань культурологічного характеру, висвітлючих стан найважливіших духовно-художніх течій XX століття, зокрема у слов'янській культурі, котрі грунтуються на ідеях аконфліктності.

Акторське мистецтво В.М.Чистякової як явище української театральної культури ХХ сторіччя 2005

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Сергій Іванович Гордєєв; Харківська держ. академія культури. — Х., 2005.

Аннотация:

Аматорське мистецтво як історико-культурне явище (на матеріалах України другої половини XIX ст.) 1998

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 17.00.01 / Л.В. Дорогих; Київ. держ. ун-т культури і мистецтв. — К., 1998. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено комплексне історико-теоретичне дослідження аматорського мистецтва в Україні другої половини ХІХ ст. Уточнюється поняття "аматорське мистецтво", розкривається його естетична і суспільна природа як явища культури. Висвітлюється роль аматорського мистецтва в житті суспільства, проаналізовано стан і особливості різних видів і жанрів, своєрідність функціонування в умовах розвитку культури України другої половини ХІХ ст.

Архітектоніка фільму: Режисерські засоби і способи формування структури екранного видовища 2000

Источник: Автореф. дис... д-ра мистецтвознавства: 17.00.01; 17.00.04 / В.Г. Горпенко; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2000. — 34 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено взаємозв'язку "мовних" форм та принципів з рушійними силами та специфічними ознаками розгортання тексту екранних творів. Розроблено нову концепцію архітектоніки фільму як особливого естетичного і професійного утворення, що виражає художньо-образну своєрідність видовища і забезпечується майстерністю режисури. Визначено специфіку функціонування епічних, драматичних, ліричних начал у кінематографі та проекцію їх формування на різнорідність телемовлення.

Балетмейстерське мистецтво і становлення української сценічної хореографії у контексті розвитку європейської художньої культури 10 - 30-х років XX століття 2004

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / П.М. Білаш; Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблеми розвитку балетмейстерського мистецтва й утвердження українського сценічного танцю у контексті поступу європейської художньої культури першої третини XX ст. На підставі дослідження складних процесів розвитку європейської хореографії та становлення українського танцювального мистецтва та балетного театру в естетико-філософському, культурологічному й історичному аспектах відображено вплив на них таких напрямків художньої культури межі XIX - XX ст., як імпресіонізм та експресіонізм. Звернення до названих напрямків з погляду стилю як структурно-типологічної категорії мистецтва дозволило розглянути основні естетичні категорії хореографічного мистецтва - "зображальне" та "виражальне", які зумовили розвиток світового хореографічного мистецтва та українського сценічного танцю даного періоду. На підставі обгрунтування поняття "стиль" та поглибленого аналізу танцювальної структури творів українських балетмейстерів 1910 - 1930-х рр. виявлено внутрішні стилеутворювальні елементи національного народного танцю - його системи знакових абстракцій.

Баянне мистецтво в музичній культурі України (друга половина ХХ століття) 2004

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / Р.І. Безугла; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розкрито суть, природу, характерні особливості та соціальні функції баянного мистецтва, виявлено його місце в музичній культурі України. Проаналізовано наукову літературу з дослідженого питання, розглянуто основні теоретичні підходи до визначення баянного мистецтва як складного багатогранного та багатофункціонального явища. З'ясовано роль і значення даного мистецтва в соціокультурних процесах другої половини XX ст. Розроблено типологію інфраструктур соціокультурного функціонування українського баянного мистецтва, у межах яких змінюється "культурний образ" інструмента, його технічні характеристики, музичний репертуар та принципи комунікативних ігор зі слухачем. Проаналізовано вплив ідеологічних, політичних і економічних чинників на розвиток баянного мистецтва за певних соціокультурних ситуацій.

Благодійна діяльність в культурі України в контексті вітчизняних і європейських традицій (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) 2006

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 17.00.01 / Н.А. Колосова; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено політико-економічні, соціальні, ідеологічні та правові аспекти благодійних, меценатських, а також спонсорських практик, що реалізуються в культурі України, проаналізовано зміст базових термінів. Висвітлено національні традиції благодійництва та меценатства, їх еволюції, вивчено специфічні форми прояву у вітчизняній культурі, наведено персонологічні характеристики. Проаналізовано сучасні моделі благодійної діяльності перехідного періоду в державі, проаналізовано в широкому історико-культурному контексті традиції національної, західноєвропейської та російської благодійницьких культур. Вивчено роль держави, бізнес-структур, громадських організацій, юридичних і фізичних осіб у формуванні сучасної благодійницької інфраструктури України.

Богослужебний спів в музичній культурі Чернігівщини на початку ХХ століття 2002

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Л.О. Дорохіна; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Класифіковано напрямки розвитку богослужебного співу (БС) в музичній культурі Чернігівщини: концертна діяльність, музична освіта, Братський хоровий рух та музично-просвітницька діяльність. Встановлено зв'язки між сприйняттям та усвідомленням БС представниками різних суспільних верств. Визначено місце і роль співу в загальнокультурному процесі. Охарактеризовано Братський хоровий рух Чернігівщини. Введено імена видатних регентів-організаторів та керівників провідних храмових хорів Чернігова й губернії: М.Ступницького, Г.Іванцова, П.Зеленецького, Л.Тополя та інш.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net