Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Политические науки
Теория и история политической науки

Содержание текущего раздела:
Альтернативні концепції державності в політичній думці української міжвоєнної еміграції в Європі 2002

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / О.В. Мошак; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2002. — 16 c. — укp.

Аннотация: Висвітлено особливості формування політичної думки української міжвоєнної еміграції в Європі, вплив на даний процес новітніх політичних ідеологій. Обгрунтовано систематизацію політичних поглядів носіїв ідеї державності. Визначено особливі та загальні риси запропонованих моделей державного будівництва. Здійснено порівняльний аналіз концепцій української державності через призму бачення представниками різних ідеологічних напрямків форми майбутньої держави, джерел та сутності розподілу влади. Досліджено зміст пропозицій щодо подолання причин бездержавності української нації, зокрема, ліквідації внутрішніх слабкостей українського визвольного руху.

Внесок М.М.Аркаса у розвиток суспільно-політичної думки України 2004

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / В.І. Андріяш; Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. П.Могили. — Миколаїв, 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено творчі доробки, суспільно-політичні погляди, політичну доктрину та теоретичну спадщину та діяльність М.М.Аркаса. Надано характеристику процесу становлення громадсько-політичних поглядів М.М.Аркаса за умов соціально-економічного та політичного розвитку українських земель кінця XIX - початку XX ст. та показано роль родинного виховання у формуванні національно-патріотичних почуттів громадського діяча. Висвітлено взаємодію М.М.Аркаса з відомими сучасниками, здебільшого активними учасниками національного руху, з політичними та громадськими організаціями та рухами, ступінь впливу його ідей на громадсько-політичну думку та свідомість українського народу. Розглянуто головні напрямки громадсько-політичної діяльності М.М.Аркаса на ниві національно-культурного відродження кінця XIX - початку XX ст. Розглянуто процес заснування, діяльність та склад Миколаївського товариства "Просвіта", ініціатором створення якого та головою був М.М.Аркас. Проаналізовано вплив просвітницької діяльності товариства у процесі популяризації української культури, історії, мови у південному регіоні України. Розглянуто соціально-політичні передумови написання "Історії України-Руси", визначено її роль і місце в українській політичній думці.

Вплив "Політики" Арістотеля на становлення і розвиток європейської політичної думки 2003

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / В.С. Петрінко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено політичну доктрину Арістотеля, її історичну роль та вплив концепції філософа на розвиток європейської політичної думки стосовно основних проблем державознавства. Висвітлено історико-теоретичні традиції розвитку арістотелівської ідеї визначення політики як певного логічного порядку буття. Аргументовано, що арістотелівський концепт "середнього класу", який включає в себе політичне (громадянин) і економічне (власник) начала, є основою процвітання та стабільності конституційно-правової держави, її політичною та соціальною засадою й активним учасником громадсько-політичного процесу. Виділено й узагальнено арістотелівські критерії оцінки державного посадовця: політичний (співчувати існуючій політичній системі); професійний (мати здібності керівника); морально-етичний (відзначатись доброчинністю та справедливістю у діях). Обгрунтовано думку, що теорія розподілу влади започаткована не Локком і Монтеск'є, а Арістотелем завдяки його концепції існування трьох органів влади в державі та розподілу їх функцій з управління. Конституційно-правовий характер арістотелівської ідеальної держави базується на домінуванні права та розподілі функцій трьох гілок влади. Запропоновано тезу про існування в Середньовіччі двох, одночасно існуючих поглядів на політичну концепцію Стагірита: християнсько-томістичного й об'єктивно-гуманістичного. Аргументовано положення про вплив теоретичних ідей конституційно-правової держави Арістотеля на процес становлення та розвитку лібералізму в політичній думці Нового часу, з чого покладено початок сучасного розуміння ліберальної держави (особа, свобода, право, власність).

Групи інтересу у сучасній теорії політики 2002

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / Ярина Йосипівна Боренько; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2002.

Аннотация:

Доктрини зовнішньої політики: історія та сучасний розвиток 2004

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / О.Н. Горбач; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Визначено зміст терміну "зовнішньополітична доктрина" як концентрованого виразу ідей, які обгрунтовують зовнішньополітичну діяльність певних держав в їх чітко сформульованих, або таких, що спричинені змістом, завданням, метою їх зовнішньополітичної діяльності. Доведено, що перші ознаки (а саме ідеї, що мали цілком визначену мету та засоби її досягнення) формування зовнішньополітичних доктрин склалися ще у рабовласницьких державах Стародавнього Світу, розвивалися у період епохи Відродження, а у Новий час сформувалися як певна система поглядів, що мала мету, засоби її досягнення, вмотивовані принципи та зміст. Здійснено цілісний системний аналіз історії розвитку зовнішньополітичних доктрин у контексті історичних періодів Стародавнього Світу, епохи Відродження та Нового часу, періоду XIX - XX ст. та Новітньої історії з питань політичного самовизначення, права, досліджено репрезентативні історичні особливості формування зовнішньополітичних доктрин, систематизовано найбільш характерні зовнішньополітичні доктрини, притаманні певному історичному періоду. Визначено особливості формування сучасних зовнішньополітичних доктрин, які базуються на принципах моральності, права, законності, справедливості зі збереженням силових, конкурентних способів впорядкування міжнародних стосунків. Проаналізовано та виявлено принципи розвитку доктрин зовнішньополітичної політики на базі поєднання нових форм, способів взаємодії політичної теорії та практики, суть яких полягає у поступовій зміні відкритої агресії, характерної для стародавніх часів, цивілізованій дипломатії у період Нового часу та принципах морального права на сучасному етапі. Охарактеризовано особливості економічного та культурологічного аспектів сучасних зовнішньополітичних доктрин, які видозмінюють міжнародну політику, формують нові підходи, принципи її реалізації. Визначено передумови становлення сучасних зовнішньополітичних доктринальних установок України, вплив світового політичного процесу на їх формування. Запропоновано тезу, що доктрини молодої української держави повинні забезпечити захист своїх економічних і соціально-культурних інтересів, протистояти зовнішньополітичним загрозам нівелювання національних духовних цінностей, ліквідування українського етносу й утвердження на українській землі суспільства космополітичних споживачів.

Дослідження політичних відносин методом контент-аналізу 2003

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / М.Й. Беззуб'як; Ін-т політ. та етнонац. дослідж. НАН України. — К., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто умови використання методу контент-аналізу в політології міжнародних відносин. Визначено структурне місце розташування даного методу у предметно-методологічній базі політичної науки. Висвітлено перспективи застосування методу в політико-культурних та ідеологічних студіях. З метою адаптації предметної галузі для подальшого дослідження розроблено п'ятискладову систему конститутивних категорій. Розкрито роль контент-аналізу в системі зовнішньої політики. Визначено політико-культурні детермінанти, організаційні передумови та розглянуто механізми інтеграції методу в зовнішньополітичну практику.

Консенсус як принцип сучасної демократії 2004

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / П.Ф. Вознюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 14 с. — укp.

Аннотация: Досліджено формування ідеї консенсусу та її практичну реалізацію в демократичних державах світу. Установлено спорідненість філософських і політологічних концепцій суспільно-політичної згоди з сучасним політико-правовим принципом консенсусу. Проаналізовано форми та специфіку застосування принципу консенсусу в країнах з різними системами врядування та у сфері міжнародних відносин. Розглянуто консенсусні та антиконсенсусні тенденції в українській політиці. Виявлено перешкоди для впровадження консенсусних механізмів в Україні. Запропоновано шляхи подальшого реформування вітчизняної політичної системи.

Контент-аналіз як засіб конституювання та відтворення політичної науки 2003

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / В.В. Осін; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено основні структурні елементи контент-аналізу та характер зв'язків між його складниками, що позначають окремі аспекти механізму конституювання та відтворення політичної науки. Встановлено, що дослідження політичної науки в цьому контексті передбачає формулювання відповідної аксіоматичної теорії контент-аналізу, що складається з трьох груп аксіом. Перша група описує політичний світ, що створюється внаслідок практичного втілення сукупності контент-аналітичних досліджень. Друга група фіксує соціально-індивідуальні риси дослідників, які зробили можливими існування та легітимізацію цього політичного світу. Легітимізація пердбачає соціально-політичні обставини, що зумовлюють витворення певного політичного світу, та певні особистісні риси дослідників, що мають суспільно детермінований характер. Третя група - політико-соціальні фактори, відповідальні за конкретний засіб конституювання та відтворення політичної науки.


[0] [1] [2] [3] [4] [5]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net