Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Психологические науки
Общая психология, история психологии

Содержание текущего раздела:
Взаємозв'язок мислення, почуттів та уяви у розвитку критичності людини 2003

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / О.В. Кочерга; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 16 с. — укp.

Аннотация: Уточнено та конкретизовано психологічний зміст взаємозв'язку між мисленням, почуттями та уявою як цілісності, що розвиває критичність людини у пізнавальній діяльності. Розроблено нові методи дослідження та способи реєстрації взаємозв'язку досліджених категорій. З'ясовано психологічні умови становлення та підтримки гармонійного й продуктивного взаємозв'язку мислення, почуттів та уяви у розвитку критичності людини.

Взаємозв'язок між ефективністю мнемічних процесів та індивідуально- психологічними особливостями оператора 2003

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Олександр Петрович Крупський; Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003.

Аннотация:

Внутрішньоособистісні конфлікти студентнів у період навчання у вузі 2000

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Г.М. Дубчак; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — Чернівці, 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Наведено теоретичне й емпіричне дослідження проблеми внутрішньоособистісних конфліктів студентскої молоді, виникнення яких у період навчання у вузі обумовлено ціннісною сферою особистості, а саме, невідповідність значущості та доступності життєвих цінностей продукує внутрішньоособистісні конфлікти, які охоплюють ряд життєвих сфер особистості. Проведений аналіз емпіричних даних дозволив виділити у змісті внутрішньоособистісних конфліктів переживання з приводу власного здоров'я, сімейного життя та матеріально забезпеченого життя. Названі цінності є змістом внутрішньоособистісних конфліктів для студентів гуманітарного та природничого факультетів протягом усього періоду навчання у вузі, від 1 до 5 курсів. Виявлено ряд психологічних особливостей процесу переживання внутрішньоособистісних конфліктів студентами вузу: наявність негативного зв'язку між "Я-реальним" та "Я-ідеальним", що є показником внутрішньоособистісної конфліктності, рівень тривожності особистості може виступати мірою неадекватності "Я-реального" та "Я-ідеального"; рівень даної конфліктності позначається на самоставленні особистості, проявах тривожності, агресивності та фрустрації. Ці показники можуть бути емпіричними референтами внутрішньоособистісних конфліктів та виступати як індикатори їх виміру. Кореляційний аналіз результатів дослідження за вибраними методиками підтверджує достатню узгодженість між ними.

Внутрішній діалог як механізм творчого мислення 2005

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / О.В. Диса; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2005. — 17 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Уперше розроблено психологічну концепцію взаємозв'язку творчого мислення та внутрішнього діалогу як одного з механізмів створення нового у процесі творчого мислення. Виділено елементи діалогічності у вербальних і невербальних продуктах творчої діяльності. Розглянуто процес творчого мислення у контексті психолінгвістики. Визначено місце внутрішнього мовлення у загальному потоці неусвідомлюваних мисленнєвих дій та його роль як зв'язуючого механізму безсвідомого зі свідомістю. Створено модель мовленнєвотворчого процесу як цілісності, що складається з пов'язаних між собою компонентів (етапів). Виокремлено компонент творчого процесу - внутрішній діалог, від якого залежить утворення нового, творчого смислу. Розроблено підхід до вивчення динаміки креативності мислення залежно від його діалогічності. Досліджено глибинні механізми творчого мислення, проблему взаємозв'язку мислення й мовлення. Розроблено й апробовано найбільш ефективні методи вивчення творчого мислення та обгрунтовано умови його розвитку. З'ясовано механізм впливу діалогічних форм навчання на підвищення креативності мислення. Поглиблено психологічні знання щодо процесу творчості та внутрішнього діалогу як природної властивості мислення. Визначено психологічні особливості внутрішнього діалогу як механізму утворення нового смислу у творчому процесі. З'ясовано чинники, що впливають на розвиток креативності мислення та академічної успішності.

Вплив етногенних депресій на соціально-психологічну адаптацію німців-переселенців в Україні 2003

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / В.І. Кайгер; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено й проаналізовано з позицій етнофункціонального підходу загальний стан етнічної самосвідомості німців-переселенців в незалежній Україні, емпірично виявлено психологічні чинники, що впливають на формування, посилення та розвиток депресивних виявів у психіці респондентів. Показано етнопсихологічні особливості мігрантів з урахуванням їх специфічного історичного досвіду та сьогоднішніх реалій соціально-економічного життя України. Розроблено методи діагностики, профілактики та психотерапій етнозумовлених депресій за даних етнопсихологічних умов. Запропоновано та випробувано методику діагностування, профілактики та психотерапій етнозумовлених депресій.

Вплив когнітивного стилю особистості на процес спілкування 1999

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / А.А. Студенікін; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена дослідженню природи когнітивного стилю та його впливу на поведінку індивіда у сфері спілкування. Проведене теоретичне та експериментальне дослідження показало, що механізм когнітивного стилю виявляється в характеристиках образу інших людей та самого себе, що дозволило виділити два протилежних особистісних типи, з особливостями їх проявів поведінки у сфері спілкування. Відмінності між ними полягають в різних стратегіях спілкування, а саме в об'ємі, мотивах спілкування, в позитивності оцінки партнерів по спілкуванню. Отримані результати дозволяють підійти до типологізації суб'єктів спілкування і дають змогу в майбутньому будувати прогноз на основі вимірювання когнітивного стилю.

Вплив методів православної автотрансформації на особистісне зростання 2004

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / О.О. Любченко; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: У новому аспекті досліджено традиційні психологічні поняття - свідомість, здібності, "Я - концепцію", розвиток особистості, поглиблено їх розуміння. Запропоновано психологічну інтерпретацію таких феноменів релігійного життя особистості як покаяння, сповідь, молитва, ісіхія, боротьба з пристрастями, розглянуто їх супровідні процеси у контексті психології особистості. Проведено якісний аналіз природи особистісних змін, духовного зростання православної людини. Досліджено феномен автотрансформації. У психологічному контексті розглянуто релігійну обдарованість та містичний досвід. Визначено умови та методи автотрансформації, що існують у східнослов'янському християнстві.

Динаміка первинної психологічної адаптації до умов навчання та служби в навчальних закладах МВС України 2000

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / О.О. Назаров; Ун-т внутр. справ. — Х., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: На основі вивчення структури, умов і динаміки первинної (термінової, але недосконалої) психологічної адаптації курсантів до умов життєдіяльності навчальних закладів МВС України виявлено механізми її здійснення, які обумовлені індивідуально-характерологічними особливостями курсантів. Запропоновано теоретико-методологічні і практичні рекомендації щодо організації психолого-педагогічного супроводу початкового етапу навчання і служби курсантів.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net