Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Социологические науки
Специальные и отраслевые социологии

Содержание текущего раздела:
Етос економічної поведінки в православ'ї та юдаїзмі: порівняльний аналіз 2002

Источник: Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / В.В. Смакота; НАН України. Ін-т соціології. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто релігію та економіку як соціальні інститути, виявлено механізм впливу релігії на економічну поведінку, який базується на превалюючій ролі цінностей неекономічного характеру - діючі релігійно-психологічні винагороди забезпечують усвідомленість та цілеспрямованість людського існування та впливають таким чином на життєву поведінку індивіда в цілому та на його економічну діяльність зокрема. Зроблено узагальнюючий аналіз соціальних функцій релігії з точки зору соціології, соціальної психології та богослов'я. Проаналізовано безпесередній вплив релігійних цінностей на модель соціально-економічної поведінки, яка залежить від ставлення релігії до різних видів праці, до багатства, бідності, підприємницької діяльності, власності, від визначення нею статусу окремих професій, ступеня практицизму, індивідуалізму та раціоналізму, вихованих релігією. З'ясовано, що ці елементи можуть впливати на спрямованість економічної активності, та встановлення соціального визнання чи соціального неприйняття окремих видів економічної діяльності. На засадах їх розгляду та порівняння виявлено відмінності в етосі економічної поведінки та визначено потенційні можливості різних релігій (юдаїзму та православ'я) до її регламентації.

Релігійний чинник соціально-економічної поведінки за умов глобалізаційних викликів 2003

Источник: Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / О.В. Грабовець; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 21 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано інноваційну версію впливу релігійного чинника як символічної форми світосприйняття на соціально-економічну поведінку в різних цивілізаціях за умов глобальних викликів. Встановлено, що норми та цінності, які регулюють соціально-економічну поведінку, можуть коливатись у діапазоні від пріоритету суто матеріальних до позаматеріальних чинників адекватно соціокультурним особливостям генези конкретних суспільств. Запропоновано концептуальну версію функціональної ролі релігії в соціумі як соціальної технології розв'язання буттєвих проблем, що грунтується на інтуїтивно-символічних засадах та здатна розв'язувати життєво назрілі проблеми через забезпечення морально-етичного спрямування економічної поведінки. Базуючись на розумінні релігії як ефективної соціальної технології розв'язання буттєвих проблем, що актуалізує внутрішньоособистісні чинники соціального контролю, здійснено аналіз щодо визначення місця та ролі релігійного фактора соціально-економічної поведінки в різних цивілізаціях за умов глобалізаційних викликів. На тлі трансформаційних процесів, що здійснюються в Україні, визначено залежність між ефективністю ринкових реформ та необхідністю задіяння інтегруючого потенціалу соціального інституту православ'я, його здатністю адаптуватись до викликів часу.

Соціальні проблеми зайнятості населення в екстремальних умовах 2000

Источник: Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / О.М. Лисенко; НАН України. Ін-т соціології. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання щодо ринку праці, зайнятості населення в цілому та особливості їх функціонування і розвиток в екстремальних умовах. Визначено та проаналізовано основні методологічні підходи до вивчення зайнятості та екстремальності, здійснено теоретичний пошук взаємозалежності екстремальних характеристик від параметрів, які характеризують ситуацію в сфері зайнятості населення. Розглянуто соціальні проблеми зайнятості населення в екстремальних умовах на мега- і макрорівні їх прояву, проаналізовано зарубіжний досвід в області регулювання зайнятості працездатного населення, запропоновано адекватні практичні заходи щодо зниження безробіття, пом'якшення його наслідків з врахуванням специфіки української ситуації.

Соціальні проблеми реформування земельних відносин в Україні 2002

Источник: Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / О.С. Гончарук; НАН України. Ін-т соціології. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено соціальні проблеми, пов'язані з прискореною приватизацією землі та реорганізацією колективних підприємств. Проаналізовано основні принципи та моделі реформування, їх переваги та недоліки, зважаючи на функціонування та розвиток, соціально-економічні перспективи сільських населених пунктів - об'єктів соціальної сфери та організації соціального буття населення. Запропоновано нові підходи до реформування аграрного сектора. Доведено, що об'єктом реформи повинне стати не підприємство, а населений пункт як єдиний соціальний організм, що потребує значного підвищення ролі органів місцевого самоврядування. Запропоновано комплекс заходів щодо корекції ситуації в сфері регулювання аграрної реформи. Визначено, що практичне впровадження реформи в аграрному секторі повинно стати прерогативою органів місцевого самоврядування - єдиної структури, яка може і повинна взяти на себе організацію соціального буття на території сільського населеного пункту. Зроблено висновок, що найважливішою проблемою сьогодення у справі реформування аграрного сектора є соціальний захист населення, який має базуватися не на системі пільг, а на створенні умов для одержання прийнятних обсягів доходів від успішного функціонування традиційних і нетрадиційних видів діяльності у сільській місцевості.

Соціальні чинники і функції інфраструктури туризму: соціологічний аналіз 2002

Источник: Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / І.М. Мініч; НАН України. Ін-т соціології. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розкрито соціокультурну суть туризму, досліджено основні соціально-економічні чинники розвитку готельного господарства як елемента інфраструктури туризму, а також визначено шляхи, форми та методи його вдосконалення. Проаналізовано зарубіжний досвід у сфері готельних послуг і можливості його застосування. Розкрито синкретичний характер туризму як способу рекреації та розвитку особистості, що органічно поєднує задоволення її економічних, соціальних, пізнавальних, естетичних і вітальних (біологічних) потреб. Розроблено принципові схеми поліпшення соціальної інфраструктури туризму в Україні на підставі поєднання інноваційних здобутків світового туризму та вітчизняного досвіду. Наведено основні методологічні підходи до розгляду туризму як соціального, соціокультурного явища, що поєднує соціальні аспекти господарської, соціально-інституціональної та соціально-психологічної діяльності щодо забезпечення та здійснення туристського подорожування з усіма його формами, різновидами та функціями.

Человек на рынке труда: социальные проблемы занятости и безработицы 2000

Источник: Автореф. дис... канд. социол. наук: 22.00.04 / Светлана Матусовна Дмитренко. — Кишинев, 2000.

Аннотация:© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net