Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Психологические науки
Социальная психология; психология социальной работы

Содержание текущего раздела:
Вплив етнопсихологічних життєвих орієнтацій на самоактуалізацію студентської молоді 2004

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / М.Б. Боднар; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив етнопсихологічних життєвих орієнтацій на самоактуалізацію студентської молоді різних регіонів України. Встановлено, що психологічними чинниками підвищення самоактуалізації є відповідальність за своє майбутнє та за майбутнє країни, ставлення до себе та часу життя. Обгрунтовано взаємозв'язок даних факторів з домінантними рисами українського психотипу. Зазначено, що такі чинники як оптимізація локусу контролю у бік інтернальності, гармонізація ставлення до минулого, теперішнього та майбутнього часу, об'єктивація самооцінки сприяють підвищенню самоактуалізації студентської молоді.

Вплив етнічних стереотипів на процес міжособистісного оцінювання 2003

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / О.В. Квас; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Актуальність дослідження зумовлено практичною значущістю проблеми, недостатністю вивчення такого явища, як етнічний стереотип, зокрема, у психології українців як етносу, його місця у структурі міжособистісного спілкування та спільної діяльності. Вивчено особливості етностереотипізації як на внутрішньорегіональному рівні, так і на рівні моноетнічного міжрегіонального оцінювання у парадигмі "Схід - Захід України" та визначено специфіку процесу міжособистісного оцінювання у середовищі студенської молоді. Обгрунтовано роль етносоціальних уявлень у процесах самовизначення особистості.

Вплив комунікативних особливостей жінки-керівника закладу освіти на ефективність її управлінської діяльності 2000

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Я.І. Шкурко; АПН України. Ін-т психології ім. Г.С.Костюка. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено вивченню комунікативних особливостей жінки-керівника загальноосвітнього навчального закладу та їх впливу на ефективність її управлінської діяльності, а також визначенню можливостей їх урахування з метою підвищення ефективності роботи директора школи. Розроблено теоретико-методичні засади дослідження комунікативних якостей керівників шкіл з урахуванням фактора статі. Виявлено інтегральну характеристику управлінської взаємодії директорів шкіл - комунікативне ядро. На основі експерименту обгрунтовано вплив комунікативних якостей керівників різної статі на ефективність їх управлінської діяльності. Розроблено й апробовано спецкурс "Психологія статевих відмінностей керівників загальноосвітніх закладів системи загальної середньої освіти", цикл лекцій, практичних (семінарських) занять і тематичних дискусій, інші програмно-методичні матеріали з метою урахування фактора статі у процесі перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних педагогічних працівників освіти, зокрема, жінок - директорів шкіл.

Гендерно-перцептивні відмінності у формуванні першого враження у соціальній взаємодії 2004

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Т.В. Данильченко; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено особливості формування першого враження в різних статевих групах. Розглянуто чинники, які зумовлюють зміст і структуру соціально-перцептивного образу незнайомої людини, особливу увагу приділено виявам гендерної специфіки в об'єкта та суб'єкта сприймання. Емпірично встановлено, що формування першого враження в різних статевих групах студентської молоді має свої особливості. Виявлено кореляцію між особливостями побудови соціально-перцептивного образу незнайомої людини та рівнем вираженості маскулінних/фемінних рис у перцепієнтів. За результатами дослідження розроблено навчальний спецкурс "Психологія соціальної перцепції: гендерні аспекти", експериментальне впровадження якого сприяє розвитку перцептивних складових соціального інтелекту та дає змогу підвищити точність першого враження.

Диспозиційна модель особистісної зрілості 2006

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / О.С. Штепа; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2006. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Конкретизовано дефініцію поняття особистісної зрілості у диспозиційних категоріях та побудовано її модель, що відображає взаємозв'язок визначених диспозицій. Особистісну зрілість визначено як ефект самостійно пережитої людиною у зрілому віці ненормативної кризи ідентичності, який являє собою динамічну особистісну структуру, пропріум, важливий для її ідентичності. Рисами-індикаторами, що характеризують оригінальність феномену особистісної зрілості, визначено синергічність, автономність, контактність, самосприйняття, креативність, толерантність, відповідальність, глибинність переживань, децентрацію, життєву філософію. На підставі визначених рис побудовано диспозиційну модель особистісної зрілості, що характеризується високим верифікаційним рівнем. На базі запропонованої моделі обгрунтовано, що зазначена зрілість є одночасно результатом формування особистості зрілої за віком та процесом її становлення, а також описано природу особистісно зрілої людини у поняттях суб'єктивності, інвайроменталізму, холізму, пізнаваності, гетеростатичності, свободи, проактивності, змінності. Обгрунтовано наявність рис даної зрілості у пропріумі молодих людей віком 19 - 20 років та незалежність її високого рівня від статі. Наведено результати конструювання й апробації опитувальника особистісної зрілості та тренінгу її актуалізації, що разом з теоретичною моделлю складають програму соціально-психологічного супроводу становлення даної зрілості.

Етнопсихологічні чинники виникнення особистісних проблем дитини 2002

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Н.І. Міщенко; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто особистісні проблеми дитини старшого дошкільного віку. Досліджено етнічну специфіку особистісних проблем дитини, що виникають під час її соціалізації та інкультурації, з метою розробки проективної конструктивної методики їх діагностики та надання подальшої психологічної допомоги. Показано значимість етнічної специфіки особистісних проблем дитини, пов'язаних із соціалізацією. Визначено розбіжності в симптомокомплексах особистісних проблем і в рівні їх вираження між дітьми слов'янського та кримськотатарського етносів. Створено та перевірено на надійність і валідність проективну методику "Конструктивний тест родини" для виявлення особистісних проблем дитини, а також тієї сімейної ситуації, у якій вона перебуває. Розроблено та реалізовано програму для надання психологічної допомоги дітям з урахуванням їх етнічної належності.

Етносоціальні уявлення в структурі "Я"-концепції університетської молоді 2003

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / О.М. Васильченко; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Теоретично обгрунтовано та емпірично досліджено зв'язок між етносоціальними уявленнями (головним змістом етнічної ідентичності) та рівнем сформованості "Я"-концепції. Визначено вплив етносоціальних уявлень на успішність соціальної адаптації молоді за трансформаційних умов суспільства. Доведено, що етнічну ідентичність, утворену етносоціальними уявленнями, треба розглядати як складовий компонент соціальної ідентичності, а не як незалежне психологічне утворення. Показано, що найважливішим критерієм соціальної дезадаптації є внутрішня дисгармонійність - неузгодженість ідентичностей в ідентифікаційній матриці, занижена самооцінка та негативне самоставлення, екстернальність, конформізм. Доведено, що транформації етнічної ідентичності у вигляді гіпо- та гіперідентичності можна розглядати як гіперкомпенсаторні утворення, що виникають у дисгармонійних особистостей з проблемами адаптації та самореалізації, заниженою самооцінкою та очікуваною оцінкою.

Когнітивні чинники сприйняття студентством політичної реклами 2006

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.05 / Т.Р. Ворначева; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження провідних чинників сприйняття студентами політичної реклами. Встановлено провідну роль соціокультурних і когнітивних чинників у формуванні сприйняття молоддю політичної реклами. З'ясовано, що проявом політичної свідомості молоді є сукупність особистих думок, теоретичних концепцій, ментальних явищ, поглядів та уявлень, що відображають ставлення суб'єкта до політики, влади, держави взагалі та специфіку його сприйняття політичного процесу. Виявлено чотири типи політичної свідомості (активно-авторитарний, активно-толерантний, пасивно-конформний, пасивно-критичний), що відображають взаємозв'язок політичного мислення та особистісних якостей студентів. Показано здатність студентів з активно-толерантним та пасивно-критичним типом політичної свідомості найбільш повно розуміти текст політичної реклами. З'ясовано, що найвищий ступінь рефлективності та найбільш виразну тенденцію щодо об'єктивного сприйняття політичних явищ продемонстрували студенти з активно-толерантним типом політичної свідомості. Обгрунтовано можливість формування здатності до об'єктивного трактування політичних явищ, зокрема, у процесі сприйняття політичних рекламних повідомлень, за допомогою розробленої тренінгової програми, спрямованої на розвиток рефлексії.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net