Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Архитектура
Теория архитектуры, реставрация памяток архитектуры

Содержание текущего раздела:
Архітектура й містобудування України доби Гетьманщини (Особливості становлення і розвитку. 1648 - 1781 рр.) 2001

Источник: Автореф. дис... канд. архітектури: 18.00.01 / В.В. Вечерський; Нац. акад. образотв. мистец. і архіт. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто особливості становлення та розвитку архітектури та містобудування доби Гетьманщини (1648 - 1781 рр.) у географічних межах сучасної території України. Досліджено джерельну базу, наголошено на важливості картографічних матеріалів з історії містобудування та джерельній значущості пам'яток містобудування й архітектури. Вивчено соціально-економічні, культурні та фахові засади формування архітектури та містобудування, закономірності формування, розвитку містобудівних утворень (міст і сіл), оборонних і монастирських комплексів. З'ясовано розпланувально-просторові вирішення й архітектурно пластичні, стильові особливості основних типів будівель і споруд. Доведено та вперше кількісно означено регіональну нерівномірність архітектурного та містобудівного розвитку, а також наведено класифікацію типів монастирських комплексів. Визначено панівну стилістику архітектури доби Гетьманщини, а також місце та роль архітектурно-містобудівної спадщини цієї доби в розвитку української архітектури.

Архітектура периметральної забудови ринкових площ міст та містечок Галичини у кінці XVIII - на початку ХХ століть 2000

Источник: Автореф. дис... канд. архітектури: 18.00.01 / О.В. Рибчинський; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Науково узагальнено результати попередніх досліджень архітектури ринкових площ в Європі та Україні. Із застосуванням розроблених і традиційних методик визначено історичні передумови, принципи та закономірності формування архітектурно-планувальних типів і композиційно-стилістичних особливостей периметральної забудови ринкових площ. Встановлено, що у кінці XVIII - на початку XX ст. спорудження й об'ємно-просторове розширення забудови створили якісно новий образ ринкових площ. Проаналізовано чинники впливу, що дозволило створити цілісну картину формування забудови ринкових площ. Виявлено стан збереженості споруд, запропоновано метод визначення їх цінності та надано рекомендації щодо збереження периметральної забудови ринкових площ міських поселень Галичини.

Архітектура українських храмів-ротонд другої половини Х - першої половини XIV століть 2000

Источник: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.01 / Ю.Р. Диба; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано нові матеріали натурних, історико-бібліографічних та історико-архівних досліджень, що дозволило розширити перелік українських храмів-ротонд. Відомі храми-ротонди систематизовано за принципом інформативності та достовірності матеріалів натурних досліджень, фіксацій та обгрунтованістю їх архітектурної інтерпретації. Визначено основні закономірності побудови планувальної та об'ємно-просторової структури архітектурної форми храмів-ротонд. Обгрунтовано прийняті рішення щодо їх планувальних та об'ємно-просторових реконструкцій. Проаналізовано ідейний зміст архітектурного образу храмів-ротонд. Визначено основні тенденції розвитку архітектурно-композиційних традицій храмового ротондального будівництва княжої доби.

Архітектурна композиція в світлі міфопоетики 1999

Источник: Автореф. дис... д-ра архітектури: 18.00.01 / Світлана Олександрівна Шубович; Харківський держ. технічний ун-т будівництва та архітектури. — Х., 1999.

Аннотация:

Архітектурна композиція в світлі міфопоетики 1999

Источник: Автореф. дис... д-ра архіт: 18.00.01 / С.О. Шубович; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 1999. — 34 с. — укp.

Аннотация: Архітектурну композицію розглянуто крізь призму архетипів людини, найбільш ясно відбитих у міфології та міфопоетиці. Відповідно, розкрито їхню роль в художній творчості і в творчості архетектурній як синтезуючі різні види мистецтва. Просторова основа архітектурної композиції співвіднесена з просторовою моделлю світу, з міфологічним універсумом, що дозволило розкрити нові грані в естетичній цілісності архітектури.

Архітектурна ідея та засоби її формування в творчій діяльності архітектора 2002

Источник: Автореф. дис... канд. архітектури: 18.00.01 / О.В. Конопльова; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Виявлено вплив соціальних та особистих чинників на змістовність архітектурної ідеї. Надано характеристику основних професійних засобів архітектора - понятійного апарату та архітектурної графіки. Виявлено роль понятійних та образних засобів та відображено в теоретичній моделі їх взаємодію в процесі формування ідеї в творчій діяльності архітектора. Надано методичні рекомендації стосовно технології ведення творчого пошуку.

Архітектурно-композиційна єдність різнонаправлених осьових структур 2001

Источник: Автореф. дис... канд. архітектури: 18.00.01 / О.Є. Фондорко; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто архітектурну композицію як результат зчленування різнонаправлених осьових фрагментів та їх об'єднання в естетичне ціле. Висвітлено семантику локальних координатних систем, їх місце у світосприйнятті людини та причини сталості систем в архітектурі різних епох і народів. Простежено, як локальні координатні структури перетворюються в архітектурі на складні різнонаправлені під впливом географічних умов та функціональних вимог. Головна проблема дослідження - складність об'єднання координатних структур у естетичне ціле, що є архітектурною композицією. На підставі порівняльного аналізу концепцій та архітектурної практики встановлено механізм та засоби об'єднання різнонаправлених координатних структур. Розроблено модель композиційного об'єднання різнонаправлених координатних архітектурних структур за результатом теоретико-емпіричного аналізу концепцій та творів архітектурних споруд.

Архітектурно-ландшафтний уклад садибно-паркових комплексів Галичини (кінця ХVІІІ - початку ХХ століть) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.01 / Н.С. Соснова; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 21 с. — укp.

Аннотация: Виявлено та введено до реєстру 281 садибно-парковий комплекс кінця XVIII ст. та 450 - середини XIX ст., що дало змогу доповнити загальну картину розвитку європейського садово-паркового мистецтва та визначити особливості творення ландшафтної архітектури Галичини. Вперше введено до наукового обігу документальні плани садибно-паркових комплексів сіл Галичини середини XIX ст. (116 об'єктів). Розкрито закономірності функціонального формування простору садибно-паркового комплексу та його залежність від ландшафтної ситуації. Виявлено особливості формування архітектурно-ландшафтного укладу садибно-паркових комплексів Галичини кінця XVIII - початку XX ст.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net