Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Психологические науки
Педагогическая и возрастная психология

Содержание текущего раздела:
Агресивні реакції та шляхи їх корекції в молодших школярів 2001

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / О.Б. Бовть; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2001. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено психологічні особливості агресивних дітей молодшого шкільного віку. Проаналізовано підходи різних психологічних шкіл до трактування природи та детермінації агресії. Розкрито зміст поняття "агресивні реакції". Розглянуто основні фактори, які обумовлюють дані реакції молодших школярів. За результатами кореляційного, кластерного та факторного аналізів виділено психологічний симптомокомплекс особливостей молодших школярів, схильних до агресивних реакцій, описано його зміст. Надано методичні рекомендації щодо профілактики агресивної поведінки школярів і розроблено психологічний тренінг корекції даної поведінки, оцінено його ефективність. Виявлено статистично вірогідну позитивну динаміку в експериментальній групі після тренінгу за більшістю показників.

Взаємини між дітьми в сім'ї як чинник їх психосоціального розвитку 2001

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / І.А. Дідук; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто психологічні особливості психосоціального розвитку особистості у контексті сиблінгової взаємодії. З'ясовано що, значимість сиблінгової взаємодії полягає у прагненні знайти один в одному емоційну підтримку, психологічну безпеку, схвалення, відчути власну значимість, цінність і компетентність, внаслідок чого задовольняється потреба дитини у власній активності та пізнанні навколишнього світу. Встановлено, що важливим продуктом сиблінгової взаємодії є накопичення дитиною власного досвіду взаємодії, удосконалення образу "Я", зокрема, знань про свої можливості та їх межі. Порівняння ставлень і позиції дитини зі ставленнями та позицією сиблінга у сім'ї сприяє розширенню та об'єктивізації у неї уявлення про себе. Гармонійність взаємин дітей у сім'ї сприяє позитивності уявлення. Виділено 5 типів сиблінгової взаємодії (за критерієм спрямованості особистості у спілкуванні): конкуренцію, пристосування, компроміс, ігнорування та співпрацю. Найбільш поширеними серед них виявлено типи компромісу та пристосування. З'ясовано, що з системою взаємин дітей у сім'ї пов'язаний ступінь досягнення дитиною семирічного віку психологічної зрілості необхідної для шкільної адптації.

Взаємозв'язок образу "Я", самооцінки і ціннісних орієнтацій молодших школярів 2003

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / К.О. Островська; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Теоретично обгрунтовано та експериментально виявлено залежність вибору змістових характеристик ціннісних орієнтацій молодшими школярами від різних показників їх самооцінки та індивідуально-особистісних характеристик. Виділено чотири типи особистості учнів молодших класів на основі вибору ними пріоритетних цінностей. Розроблено програму діяльності шкільного психолога стосовно розвитку самосвідомості молодшого школяра.

Використання комп'ютерних систем діагностики цілепокладання в освіті 2001

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / А.Ф. Коган; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання створення комп'ютерної системи психодіагностики цілепокладання, придатної для широкого використання у педагогічній практиці. Теоретично досліджено принципи, на підставі яких може бути створена така система. Визначено, що топологія тестового поля повинна являти собою гіпертест. Детально розглянуто ситуаційні фактори психодіагностики. Наведено деталізоване визначення ситуації, розглянуто питання складу психіки на підставі ситуаційного аналізу, введено поняття ситуаційного феномену як психічного механізму здійснюваного суб'єктом оволодіння інструментарієм. Виконано типологізацію ситуацій за трьома параметрами. Сформульовано поняття ситуаційної валідності. Надано задачу для комп'ютерної системи психодіагностики, що відповідає розробленим теоретичним вимогам. Охарактеризовано процедуру фільтрації як засіб контролю вірогідності результатів тестування.

Властивості уваги як фактори засвоєння української мови учнями четвертих-п'ятих класів 1999

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Н.В. Андріяшина; Нац. пед. ун-т ім. М.Драгоманова. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена дослідженню різних властивостей уваги та їх впливу на засвоєння української мови учнями четвертих-п'ятих класів. Виявлені рівні розвитку властивостей уваги та досліджено вплив визначених властивостей на шкільну успішність взагалі і на вивчення української мови учнями четвертих-п'ятих класів. Розкрито внутрішньофункціональні структури уваги як фактору, що впливає на навчальну успішність учнів четвертих-п'ятих класів з української мови. Висвітлені теоретичні підходи до проблеми встигаючих і невстигаючих учнів у навчанні з різних навчальних предметів, що є основою здійснення поділу учнів четвертих-п'ятих класів на дві групи (встигаючі і невстигаючі) і вісім підгруп. На базі здійсненого поділу дисертація містить ряд психологічних характеристик учнів для кожної з підгруп. Описані дані експериментального дослідження щодо впровадження елементів диференційованого навчання, яке здійснюється з урахуванням рівнів розвитку властивостей уваги учнів четвертих-п'ятих класів, наведені приклади роботи учнів в умовах диференціації, зроблене порівняння результатів успішності учнів з української мови до впровадження елементів диференційованого навчання і після його організації. Сформульовано методичні рекомендації щодо врахування властивостей уваги у навчально-виховному процесі школи.

Внутрішньоособистісні конфлікти в процесі соціальної адаптації студентів до умов вищих навчальних закладів 2004

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Наталія Євгеніївна Герасімова; Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004.

Аннотация:

Вплив гуманістично орієнтованого навчання на психічні стани школярів 2000

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / В.М. Красновський; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розкрито значення категорії "психічного стану" для дослідження і вдосконалення навчально-виховного процесу. Проведено теоретичний аналіз соціальної ситуації розвитку сучасного підлітка, який наведено зібраними емпіричними даними. Простежено основні історичні етапи руху за гуманізацію освітнього процесу та сучасні тенденції даного руху. Експериментально досліджено вплив організації навчально-виховного процесу на показники психічних станів школярів. Зроблено висновок, що спроби гуманізації освітнього процесу в будь якому навчальному закладі потребують об'єктивного психологічного аналізу, до того ж показники психічних станів учнів мають бути важливими експертними критеріями, які характеризують, насамперед, ступінь збалансованості навчально-виховного процесу. Передумовами реальної гуманістичної орієнтації навчально-виховного процесу є, зокрема, його концептуальна цілісність (нееклетичність), достатня міра "камерності" (на противагу зорієнтованості на зовнішню показовість), яка відповідає потребам та інтересам учнів, їх виявленим і потенційним можливостям, віковим та індивідуальним особливостям. Розроблено практичні рекомендації щодо гуманізації навчально-виховного процесу у загальноосвітній школі.

Вплив когнітивного стилю вчителя на міжособистісні конфлікти з учнями 1999

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ю.П. Черненький; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розкрито зв'язок між когнітивним стилем учителя і його схильністю до міжособистісних конфліктів з учнями. Подано психологічний портрет конфліктогенного вчителя. Аналіз когнітивного стилю вчителів, схильних до конфліктів, дозволив установити, що цей зв'язок найбільш виразно виступає, якщо враховувати показники не одного параметру стилю, а їх системи; залежність від поля, тип реакції і когнітивну диференційованість.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net