Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Психологические науки
Специальная психология

Содержание текущего раздела:
Корекція психофізичного розвитку глухих дітей старшого дошкільного віку 2000

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / Я.В. Крет; Ін-т дефектології АПН України. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Узагальнено теоретичні положення з проблем діагностики та корекції психофізичного розвитку глухих дітей старшого шкільного віку. Встановлено особливості та потенційні можливості фізичного розвитку, психомоторних функцій та пізнавальної діяльності глухих дітей та дітей із нормальним слухом старшого шкільного віку. Розроблено методику корекції психофізичного розвитку глухих дошкільників засобами артикуляційної та пальцевої гімнастики у поєднанні з мовленнєвими та рухливими іграми.

Особливості життєвих планів сліпих старшокласників 1999

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / Г.Ю. Мустафаєв; Ін-т дефектології АПН України. — К., 1999. — 21 с. — укp.

Аннотация: У дисертації виявлено фактори, що впливають на формування реальних життєвих планів випускників шкіл для дітей з глибокими порушеннями зору. Доведено принципову можливість аналізу та впливу на ці плани з раннього віку і до закінчення школи з боку вчителів, вихователів та психолога школи. Встановлено залежність формування реальних життєвих планів від набутого життєвого досвіду інвалідів по зору.

Особливості порушень психічного розвитку дошкільників із церебрально-органічною патологією та основи їх комплексної корекції 2002

Источник: Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.08 / Р.Б. Карімова; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2002. — 40 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розширено попередньо одержані дані про особливості та закономірності психічного розвитку дітей дошкільного віку з церебрально-органічною патологією. Вперше експериментально встановлено, що специфічні закономірності порушень психічного розвитку дошкільників зумовлені структурно-функціональним дефектом переважно лобних та тім'яно-скроневих відділів півкуль. При цьому своєрідність порушень психічного розвитку визначається локалізацією та глибиною органічного ураження та поліморфізмом похідних порушень. Одержано додаткові дані про найважливіші для сучасних умов негативні біосоціальні чинники, які впливають на розвиток дитини в дошкільному віці, а також нові відомості про генезис біосоціальної дезінтеграції дошкільників у разі церебрально-органічної патології. Розроблено, апробовано й запроваджено теоретично обгрунтований алгоритм комплексного обстеження дітей з церебрально-органічною патологією на підставі результатів експериментально-психологічного, нейрофізіологічного та нейровізуального досліджень, що дозволило уточнити структурно-функціональну локалізацію ураження головного мозку у випадку церебрально-органічної патології в дошкільників. Експериментально встановлено особливості психічного розвитку дошкільників з церебрально-органічною патологією, що полягають у зниженні темпів їх розвитку, затримці формування електрогенезу, наявності вторинних порушень, які спричинюють недостатню сформованість емоційних, пізнавальних, рухових і мовленнєвих функцій, своєрідність яких за різних видів аномалій підтверджено нейрофізіологічними та нейровізуальними даними. Розроблено та експериментально підтверджено ефективність нової моделі комплексної психолого-медико-педагогічної реабілітації дітей з церебрально-органічними порушеннями в межах сучасного освітнього простору з запровадженням нових технологій корекції психічного розвитку дітей дошкільного віку та науково-обгрунтованою системою психопрофілактики та превентативної корекції психічного розвитку дошкільників з церебрально-органічною патологією.

Особливості усного зв'язного мовлення у комунікативно депривованих дітей-сиріт 2005

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / І.В. Артемчук; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2005. — 22 с. — укp.

Аннотация: Вперше визначено стан сформованості у дошкільників із загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ), які перебувають в інтернатних установах, операцій смислової організації висловлювання та структурно-мовленнєвого оформлення. Уточнено зміст понять "комунікативна депривація" та "комунікативне ядро дитини-сироти". Досліджено особливості розвитку усного зв'язного мовлення у дітей-сиріт і встановлено причини затримки оволодіння мовленнєвими навичками. Охарактеризовано складові комунікативного ядра особистості дитини-сироти старшого дошкільного віку та виявлено стан їх сформованості у даної категорії дітей. З'ясовано залежність рівня розвитку усного зв'язного мовлення від стану сформованості комунікативного ядра особистості. Розроблено комплексну систему заходів психолого-педагогічного впливу на формування та розвитку усного зв'язного мовлення дітей-сиріт з ЗНМ, які перебувають в інтернатній установі закритого типу.

Особливості формування Я-образу у школярів з церебральним паралічем 2003

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / О.В. Романенко; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2003. — 21 с. — укp.

Аннотация: З використанням комплексної діагностичної методики виявлено специфічні шляхи формування Я-образу в дітей з церебральним паралічем від молодшого шкільного до підліткового віку: когнітивна спрощеність різноаспектних уявлень про власне Я; недостатня автономія когнітивних та афективних структур; уповільненість формування Я-ідеального як конструкту, відмінного від Я-реального; порушення адекватності у сприйнятті власної особистості; проблематичність позитивного самоприйняття внаслідок інтеріоризації чужих негативних ставлень; включення захисно-компенсаторних механізмів, що впливає на усвідомленість уявлень про себе. З урахуванням виявлених особливостей Я-образу у школярів з церебральним паралічем розроблено психокорекційну програму, яка являє собою єдину структуровану систему в сукупності послідовних блоків. На підставі результатів апробації цієї програми показано, що розроблена методика цілеспрямованого впливу на формування Я-образу у хворих дітей зумовлює позитивні зміни в їх самосвідомості.

Психолого-педагогічні основи корекційної спрямованості трудового навчання учнів з обмеженими розумовими можливостями 2000

Источник: Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.08 / О.П. Хохліна; Ін-т дефектології АПН України. — К., 2000. — 41 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано системну сутність корекційно-розвивальної роботи у процесі спеціальної освіти та сформульовано концептуальну модель дослідження даного психолого-педагогічного феномена. Теоретично обгрунтовано психологічний зміст формування усвідомленого навчання як передумови корекційно-розвивальної роботи у спеціальному освітньому закладі для дітей з обмеженими розумовими можливостями. Визначено сутність предмета корекційно-розвивального впливу на учнів з обмеженими розумовими можливостями у процесі трудового навчання. Досліджено психологічні особливості прояву розумової сфери у дітей з різним рівнем інтелектуального розвитку як предмета корекційно-розвивального впливу у процесі трудового навчання. Виявлено й експериментально апробовано змістові лінії та особливості формування компонентів розумової сфери у дітей з обмеженими розумовими можливостями. Розроблено дидактично-методичне, змістове та організаційне забезпечення формування в учнів розумової сфери як цілісну педагогічну технологію корекційно-розвивальної роботи засобами трудового навчання. Розглянуто систему психолого-педагогічних умов забезпечення корекційної спрямованості трудового навчання учнів з обмеженими розумовими можливостями.

Психолого-педагогічні основи управління учбовою діяльністю учнів із затримкою психічного розвитку в школі інтенсивної педагогічної корекції 2006

Источник: Автореф. дис... д-ра психол. наук: 19.00.08 / Т.В. Сак; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2006. — 41 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати теоретико-експериментального дослідження проблеми управління учбовою діяльністю учнів (УДУ) з затримкою психічного розвитку (ЗПР). Досліджено особливості структурних компонентів УДУ з ЗПР, зокрема, розумових дій і динаміки їх розвитку протягом навчання в початковій школі. На підставі експериментальних даних розроблено концепцію управління УДУ з ЗПР у школі інтенсивної педагогічної корекції (ШІПК), описано механізми реалізації проблеми диференціації й індивідуалізації навчання учнів з ЗПР, висвітлено теорію навчального впливу у ШІПК, визначено складові методу навчання й особливості їх функціонування в ШІПК.

Психолого-педагогічні умови формування мовленнєвої компетентності у дітей із ЗПР в процесі вивчення англійської мови 2005

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / Оксана Богданівна Колодич; Інститут спеціальної педагогіки АПН України. — К., 2005.

Аннотация:


[0] [1] [2]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net