Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Национальная безопасность
Основы национальной безопасности государства

Содержание текущего раздела:
Антитерористична діяльність як складова національної безпеки (політологічний аналіз) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 21.01.01 / Ю.В. Марченко; Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено антитерористичну діяльність як складову системи національної безпеки. Проаналізовано поточні геополітичні трансформації та зрушення в системах національної системи за умов постбіполярного світу. Визначено особливості впливу глобалізаційних процесів на реорганізацію структур безпеки та становлення мережевих структур. Розкрито роль публічної політики у стабілізації суспільно-політичних процесів. Досліджено актуальні зміни за умов антитерористичної діяльності, проблеми та специфіку концептуалізації феномену тероризму, а також наявні заходи щодо боротьби з цим суспільно-політичним явищем. Проаналізовано міжнародну та національну нормативно-правову базу боротьби з тероризмом і окреслено перспективи її удосконалення. Обгрунтовано необхідність більш тісного міжнародного співробітництва у сфері антитерористичної діяльності з метою створення глобальних і регіональних та удосконалення національних структур безпеки.

Забезпечення інформаційної безпеки держави як складової системи національної безпеки (приклад США) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 21.01.01 / В.К. Конах; Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уточнено зміст поняття інформаційної безпеки, визначено її місце та роль у системі забезпечення національної безпеки. Проведено комплексне дослідження процесів становлення, розвитку та трансформації системи забезпечення інформаційної безпеки США як однієї з суттєвих складових національної безпеки. Запропоновано періодизацію розвитку системи забезпечення інформаційної безпеки США, розглянуто основні засоби її формування та реалізації (адміністративно-організаційні, законодавчо-нормативні, технічні). Показано місце та роль інформаційних операцій та війн у процесі формування державної політики США. Визначено основні тенденції розвитку та трансформації концептуальних засад урядової політики США у сфері інформаційної безпеки після подій 11 вересня 2001 р. Досліджено реформування розвідувального співтовариства та проаналізовано нові напрямки НДДКР в інформаційній сфері. На підставі результатів наукового дослідження розроблено рекомендації щодо удосконалення системи забезпечення інформаційної безпеки в Україні.

Національна безпека України в контексті євроатлантичної інтеграції 2006

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 21.01.01 / О.А. Палій; Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України. — К., 2006. — 13 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано зв'язок між рівнем гарантування національної безпеки України та ступенем участі держави в процесі євроатлантичної інтеграції. На підставі дослідження євроатлантичної інтеграції, її впливу на національну безпеку країни проаналізовано вплив євроаталантичної інтеграції на реалізацію інтересів національної безпеки країни.

Процеси формування регіональної ідентичності України як чинник її зовнішньої політики в галузі безпеки 2005

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 21.01.01 / Т.С. Стародуб; Рада нац. безпеки і оборони, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2005. — 24 с. — укp.

Аннотация: На підставі узагальнення та систематизації основних підходів щодо визначення категоріально-методологічного апарату, який пов'язаний зі змістом національної та регіональної ідентичностей, обгрунтовано необхідність врахування впливу процесів формування даних ідентичностей на визначення зовнішньополітичних пріоритетів у галузі національної безпеки. Доведено, що основою взаємозв'язку чинників регіональних безпеки й ідентичності є система, у якій конкретна регіональна ідентифікація зумовлює інституціональне, організаційне та інше оформлення комплексу заходів, спрямованих на гарантування регіональної безпеки. Досліджено особливості процесів становлення та розвитку регіональних ідентичностей (центральноєвропейської, східноєвропейської, південно-східноєвропейської), визначено роль і місце України у їх формуванні в контексті створення більш ефективних механізмів співробітництва. Обгрунтовано можливі моделі подальшого розгортання процесів формування регіональних ідентичностей залежно від ролі України у побудові різних видів ідентичності. Проаналізовано вплив геополітичних ідентифікацій держави на процеси формування системи субрегіональної безпеки в Чорноморському субрегіоні.

Ситеми національної та міжнародної безпеки в умовах формування нового світового порядку: 1991 - 2001 роки 2003

Источник: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 21.01.01 / О.С. Бодрук; Нац. ін-т стратег. дослідж., Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2003. — 24 с. — укp.

Аннотация: Комплексно досліджено нові чинники міжнародних відносин і глобальних трансформацій національних і міжнародних систем воєнної безпеки наприкінці XX-го ст. У контексті геополітичних змін, появи принципово нових воєнних загроз на національному, регіональному та глобальному рівнях розглянуто тенденції розвитку національної та міжнародної безпеки за умов формування нового світового порядку. Висвітлено роль трансрегіональних, регіональних і глобальних організацій у врегулюванні військових криз і збройних конфліктів. Проаналізовано стан і тенденції розвитку воєнної організації України та заходи щодо проведення воєнної реформи. Досліджено набутий країнами Центральної та Східної Європи, а також Росією досвід реформування національних збройних сил.

Україна у геополітичних концепціях Європейського Союзу: динаміка "об'єкт-суб'єктивних" відносин 2004

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 21.01.01 / О.В. Снігир; Нац. ін-т стратег. дослідж, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. — К., 2004. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено об'єкт-суб'єктні відносини України та Європейського Союзу (ЄС) в контексті геополітичних стратегій сучасності. Запропоновано понятійно-категоріальні, методологічні та концептуальні засади стосовно євроінтеграційного напрямку зовнішньої політики України. Проаналізовано шляхи та перспективи розвитку взаємних відносин України та ЄС. Значну увагу приділено концепції "Розширена Європа. Нове сусідство" ЄС щодо України в контексті багатовекторності геополітичних інтересів України. Показано значення активної позиції України як суб'єкта геополітичих відносин для захисту національних інтересів та забезпечення національної безпеки держави.© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net