Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Искусствоведение
Изобразительное искусство

Содержание текущего раздела:
Біблійні цикли Осипа Сорохтея: проблема індивідуального творчого методу 2004

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / О.В. Макойда; Львів. акад. мистецтв. — Л., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено життєвий і творчий шлях станіславського художника О.Сорохтея, виявлено обставини формування його світоглядних та художніх пріоритетів. На підставі вивчення біблійних циклів визначено стилістичні особливості творчого методу митця. Висвітлено аспекти духовно-етичних пошуків художника, встановлено вплив європейського мистецтва, зокрема, експресіонізму, на його творчість. Виявлено чинники формування експресіоністичної манери у творчості О.Сорохтея. Проаналізовано твори сакрального характеру, встановлено художні особливості та аналогії у зіставленні з творами спорідненої тематичної групи. Здійснено каталогізацію творів релігійної тематики. Простежено зв'язок творів художника з витоками народної творчості у контексті засобів художньої виразності. Впроваджено у науковий обіг групу маловідомих творів митця.

Дереворізи кириличних книг Галичини XVII ст. та відображення в них образів Христа і Богородиці 2001

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / В.В. Стасенко; Львів. акад. мистец.. — Л., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Простежено шляхи втілення авторських особливостей у галицькій гравюрі XVII ст., з'ясовано генезу та головні етапи розвитку ідео-візуальної природи образів Христа та Богородиці. На підставі комплексного аналізу різноманітних пам'яток крізь призму актуальних досліджень духовного життя Галичини XVII ст. в компаративному контексті з продукцією інших видавничих осередків визначено головні тенденції розвитку художньо-образної мови, інтерпретації адоративних і житійних образіа Христа та Богородиці. Прослідковано взаємовплив видавничих осередків і провідних галицьких граверів на розвиток художньої мови книжкової ілюстрації, характер трактування основних сюжетів, з'ясовано особливості інтерпретації канону в книжковій ілюстрації.

Київська книжкова графіка кінця 50-х - початку 70-х років ХХ століття. Тенденції розвитку, стилістика, майстри 2006

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / О.В. Ламонова; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. — К., 2006. — 34 с. — укp.

Аннотация: Уперше розглянуто українську книжкову графіку кінця 50-х - початку 70-х рр. як цілісне явище. Проаналізовано творчість Г.Якутовича, С.Адамовича, Л.Базилевича, О.Данченка, І.Селіванова, Г.Малакова, О.Губарєва, Г.Зубковського, В.Куткіна, Н.Лопухової як складова частина загального процесу, що проходив в українському мистецтві періоду "відлиги". Вперше піддано науковому аналізу та розглянуто відомі твори під новим кутом зору, а саме: як етапи єдиного художнього явища.

Концепція ненаративності в контексті розвитку вітчизняного нефігуративного живопису ХХ ст. 2006

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / Н.В. Мархайчук; Харкі. держ. акад. дизайну і мистец. — Х., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження актуального для сучасного мистецтвознавства питання розвитку вітчизняного нефігуративного живопису XX ст. З урахуванням факту малодослідженості зазначеної проблеми за методологічну основу обрано інтегративну модель, яка дає змогу глибоко проникнути у суть поставлених завдань. Здійснено систематизацію напрямів вітчизняного нефігуративного живопису 1990-х рр. Комплекс усіх існуючих проблем нефігуративу розглянуто на прикладі концепції ненаративності, яка виникла на початку 1990-х рр. та сприяла розвитку теоретичного дискурсу. На підставі результатів проведених мистецтвознавчих досліджень сформульовано основні концепти ненаративного живопису. Показано вплив художньо-естетичних традицій далекосхідного мистецтва на формування концепції ненаративності, проведено аналогії та продемонстровано відмінності між ненаративним живописом та Color Field. Особливу увагу приділено визначенню місця національних традицій у практиці ненаративності.

Львівське портретне малярство кінця XVIII - першої половини XIX ст.: художньо-стильові особливості 2003

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / М.К. Левицька; Львів. акад. мистец. — Л., 2003. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблеми інтерпретації стилів і напрямків західноєвропейського мистецтва кінця XVIII - першої половини XIX ст. у портретному малярстві Львова. На підставі комплексного аналізу широкого кола творів визначено провідні тенденції розвитку портретного жанру у львівському малярстві кінця XVIII - середини XIX ст. Окреслено основні етапи еволюції трактування людського образу залежно від стилістичного забарвлення епохи. Прослідковано взаємовпливи місцевих традицій та новітніх європейських тенденцій, що творчо інтерпретувалися малярами-портретистами. Виявлено ряд невідомих до цього часу творів, встановлено авторство окремих художників. Проаналізовано типологічні та художньо-стильові особливості львівського портрета у контексті тогочасних естетико-художніх концепцій.

Мистецтво Острозького осередку др. пол. XVI - п. пол. XVII століття (синтезування середньовічних візантійських та ренесансних західноєвропейських ідейно-художніх концепцій) 2002

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.05 / Я.В. Бондарчук; Львів. акад. мистец. — Л., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Введено до наукового обігу твори іконопису, портретного малярства, скульптури, графіки Острожчини другої половини XVI - першої половини XVII ст., які досі були невідомі в мистецтвознавчій літературі. Комплексно висвітлено мистецтво Острозького осередку епохи академії в аспекті взаємодії з релігійно-філософськими концепціями всесвіту, Бога та людини середньовічної, а також ренесансної культури. Взаємодію західноєвропейських ренесансних та середньовічних (греко-слов'янських та візантійських) художніх традицій розглянуто через призму взаємозв'язків світоглядів двох епох. Проаналізовано механізм ідейного та художнього синтезу двох культур, шлях трансформації ідей середньовіччя в ідеї Відродження та відображення цього процесу в пам'ятках мистецтва. Виявлено глибинні внутрішні аналогії в розвитку філософської думки та художньої творчості, у процесах мисленно-логічного та художньо-образного пізнання світу. Визначено місце Острозького осередку в мистецтві та культурі України XVI - XVII ст., його роль в ствердженні ренесансного стилю в Україні.

Мистецтво в'єтнамської гравюри 1925- 1985 років (Традиції і новаторство) 2000

Источник: Автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Нгуен Нгіа Фіонг; Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. — К., 2000.

Аннотация:

Михайло Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва (перша третина ХХ ст.) 2004

Источник: Автореф. дис... д-ра мистецтвознав.: 17.00.05 / Л.Д. Соколюк; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2004. — 35 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено мистецьку діяльність М.Бойчука та проаналізовано його концепцію розвитку українського мистецтва у XX ст. Визначено роль школи М.Бойчука у процесі відновлення національної самобутності українського мистецтва. Визначено етапи розвитку школи М.Бойчука - від неовізантизму до "українського монументалізму" (бойчукізму), проаналізовано еволюцію творчого методу митця, з'ясовано вплив на його формування соціально-історичних та політичних змін в Україні. Виявлено зв'язок педагогічних та творчих методів школи з проблемами та творчими пошуками у світовій художній культурі першої третини XX ст., одним з яскравих явищ якої є культура українського національного відродження.


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net