Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Национальная безопасность
Пожарная безопасность

Содержание текущего раздела:
Визначення особливостей зміни вогнегасної ефективності порошків при гасінні полум'я газоповітряного середовища з перемінним вмістом кисню 2000

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.02 / О.М. Тищенко; Харк. ін-т пожеж. безпеки. — Х., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: На прикладі розробленої експериментальної установки встановлено, що у випадку зменшення вмісту кисню в газоповітряному середовищі вогнегасна ефективність порошків зростає та перебуває в лінійній залежності від його концентрації. У процесі збагачення киснем газоповітряного середовища вогнегасна ефективність порошків змінюється в поліноміальній залежності від його концентрації. Встановлено, що порошки ефективно інгібують полум'я у випадку концентрації кисню в межах 30 - 33 %, найбільш ефективні за таких умов порошки на основі хлориду калію. Розроблено математичну модель визначення коефіцієнта неадитивності, який характеризує залежність вогнегасної ефективності бінарних порошкових сумішей від їх складу та зміни концентрації кисню. Доведено, що бінарна суміш порошків на основі бікарбонату натрію та хлориду калію у межах рівнозначних співвідношень проявляє неадитивні синергічні властивості та з максимальною ефективністю інгібує полум'я газоповітряного середовища з перемінним вмістом кисню.

Визначення пожежонебезпечного температурного режиму при розвитку гніздового самонагрівання рослинної сировини 2005

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.02 / В.В. Тригуб; Акад. цив. захисту України. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: З метою підвищення рівня протипожежного захисту об'єктів агропромислового комплексу розроблено номограмний і комп'ютерний методи ідентифікації параметрів осередків за гніздового самонагрівання рослинної сировини та прогнозування критичного температурного режиму, які базуються на розв'язку зворотної задачі нестаціонарної теплопровідності. Розроблено методику визначення пожежонебезпечного режиму у насипу рослинної сировини у разі виникнення еволюційого осередку з радіусом, що зростає у часі. Створено математичні моделі для декількох квазістаціонарних осередків і осередків еволюційного типу. Одержано формули для визначення відстані між центрами осередків, коли можна не враховувати їх взаємовплив у разі установлення відстані від центра осередку до торця насипу, коли можна не враховувати межові умови. Наведено принципіальну схему системи ліквідації осередків самонагрівання на об'єктах зі зберігання та переробки рослинної сировини. Запропоновано рекомендації щодо підвищення пожежної безпеки об'єктів агропромислового комплексу.

Визначення раціональних параметрів комбінованої подачі вогнегасних речовин для підвищення ефективності пожежогасіння 2003

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.02 / О.І. Шкоруп; Держ. Макіїв. н.-д. ін-т з безпеки робіт у гірн. пром-сті. — Макіївка, 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Наведено теоретичне обгрунтування та розв'язання науково-технічної задачі, що полягає в визначенні раціональних параметрів комбінованої подачі вогнегасних речовин (одночасна, одночасно-послідовна, послідовно-одночасна), розробці нового ручного та лафетного стволів комбінованої їх подачі, особливістю яких є коаксіальність порошкового та водяного струменів (порошковий струмінь виходить зі ствола закільцьованим водяним струменем), створенні технічних засобів комбінованої подачі та тактичних прийомів комбінування подачі даних речовин зі штатної пожежної техніки для гасіння пожеж.

Визначення часу спрацьовування точкових теплових пожежних сповіщувачів максимального типу 2004

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.02 / Є.В. Курінний; М-во України з питань надзв. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобил. катастрофи. Акад. цив. оборони України. — Х., 2004. — 21 с.: рис. — укp.

Аннотация: Встановлено межі області зміни технічних характеристик теплових пожежних сповіщувачів (ТПС) та обгрунтовано варіант моделі теплового поля, який можна використовувати для визначення часу їх спрацьовування. Побудовано комплекс уніфікованих математичних моделей, що описують динамічні властивості ТПС. Розроблено комплекс уніфікованих математичних моделей, що визначають залежність часу спрацьовування ТПС від їх властивостей, а також від параметрів, які характеризують умови його визначення. Створено комплекс математичних моделей, що виявляють похибки часу спрацьовування ТПС, обгрунтовано вимоги щодо величин даних похибок з урахуванням властивостей ТПС та умов їх визначення. На прикладі одного з типів ТПС доведено адекватність розроблених математичних моделей. Запропоновано рекомендації щодо вибору меж допустимих значень часу спрацьовування ТПС, наведено пропозиції зі створення системи його визначення, яка функціонує в автоматичному режимі.

Вогнебіозахист тканин і паперу просочувальною композицією 2005

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.02 / О.Г. Барило; Укр. НДІ пожеж. безпеки. — К., 2005. — 22 с. — укp.

Аннотация: Установлено умови захисту тканин та паперу від загоряння та біологічного руйнування з застосуванням просочувальної композиції на основі фосфату сечовини з полігексаметиленгуанідинфосфатом (ФСГ-1). Теоретично встановлено й експериментально підтверджено межові умови переведення легкозаймистих тканин і паперу у важкозаймистий стан шляхом їх обробки вогнебіозахисною композицією ФСГ-1. Проведено розрахунок швидкості вигоряння матеріалів та оцінювання зміни інтенсивності теплового потоку на матеріал за наявності вогнезахисних речовин. За методом інфрачервоної спектроскопії встановлено та морфологічними дослідженнями підтверджено, що вогнебіозахисна композиція являє собою нову комплексну сполуку фосфату сечовини з полігексаметиленгуанідином. З використанням методу газової хроматографії встановлено, що під час термодеструкції вогнебіозахищених тканин і паперу зменшується кількість горючих газів. На підставі даних експериментальних досліджень підтверджено результати розрахунку оптимальної концентрації компонентів у водному розчині просочувальної композиції. Одержано залежність ефективності вогнезахисту від вмісту просочувальної композиції та хімічної природи тканин і паперу та встановлено, що така композиція забезпечує необхідний рівень їх біостійкості.

Вогнебіостійкі епоксидні композиційні матеріали для дерев'яних конструкцій 2005

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.02 / Н.В. Дмітрієва; Харк. держ. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: З метою підвищення вогнебіостійкості дерев'яних конструкцій розроблено епоксидні композиційні матеріали з поліпшеними експлуатаційними властивостями на базі застосування залізоалюмінієвих оксидів, активованої базальтової луски, моноамонійфосфату та біоцидної домішки на основі гуанідину. Встановлено, що введення наповнювачів залізоалюмінієвих оксидів і активованої базальтової луски до 20 мас.ч. дозволяє значно знизити швидкість втрати маси під час контакту матеріалу з розжареним стрижнем. З'ясовано, що у разі використання активованої базальтової луски швидкість втрати маси знижується в 13 разів у порівнянні з ненаповненим епоксиполімером. Обгрунтовано раціональне поєднання наповнювачів моноамонійфосфату та активованої базальтової луски. Показано, що використання даної епоксидної композиції дозволяє одержати I групу вогнезахисної ефективності деревини. Встановлено грибостійкість нових епоксиполімерів й обгрунтовано можливість їх використання як захисного покриття для дерев'яних конструкцій і споруд, уражених цвілевими грибами. Ефективність вогнебіозахисних композицій підтверджено розрахунком параметрів розвитку пожежі у приміщеннях з їх використанням. Доведено високі пожежозахисні властивості розроблених вогнебіозахисних покриттів ЕБЖАМО-1 та ЕБОБ, які віднесено до I - II групи вогнезахисної ефективності. Показано їх здатність зменшувати середньооб'ємну температуру у зоні розвитку пожежі. Встановлено математичні залежності зміни захисних властивостей вогнебіостійких епоксиполімерів від складу композицій. Розроблено технологічну інструкцію та технічні умови на епоксиполімер ЕБОБ.

Вплив просторових флуктуацій пірологічних параметрів середовища на інтегральні характеристики низової лісової пожежі та умови її гасіння 2004

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.02 / О.А. Тарасенко; Акад. цив. захисту України. — Х., 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: Встановлено критерії, що визначають ступінь просторової неоднорідності пірологічних характеристик випадкового горючого середовища. З використанням кореляційної теорії стохастичного аналізу одержано імовірнісну модель швидкості розповсюдження низової лісової пожежі за умов неоднорідного горючого середовища, виявлено найбільш значущі пірологічні фактори, що впливають на швидкість розповсюдження пожежної кромки. Створено стохастичні моделі інтегральних характеристик низової лісової пожежі, що розповсюджується за умов неоднорідного середовища (площі, периметру, імовірності затухання). Показано, що просторові флуктуації пірологічних характеристик призводять до більш швидкого збільшення площі та периметра пожежі, що розповсюджується за умов неоднорідного середовища у порівнянні з такими у випадку пожежі, що поширюється за однорідних умов. Вперше з використанням критерію мінімуму часу локалізації та гасіння низової лісової пожежі одержано оптимальні управлінські рішення щодо початкового розміщення та напрямку руху сил пожежогасіння за умов їх дефіциту вздовж контуру пожежі. Показано, що оптимальне рішення визначається значеннями фізичних параметрів у зоні горіння та характеристиками засобів пожежогасіння.

Геомеханічні і аерологічні основи запобігання пожеж від самозаймання вугілля в шахтах 2004

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 21.06.02 / В.К. Костенко; Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гірн. пром-сті (МакНДІ). — Макіївка, 2004. — 35 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано шляхи підвищення рівня ендогенної пожежної безпеки вугільних шахт на підставі дослідження геомеханічних та аерологічних особливостей процесу формування пожежонебезпечних зон у виїмкових полях, модернізації існуючих і розробки нових способів ефективного запобігання ендогенним пожежам. Розглянуто геомеханічні, аерологічні та теплові процеси у вугленосному гірському масиві, що деформується під впливом гірничих робіт. Запропоновано технологію попередження самонагрівання та самозаймання вугілля у підземних гірничих виробках. Встановлено фізичну сутність впливу літологічної будівлі покрівлі розроблювального пласта на циклічність геомеханічних та аерологічних процесів у виробленому просторі. Вперше теоретично обгрунтовано та експериментально підтверджено прискорення самонагрівання розпушеного вугілля шляхом передачі термічно тонким вугільним часткам теплоти від газів, що нагріваються під впливом фізичних процесів в атмосфері гірничих виробок.


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net