Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Психологические науки
Юридическая психология

Содержание текущего раздела:
Аутоагресивна поведінка працівників органів внутрішніх справ України (соціально-психологічні детермінанти виникнення, методи превенції та профілактики) 2003

Источник: Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.06 / О.В. Тимченко; МВС України. Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено природу аутоагресивної поведінки працівників органів внутрішніх справ, визначено її структуру, причини та приводи. На основі аналізу випадків самогубств працівників органів внутрішніх справ (ОВС) України за 1996 - 2000 рр. складено соціально-демографічний портрет суїцидента. Визначено та класифіковано соціально-психологічні причини та приводи суїцидальної поведінки працівників ОВС. Розроблено систему превентивно-профілактичних заходів щодо запобігання аутоагресивній поведінці працівників міліції. Запропоновано алгоритм діяльності практичного психолога щодо попередження аутоагресивної поведінки працівників міліції, який складається з прогнозування, превенції та психопрофілактики. Уточнено систематизацію поглядів щодо проблеми самогубств в контексті основних наук про людину. Поглиблено сучасні уявлення про ефективні методи і форми виявлення, профілактики і корекції аутоагресивної поведінки.

Афіліація та влада як соціально-психологічний феномен в організації спільних відносин 2001

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / М.С. Журов; Ун-т внутр. справ. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання організації спільних відносин, до основи яких покладено дві визначальні форми поведінки: афіліацію та владу. Грунтуючись на принципах самосполучення умов існування й індивіда, який знаходиться в них, процес побудови взаємообумовлених відносин розглянуто з урахуванням соціально-середовищного оточення й індивідуальної схильності до конкретних форм поведінки. Для систематизації та впорядкування всієї багатогранності спонукань до афіліації та влади вперше обгрунтовано та широко використано метод "суб'єктивного" шкалювання. Використання даного методу дозволило встановити розподіл найчастіше зафіксованих форм поведінки і визначити характеристику індивідуальної схильності до конкретних соціально-середовищних умов, які вважають оптимальними для його життєдіяльності. На основі паспортизації індивідуальних можливостей за їх схильністю до перебування за конкретних соціально визначених умов середовища відкрито можливість до здійснення об'єктивно обгрунтованого професійного психологічного відбору.

Взаємодія слідчого з органом дізнання в системі МВС України (організаційно-правовий та психологічний аналіз) 2003

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 19.00.06 / І.В. Озерський; Нац. акад. внутр. справ України МВС України. — К., 2003. — 16 с. — укp.

Аннотация: Вивчено сучасний стан взаємодії слідчого з органом дізнання, її межі, правову процедуру та значення для прийняття юридичних рішень. Досліджено організаційно-правові та психологічні умови та чинники, що впливають на зазначену взаємодію. Створено теоретико-правову основу взаємодії, наведено рекомендації щодо змін і доповнень до чинного кримінально-процесуального законодавства та проекту нового КПК України. Розроблено та апробовано процедуру експериментального виявлення та коригування конфліктної установки у взаємодіючих суб'єктів. Визначено професійно-психологічні властивості, необхідні для ефективної взаємодії. Наведено пропозиції щодо вдосконалення організації та проведення професійної психологічної підготовки слідчого та органу дізнання до взаємодії.

Виникнення і прояв післятравматичних стресових розладів у працівників органів внутрішніх справ в умовах виконання миротворчої місії ООН (на прикладі колишньої Югославії) 2004

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / Т.П. Паронянц; Нац. ун-т внутр. справ України. — Х., 2004. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив правоохоронної діяльності та її правової регламентації на психіку працівників спецпідрозділів органів внутрішніх справ (ОВС), які брали участь у військових конфліктах на території колишньої Югославії. Розглянуто особливості прояву післятравматичних стресових розладів у працівників ОВС, виявлено зниження їх адаптації до соціально-правових норм та службових обов'язків, порушення в психоемоційній сфері та в показниках соматичного здоров'я. Поглиблено вчення про реадаптацію у зв'язку з виявленими новими даними про особливості трансформації негативних психічних змін, які виникають в результаті участі у військових подіях після травматичного стресового синдрому, специфічні симптоми якого знайдено у реадаптантів. Удосконалено діагностику проявів післятравматичних стресових розладів у працівників правоохоронних органів, внесено доповнення в принципи здійснення реабілітації осіб, що мають зміни психіки, які виникли внаслідок їх участі у бойових діях. Досліджено проблеми вияву психологічних критеріїв підвищення ефективності правоохоронної діяльності та обгрунтування психологічних закономірностей впливу правових настанов на особистість.

Гендерні особливості смислової сфери особистості неповнолітніх правопорушників 2005

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / О.В. Мушинська; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто особливості смислової сфери особистості неповнолітніх правопорушників, у юнаків і дівчат, що скоїли різноманітні злочини та знаходяться у місцях позбавлення волі. На підставі результатів дослідження показано необхідність цілеспрямованого формування смисложиттєвих орієнтацій у структурі та суб'єктивному змісті смислової сфери особистості неповнолітніх правопорушників, що обумовлюють різницю у способах їх подальшої ресоціалізації. Наведено рекомендації щодо психологічного супроводження процесу реконструювання дослідженої сфери з урахуванням виявлених гендерних особливостей неповнолітніх правопорушників.

Напрями та засоби забезпечення професійної захищенності практичних психологів ОВС України 2006

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / О.М. Шевченко; Київ. нац. ун-т внутр. справ МВС України. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Експериментально доведено, що розробка та впровадження системи заходів щодо психологічного забезпечення професійної захищеності практичних психологів ОВС України сприяють ефективній підготовці майбутнього фахівця-психолога, формуванню професійно-психологічної стійкості, завчасній профілактиці деструктивних психологічних станів, що виникають під впливом діяльності. Висвітлено питання надання допомоги працівниками психологічної служби ОВС, які вже зазнали значного психотравмувального впливу.

Організаційно-методичні та психологічні засади вдосконалення діяльності працівників експертно-криміналістичних підрозділів МВС України 2001

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 19.00.06 / Ю.П. Тимошенко; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Надано психологічну характеристику головним напрямкам діяльності експертів-криміналістів. Визначено психологічні особливості провадження криміналістичних експертиз за сучасних умов. Створено кваліфікаційну характеристику та психограму працівників експертно-криміналістичних підрозділів, яка містить 40 чинників, що охоплюють усі структурні компоненти особистості експерта-криміналіста: спрямованість та орієнтацію, характерологічні риси, пізнавальні психічні процеси та мовний хист, психофізичні властивості. Визначено напрями та засоби оптимізації підготовки фахівців-експертів і формування в них психологічної готовності до професійної діяльності у навчальних закладах МВС України: врахування психологічних аспектів у процесі викладання фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін; загальну психологічну підготовку як організований і цілеспрямований процес оволодіння загальною психологічною структурою; спеціальну психологічну підготовку для формування професійно значущих психологічних властивостей і рис, необхідних для успішного виконання службових завдань.

Організаційно-правові та індивідуально-психологічні умови ефективності професійної діяльності працівників слідчих підрозділів МВС України 2006

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / Оніщенко; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вперше розроблено об'єктивний критерій оцінки рівня ефективності професійної діяльності працівників слідчих підрозділів МВС України. Визначено структуру взаємозв'язку психологічних компонентів особистості слідчого з показниками ефективності його професійної діяльності. Досліджено ступінь впливу індивідуально-психологічних якостей слідчого на ефективність виконання ним своїх професійних обов'язків. Розроблено психотипи працівників слідчих підрозділів та запропоновано прогностичну модель професійної успішності слідчого. Уточнено уявлення про умови, що впливають на ефективність виконання службових обов'язів працівників слідчих підрозділів МВС України. Удосконалено сучасні підходи щодо психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net