Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Национальная безопасность
Техногенная безопасность

Содержание текущего раздела:
Вдосконалення сорбційних технологій видалення гумінових речовин із води для раціонального використання водних ресурсів 2004

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / А.О. Мітченко; НАН України. Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше досліджено зміну молекулярно-масового розподілу гумінових речовин (ГР) у воді Дніпровського водозабору під час використання різних методів її очищення. Теоретично обгрунтовано та експериментально доведено можливість удосконалення технологій видалення ГР з води за рахунок використання комбінацій сорбційних матеріалів різних типів. Запропоновано методи глибокого видалення ГР з води із застосуванням комбінацій сорбційних матеріалів. Досліджено та розроблено процес комплексного очищення питної води за допомогою потрійної комбінації сорбентів: слабкокислотного катіоніту - низькоосновного аніоніту - активованого вугілля.

Вплив процесів видобутку залізних руд на стан навколишнього середовища та екологічну безпеку у Криворізькому гірничовидобувному регіоні 2006

Источник: Автореф. дис... д-ра геол. наук: 21.06.01 / І.М. Малахов; Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН та МНС України. — К., 2006. — 38 с. — укp.

Аннотация: Показано суттєву роль геологічного середовища у розвитку процесів техногенезу, що обумовлена незмінною з часів палеоліту привласнюючою (не відтворювальною) економікою використання мінеральних ресурсів, яка якісно вирізняє гірничодобувну промисловість між іншими технологічними галузями. З'ясовано комплексний характер техногенних перетворень у геологічному середовищі Кривбасу внаслідок інтенсивної розробки родовища залізних руд. На підставі одержаних результатів здійснено оцінку глибини трансформації складових навколишнього середовища в Кривбасі, а також прогнозування розвитку техногенної екосистеми та визначено напрямки управління процесами техногенезу, обумовлених видобутком залізних руд. Доведено, що навколишнє середовище гірничовидобувного регіону необоротно трансформувалося у техногенну екосистему внаслідок невідтворних змін у геологічних структурах, які відбулися в результаті гірничовидобувних робіт, що викликало якісні зміни у всіх складових довкілля. Обгрунтовано стратегію екобезпеки у техногенній екосистемі гірничовидобувного регіону, впровадження якої дає можливість обмежити вплив техногенезу на оточуюче природне середовище шляхом використання технологічних важелів, а також поліпшити екобезпеку у самій техногенній екосистемі за допомогою комплексу технологічних та економічних методів створення умов, сприятливих для життя людини. Результати наукового дослідження рекомендовано використовувати для оцінки й прогнозування впливу гірничовидобувних робіт на стан довкілля та розвитку техногенної екосистеми, а також для розробки пропозицій щодо формування нових підходів у створенні технологій підземного видобутку залізистих кварцитів.

Вуглецеві сорбенти для ліквідації нафтових забруднень 2006

Источник: Автореф. дис... канд. хім. наук: 21.06.01 / О.В. Кравченко; НАН України. Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено метод одержання вуглецевих матеріалів з рослинної сировини різного типу з використанням низькотемпературної одностадійної карбонізації та їх застосування у технології очистки водних басейнів від нафтових забруднень. Досліджено й оптимізовано процес карбонізації даних матеріалів у температурно-часовому полі. Установлено вплив природи рослинної сировини, її вологості, фракційного складу на нафтопоглинальні властивості одержаних сорбентів. Показано, що структурно-сорбційні характеристики є оптимальними у разі використання тирси сосни як сировини, за цього ефективність очистки водойм, забруднених нафтопродуктами, становить 94 - 95 %. Запропоновано нові вуглець-вуглецеві та вуглець-мінеральні матеріали. Виявлено, що вуглець-вуглецеві сорбенти за співвідношення компонентів 50:50 % мас. проявляють вищі фізико-хімічні параметри у порівнянні з іншими сорбентами.

Відтворення інгаляційних доз опромінення після аварії на ЧАЕС в 30-км зоні 2002

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / А.В. Чупов; НАН України. Міжгалуз. НТЦ "Укриття". — Чорнобиль, 2002. — 26 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено методику відтворення інгаляційних дозових навантажень на населення, яке проживало в тридцятикілометровій зоні ЧАЕС, а також методику відтворення радіаційної обстановки в даній зоні в перші дні аварії, засновану на аналізі поширення радіонуклідів у діапазоні 0 - 1000 км, за допомогою якої виділено області з домінуючим аерозольним компонентом. Відновлено параметри радіаційної обстановки в повітрі в тридцятикілометровій зоні в перші дні аварії на ЧАЕС, виконано розрахунки та створено банк даних про інгаляційні дозові навантаження, отримані населенням.

Гідроекологічний потенціал Українських Карпат і перспективи його використання 2000

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / Людмила Миколаївна Консевич; Український НДІ екологічних проблем. — Х., 2000.

Аннотация:

Дезактивація стічних вод, що містять радіоізотопи цезію- 137 і стронцію- 90 2000

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / Оксана Миколаївна Терещенко; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2000.

Аннотация:

Еколого-дозиметричні моделі опромінювання населення у разі глобальної радіаційної аварії (за досвідом Чорнобильської катастрофи) 2005

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 21.06.01 / Л.М. Ковган; НАН України. Ін-т пробл. безпеки атом. електростанцій. — К., 2005. — 39 с. — укp.

Аннотация: Уперше сформульовано та обгрунтовано основні вимоги та принципи побудови еколого-дозиметричних моделей, що застосовуються для масових широкомасштабних ретроспективно-проспективних оцінок доз опромінення населення за умов глобальної комунальної радіаційної аварії. Описано розроблену еколого-дозиметричну модель зовнішнього опромінювання, що відображає рівні та часову динаміку доз опромінення від радіоактивних випадів на грунті впродовж усіх часових фаз аварії. Встановлено абсолютні та відносні внески різних гамма-опромінювачів у дозу зовнішнього опромінення на різних фазах аварії. Для різних професійно-вікових груп населення кількісно охарактеризовано модифікуючу роль характеру життєдіяльності на процес дозоутворення. Розроблено комплекс референтних еколого-дозиметричних моделей внутрішнього опромінювання (за рахунок споживання радіоактивно-забруднених продуктів харчування) для ранньої та початку середньої, а також для середньої та пізньої фаз аварії. Обгрунтовано трирівневу систему реконструкції поглинутих доз опромінення щитовидної залози від радіойоду аварійного походження, яка спроможна з різними рівнями індивідуалізації відтворити дозові навантаження для всього населення. Обгрунтовано вимоги щодо процедур загальнодозиметричної паспортизації окремих населених пунктів України.

Еколого-соціальні наслідки підтоплення міських територій та розробка заходів до його зменшення (на прикладі міста Дніпродзержинська) 2005

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / Наталія Олександрівна Непошивайленко; Український НДІ екологічних проблем. — Х., 2005.

Аннотация:© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net