Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Политические науки
Политические институты и процессы

Содержание текущего раздела:
Аналіз політичних технологій та особливостей їх застосування в транзитивному суспільстві 2004

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Д.Ю. Наріжний; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено комплекс соціальних технологій, які реалізуються у політичній сфері (технології політичного менеджменту, державного управління, виборчих кампаній, комунікативні технології) та особливості їх застосування в транзитивному суспільстві, тобто суспільстві, яке перебуває в процесі складних соціально-політичних перетворень. Відзначено провідну роль соціальних і політичних технологій у системі управління суспільства та процесами, що відбуваються в ньому. Здійснено аналіз і класифікацію політичних технологій за різними підставами, систематизовано їх фунції та принципи застосування. Класифіковано функції політичного управління. Визначено технологічні етапи управлінської дії. Проаналізовано технології маніпулювання, впливу та панування, роль політичного міфу в управлінській діяльності. Виявлено основні різновиди маніпуляцій свідомістю виборців. Класифіковано PR-технології, технології підвищення ефективності управління та зниження управлінського ризику у сферї політики, а також технології формування інформаційної відкритості системи політичного управління в транзитивному суспільстві. Виявлено особливості управління політичним маркетингом у ході виборчих кампаній. Визначено суть індустрії політичної інженерії. Систематизовано існуючі в сучасній політичній науці концепції та теоретичні підіходи до політичних технологій.

Взаємна політична відповідальність державної влади і громадянина в сучасній правовій державі 2006

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / В.М. Торяник; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2006. — 17 с. — укp.

Аннотация: Визначено сутність і механізм функціонування за умов сучасної правової держави інституту політичної відповідальності, який заснований на принципі взаємної відповідальності державної влади та громадянина. Обгрунтовано сутність політичної відповідальності, що полягає у застосуванні політичних санкцій до суб'єктів політики, що порушують політичні норми, домовленості та не дотримують взятих на себе політичних зобов'язань. Втсановлено, що політична відповідальність державної влади перед громадянами є сукупністю легітимних політичних заходів, що забезпечують примус влади до виконання прийнятих зобов'язань і схвалених суспільством програм, а у поєднанні з політичною відповідальністю громадян перед державною владою вона є необхідним інструментом стабілізації політичних відносин. З'ясовано, що у сучасній правовій державі діє презумпція політичної відповідальності народу, який не може існувати поза державно-організованим порядком. Обгрунтовано, що всі громадяни певної держави колективно відповідальні за результати її дій.

Взаємодія виборчої і партійної систем: світовий досвід та проблеми України 2004

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Г.М. Малкіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 16 с. — укp.

Аннотация: Шляхом політико-правового порівняльного аналізу виборчих і партійних систем розглянуто закономірності їх взаємодії у розвинутих західноєвропейських країнах, а також особливості цієї взаємодії в Україні. З'ясовано суть, особливості та механізми застосування різних типів виборчих систем у світовій практиці державного будівництва, закономірності впливу виборчої системи на стан і характер партійної системи з урахуванням форми державного правління. Досліджено трансформацію виборчого законодавства та еволюцію партійної системи в сучасній Україні, особливості їх взаємодії.

Вибір та реалізація етнонаціональної моделі в процесі державотворення 1999

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Ю.Ю. Калиновський; Ун-т внутр. справ. — Х., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розглядаються різнопланові етнонаціональні моделі, їх сутність та зміст, шляхом порівняння визначаються характерні риси демократичних, тоталітарних та перехідних конструкцій. Робиться спроба встановити загальні етапи формування етнонаціональних моделей, а саме: політизація етнічності, утворення нації, побудова незалежної держави. Встановлено, що тоталітарні режими активно практикують наступні етностратегії: депортації, насильницької асиміляції, фізичне знищення етноструктури. Для демократичних конструкцій типовими є етностратегії акомодації (або коренізації), природної асиміляції, "збереження етноструктури". У перехідних етнонаціональних моделях застосовуються різноманітні етностратегії в залежності від обраної парадигми державотворення. В Україні достатньо органічно запроваджуються такі етностратегії: "приймаючої сторони" до депортованих народів (кримських татар, греків, болгар), акомодації (або коренізації), інтеграції. Аналізуючи українську етнонаціональну модель необхідно підкреслити її демократичний характер щодо вирішення міжнаціональних конфліктів та наявність елементів "кланової" та "корпоративної" конструкцій. Розглядаються конфліктологічні аспекти української етнонаціональної моделі у декількох ракурсах: легітимація демократичного політичного режиму в Україні, особливості етнокультурної маргінальності в нашій країні та національна безпека української держави з точки зору етнополітичних досліджень.

Влада у некласичних формах демократії: політико-антропологічний вимір 2003

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / В.О. Шевчук; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Визначено та проаналізовано найперспективніші напрямки політико-антропологічної методології дослідження транзитивної влади. Розглянуто можливості використання веберівської концепції патримоніалізму для операціоналізації та пояснення сучасного транзитивного процесу. Акцентовано увагу на виявленні досучасних (патримоніальних) компонентів структурування та функціонування посткомуністичної влади, тенденцій та форм їх взаємодії із сучасними демократичними інститутами. Проаналізовано можливості оптимізації демократизаційного процесу з урахуванням виявлених особливостей, що характерні для некласичних демократій.

Влада і молодь: особливості взаємовідносин в процесі демократизації українського суспільства 2004

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / О.Г. Старинець; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вперше в політологічній науці застосовано комплексний підхід до вивчення молодіжних проблем і взаємовідносин молоді з чинною владою в Україні. Зазначено, що використання нормативно-ціннісного підходу дозволило по-новому розглянути проблеми упорядкованості молодіжної системи цінностей. Виявлено особливості політичних процесів у молодіжному середовищі за умов побудови нової української державності. Запропоновано поняття "політичне поле молоді" і "правове поле молоді", визначено їх основний зміст і головні параметри. З урахуванням специфіки політико-культурних явищ у молодіжному середовищі проаналізовано процес створення молодіжних структур та їх подальшого розвитку за більш ніж десятилітній період. На підставі оцінок владних відносин держави і підростаючого покоління виявлено й узагальнено особливості здійснення державної молодіжної політики та її еволюційного розвитку протягом усього періоду незалежності України.

Вплив несвідомого на формування політичного простору 2001

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / О.В. Локаш; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Комплексно вивчено прояви несвідомого як одного з основних компонентів, які мають вплив на позитивні та негативні тенденції в процесах політичної стабілізації та державотворення. Розглянуто виникнення та розвиток категорії "несвідомого" в соціальних науках в цілому та застосування поняття в політології зокрема. Акцентовано увагу на необхідності аналізу внутрішньої структури суб'єкта політики за допомогою метода якісних структур з метою дослідження впливу несвідомого на політичні процеси. Виділено основні класи проявів несвідомого у таких структурних компонентах політичного процесу, як політична соціалізація, політичний міф, політична культура та ідеологія, форми поведінки та методи прийняття рішення в політиці. Проаналізовано вплив проявів несвідомого в українській політиці, зважаючи на збільшення деструктивних і стохастичних або конструктивних і організаційних факторів суспільного життя.

Військова могутність сучасної Української держави (політологічний аналіз) 2001

Источник: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.02 / В.Ф. Смолянюк; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2001. — 36 с. — укp.

Аннотация: Здійснено комплексний аналіз сутності, змісту, структури, механізмів формування та напрямів практичної реалізації військової могутності сучасної Української держави. Розглянуто військову могутність як складне багатопотенціальне соціально-політичне утворення, що визначає характер адаптації незалежної України до регіональних і світових геополітичних реалій, а також впливає на кількісно-якісні характеристики подальшого становлення національної воєнної організації. Систематизовано й оновлено понятійно-категоріальний апарат теорії та практики забезпечення військової могутності держави. Розкрито взаємозв'язок між військовою могутністю сучасної держави та її воєнною безпекою і обороноздатністю. Визначено сукупність державних механізмів, призначених для формування військової могутності України. Досліджено шляхи підвищення ефективності їх функціонування. Висвітлено взаємовплив військової політики Української держави та її військової могутності на прикладі взаємодії України з Російською Федерацією та НАТО.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net