Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Психологические науки
Медицинская психология

Содержание текущего раздела:
Варіанти, форми і психокорекція дезадаптації подружньої пари при позашлюбних зв'язках і венеричних захворюваннях жінок 2005

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 19.00.04 / О.А. Мєшковська; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: На підставі використання системного підходу з урахуванням соціальних, психологічних, поведінкових, інформаційно-оцінних та фізіологічних чинників регуляції подружніх стосунків проведено дослідження феномену дезадаптації сімейної пари, причиною виникнення якої є позашлюбні зв'язки у жінок. Вперше проведено клінічне, психодіагностичне, клініко-психопатологічне обстеження подружніх пар, у яких дружини мали позашлюбні зв'язки й заразилися венеричними захворюваннями. Визначено роль данних чинників у формуванні подружньої дезадаптації та виникненні позашлюбних зв'язків у жінок. Вперше встановлено мотивацію та наведено характеристику подружніх зрад і розглянуто їх психологічні наслідки для подружжя. Охарактеризовано різні варіанти та клінічні форми подружньої дезадаптації, виявлено роль відмінностей особистості та комунікації подружжя, зокрема деструктивних конфліктів, у їх виникненні. Розроблено систему психодіагностики та запропоновано методи психокорекції порушення подружньої адаптації, що є водночас ефективним способом психопрофілактики позашлюбного зв'язку. Акцентовано увагу на теоретичному значенні системного підходу щодо діагностики та психокорекції дезадаптації подружньої пари, обумовленої позашлюбними зв'язками у дружини.

Внутрішньоособистісні конфлікти у хворих на артеріальну гіпертензію 2006

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.04 / Н.І. Волошко; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше на емпіричному та теоретичному рівнях розглянуто проблему внутрішньоособистісних конфліктів у хворих на артеріальну гіпертензію. Запропновано нову як для вітчизняної, так і для зарубіжної науки дослідницьку схему у вивченні даного явища, яка, поряд з традиційними групами стресогенних факторів, враховує специфіку емоційних проявів внутрішньоособистісних конфліктів та психологічних комплексів, що зумовлюють вразливість хворого до дії загальних стресогенних чинників та визначають його психологічну схильність до артеріальної есенціальної гіпертензії. Створено й апробовано методики, спрямовані на вивчення внутрішньоособистісних конфліктів. Розроблено програму психологічної допомоги хворим на гіпертензію.

Вплив антиепілептичних препаратів на пізнавальні функції хворих на епілепсію 2003

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.04 / Н.В. Завязкіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено вплив карбамазепіну, вальпроатів, ламотріджину (груп антиепілептичних препаратів (АЕП)) на характеристики інтелектуально-мнестичної діяльності хворих на епілепсію у динаміці. Уперше здійснено порівняльну оцінку змін психічних функцій у процесі лікування АЕП різних груп. Одержано результати, які можна використовувати в діагностиці як критерій прогнозу та ефективності лікування з точки зору психологічного статусу хворого, а також вибору адекватних реабілітаційних заходів для корекції психічних порушень. Доведено, що комплекс даних експериментально-психологічних методик дозволяє найбільш точно вивчити стан когнітивних функцій хворих із різними формами епілепсії у найближчому та віддалених періодах прийому АЕП, що сприяє об'єктивній діагностиці стану психічних функцій на фоні прийому протисудомних медикаментів, позитивно впливає на подальшу життєдіяльність та "якість життя" пацієнтів, покращує надання медичної та соціально-психологічної допомоги. Установлено, що дія даних препаратів у деякі періоди їх прийому позитивно впливає на психологічний статус хворих у вигляді поліпшення обсягу короткочасного та довгочасного запам'ятовування, а також покращання процесів мислення та уваги, прискорення темпу сенсо-моторних реакцій, збільшення працездатності.

Динаміка когнітивних розладів при терапії різними антипсихотичними препаратами (на матеріалі хворих на шизофренію) 2004

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.04 / Г.В. Васильєва; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Уперше проведено порівняльну оцінку змін психічних функцій за умов лікування атиповим антипсихотичним препаратом і класичними нейролептиками. Уперше встановлено значні відмінності між динамікою когнітивних функцій під час лікування різними групами антипсихотичних препаратів: суттєве покращення рівня когнітивних функцій у разі використання препарату "Рисполепт" і стабільність когнітивного дефіциту за умов лікування галоперідолом. Доведено, що існує зв'язок між покращенням рівня когнітивних функцій та соціальною реадаптацією хворих.

Динаміка смислових структур осіб, залежних від психоактивних речовин, в процесі психологічної реабілітації 2004

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.04 / Л.Ф. Щербина; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Встановлено значення смислових структур особистості у процесі одужання у разі психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання психоактивних речовин (ПАР) та доведено їх безпосередній вплив на динаміку синдрому залежності. Визначено особливості структурної організації мотиваційно-смислової сфери осіб, залежних від ПАР: дисоціативний характер, співіснування різних субособистостей; незрілість структурної організації; низький рівень ієрархічності. Охарактеризовано структурну динаміку даної сфери у процесі психологічної реабілітації. Доведено, що за умови реалізації духовно орієнтованої реабілітаційної програми зміни у смисловій сфері осіб, залежних від ПАР, пов'язані з появою нових факторів смислових конструктів: особистісною свободою, самовираженням, емоційною зрілістю, відповідальністю. Встановлено, що переживання кризи, яка полягає у заміні дисоціативної структури мотиваційно-смислової сфери на асоціативну, позитивно впливає на перебіг конструктивних змін у даних осіб. Вперше виявлено типові смислові конструкти осіб, залежних від ПАР, у період одужання, а також динаміку становлення даних конструктів у процесі психологічної реабілітації.

Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку 2002

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.04 / В.І. Шебанова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано психологічні підходи до феномену дитячої агресивності. Розглянуто особливості дітей з порушеннями психічного розвитку на підставі саногенного підходу з урахуванням клінічних, психологічних та педагогічних позицій. Теоретично обгрунтовано діагностичний інструментарій для виявлення особливостей агресивної поведінки в молодших школярів з порушеннями психічного розвитку. Запропоновано та апробовано методики: "Тест ситуацій" і "Опитувальник форм агресивного реагування". Проаналізовано дані констатуючого та формуючого експериментів. Встановлено, що перебільшення деструктивної агресії за реактивним типом у паттерні поведінки учнів класів інтенсивної педагогічної корекції пов'язано з потенціально агресивним відчуттям та потенціально агресивною інтерпретацією, що формуються під впливом комплексу негативних факторів мікросоціального середовища. Теоретично обгрунтовано концептуальну модель психокорекції агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку, експериментально підтверджено її ефективність.

Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості підлітків-правопорушників і їх психотерапевтична корекція 2006

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 19.00.04 / Р.І. Ісаков; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2006. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вивчено клініко-психологічні та патопсихологічні особливості делінквентних підлітків. За результатами проведеного дослідження виявлено достовірні відмінності залежно від характеру скоєних ними правопорушень. Установлено збільшення кількості невротичних розладів у підлітків, які скоїли правопорушення змішаного корисливо-агресивного характеру. На підставі комплексного дослідження клініко-психопатологічних і патопсихологічних особливостей делінквентних підлітків визначено принципи та розроблено систему психокорекційної роботи з ними. Психокорекційна робота повинна мати етіопатогенетичну спрямованість і бути комплексною й індивідуально-диференційованою.

Медико-психологічна характеристика різних форм соматоформних розладів (психодіагностичні особливості, патопсихологічні механізми формування, принципи психотерапевтичної корекції) 2006

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 19.00.04 / О.С. Баженов; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: За результатами комплексного клініко-психопатологічного, патоперсонологічного, патопсихологічного соціально-психологічного вивчення одержано дані щодо етіологічних факторів розвитку, клініко-психопатологічної структури та механізмів формування різних форм соматоформних розладів. Визначено синдромальну структуру сучасних форм сомато-формних розладів, описано їх клініко-психопатологічні особливості. Досліджено деякі патопсихологічні механізми формування та патоперсонологічні кореляти соматоформних розладів. Виявлено особливості соціального функціонування даної категорії хворих. З використанням системного підходу науково обгрунтовано принципи патогенетичної психотерапії хворих на соматоформні розлади. Здійснено апробацію запропонованої системи та доведено її високу ефективність.


[0] [1] [2] [3] [4] [5]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net