Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Военные науки
Военно-специальные науки

Содержание текущего раздела:
Адаптація курсантів молодших курсів до навчання у вищому військовому навчальному закладі 2002

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / Б.А. Рудов; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2002. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вперше обгрунтовано педагогічні умови успішної адаптації курсантів молодших курсів до навчання у вищих військових навчальних закладах: урахування у процесі організації навчально-пізнавальної та службової діяльності професійно-ціннісних орієнтацій курсантів; індивідуалізація навчання на основі врахування ускладнень, які виникають у пізнавальній діяльності курсантів; формування умінь і навичок саморегуляції навчальної діяльності. Уточнено суть, структуру та основні етапи адаптації особистості до навчання у даних закладах. Розвинуто положення щодо показників і рівнів адаптації курсантів до навчання.

Активне соціально-психологічне навчання компетентності у спілкуванні керівників військових колективів 2000

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 20.02.02 / В.П. Печенізький; Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано основні підходи до проблеми використання теорії та практики активного соціально-психологічного навчання у розвитку компетентності у спілкуванні управлінських кадрів. Проаналізовано структурні елементи компетентного спілкування, їх зв'язок із професійною діяльністю керівника військового колективу. Уточнено класифікацію психологічних труднощів спілкування, їх причини, характер змін міжособистісного сприйняття внаслідок впливу соціально-психологічного тренінгу (СПТ). Розроблено діяльнісно-орієнтовану програму СПТ, спроможну забезпечити інтенсивний розвиток знань, навичок і умінь компетентного спілкування керівників військових колективів, а також критерії та методичні процедури комплексної оцінки компетентності у спілкуванні з урахуванням впливу СПТ.

Використання навчально-рольових ігор професійної спрямованості у процесі навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників 2002

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 20.02.02 / Л.П. Якубовська; Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено педагогічні умови ефективного використання навчально-рольових ігор у підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників до іншомовного спілкування в професійній діяльності. На основі теоретичного та дослідно-експериментального вивчення проблеми визначено структуру організації навчально-ігрової діяльності курсантів у процесі навчання їх іноземної мови. Розроблено типологію навчально-рольових ігор професійної спрямованості (тренувальні, ситуативні, професійно-діяльнісні, змагально-інструментальні). Обгрунтовано педагогічні умови їх ефективного використання в процесі вивчення курсантами іноземної мови. Розкрито специфічні особливості процесу навчання, в якому реалізується імітаційно-ігровий підхід. Визначено основні етапи підготовки та проведення навчально-рольових ігор, розглянуто їх багатофункціональний характер, вплив на мотивацію навчальної діяльності курсантів, їх пізнавальну активність та успішність засвоєння іноземної мови.

Виховання віруючих військовослужбовців Прикордонних військ України 2000

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / М.О. Морозов; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено та науково обгрунтовано форми і методи виховання віруючих військовослужбовців. Виявлено рівні сформованості вміння командирів підрозділів організовувати виховний процес із віруючими військовослужбовцями. Науково обгрунтовано структурну модель даного процесу.

Виховання професійних якостей у майбутніх офіцерів оперативно-розшукових органів Прикордонних військ України 2002

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / В.Г. Кельбя; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розкрито сутність і структуру професійних якостей майбутнього офіцера-оперативника, обгрунтовано педагогічні умови їх цілеспрямованого формування у навчально-виховному процесі ВВНЗ, зокрема, використання технології контекстного навчання, що забезпечує професійну спрямованість педагогічного процесу, активізацію навчально-пізнавальної діяльності курсантів шляхом використання форм і методів активного навчання, здійснення регулярного моніторингу рівня сформованості професійних якостей. Наведено критерії визначення рівнів сформованості професійних якостей майбутніх офіцерів оперативно-розшукових органів Прикордонних військ України, розроблено методику педагогічного керівництва їх розвитком. Набули подальшого розвитку теоретичні положення щодо моніторингу формування професійних якостей у курсантів.

Динаміка психологічної готовності майбутніх офіцерів внутрішніх військ до правоохоронної діяльності 2001

Источник: Автореф. дис... канд. психол. наук: 20.02.02 / І.В. Платонов; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Виділено компоненти психологічної готовності особистості до правоохоронної діяльності. Досліджено структуру, детермінанти розвитку й особливості становлення кожного з компонентів готовності курсантів Національної академії Прикордонних військ України (НАПВУ) в навчально-виховному процесі. Запропоновано систему психолого-педагогічних засобів цілеспрямованого впливу на розвиток мотиваційної та емоційно-вольової готовності до правоохоронної діяльності курсантів окремого факультету Внутрішніх військ НАПВУ.

Естетичне виховання курсантів Національної академії Прикордонних військ України засобами зарубіжної літератури 2001

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / Л.М. Джигун; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Вперше розроблено та науково обгрунтовано педагогічні умови естетичного виховання курсантів Національноі академії Прикордонних військ України (НАПВУ) засобами зарубіжної літератури. Визначено основні рівні, критерії та показники естетичної вихованості курсантів НАПВУ, що досягається з використанням засобів зарубіжної літератури. Експериментально перевірено методи удосконалення естетичного виховання курсантів НАПВУ на сучасному етапі. Розроблено навчальну програму з курсу історії зарубіжної літератури, яка спрямовану на естетичний розвиток курсантів НАПВУ.

Ефективність комп'ютерних навчальних курсів в процесі підготовки курсантів вищого військового закладу освіти 2001

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / С.О. Федорова; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Наведено оцінку ефективності комп'ютерних навчальних курсів. Виявлено об'єктивний показник ефективності - імовірність досягнення мети. З урахуванням взаємодії ЕОМ, курсантів і предмета засвоєння розроблено граф робіт. На базі граф-моделі навчання запропоновано математичну функціональну структурну модель, створену у вигляді імовірності правильної відповіді (безпомилковості дій) курсанта на кожному кроку навчання, який складається з трьох мікрокроків (спроб відповіді). За результатами педагогічного експерименту за участю 372 курсантів Севастопольського вищого військово-морського інженерного училища визначено параметри розробленої моделі навчання. За рахунок використання в навчальному процесі ефективних комп'ютерних навчальних курсів розроблено шкалу оцінки, яка сприяє підвищенню якості навчання, перевірці та оцінці знань, навичок і умінь курсантів.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net