Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Вы находитесь:
Авторефераты диссертаций Украины
Политические науки
Политическая культура и идеология

Содержание текущего раздела:
Безпекові імперативи телевізійного простору України 2005

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / Г.М. Сащук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — К., 2005. — 16 с. — укp.

Аннотация: Здійснено системне, міждисциплінарне політологічне дослідження проблеми інформаційної безпеки українського телевізійного простору, актуалізованої теперішнім станом вітчизняного державотворення з застосуванням структурно-функціонального та компаративістського методів аналізу у взаємозв'язку з елементами інформаційного та політичного простору. Запропоновано парадигму дослідження процесу забезпечення інформаційної безпеки телевізійного простору України. Висвітлено питання формування та функціонування зазначених просторів. Визначено перспективи забезпечення належного рівня інформаційної безпеки. Показано, що умовою формування сучасної конкурентноздатної системи захисту телепростору України є запровадження комплексної програми піднесення загального професійного рівня тележурналістики, чіткого її орієнтування на виконання стратегічних завдань становлення української державності. Відзначено, що існуючі безпекові імперативи вітчизняного телепростору не відповідають вимогам реалій: неадекватності обраному стратегічному курсові державотворення.

Визначення орієнтирів воєнно-політичного розвитку України в програмних документах політичних партій (історико-політологічний аналіз) 2006

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / В.Ж. Богайчук; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено комплексне історико-політологічне дослідження питань воєнної політики у програмних документах українських політичних партій. Показано зростання їх ролі у сучасному суспільному розвитку, розкрито засади та пріоритетні напрямки воєнної політики України. Розроблено методику аналізу воєнно-політичних орієнтирів у зазначених програмних документах. Вивчено історичний досвід воєнної політики українських політичних партій за умов державотворення 1917 - 1920 рр. Головну увагу приділено аналізу та систематизації воєнно-політичних орієнтирів у програмних документах партій різного ідеологічного спрямування суверенної України. Розглянуто проблеми військової реформи, нової Воєнної доктрини, розвитку оборонно-промислового комплексу, основні параметри майбутніх Збройних Сил, питання соціального забезпечення та військового виховання особового складу збройних формувань України.

Вплив ідеології НАТО на формування зовнішньої та оборонної політики Франції та ФРН у євроатлантичному просторі у 1991 - 2003 рр. (за матеріалами мас-медіа Франції та ФРН) 2004

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / М.П. Мовчан; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості, методи й технології впливу ідеології НАТО на формування зовнішньої та оборонної політики Франції й Німеччини у євроатлантичному просторі та на їх двосторонні відносини. Проаналізовано роль французьких та німецьких мас-медіа як інструментів ідеологічного впливу. На основі вивчення досвіду відносин НАТО - Франція - Німеччина розроблено рекомендації для державних установ України, які формують, реалізують та досліджують зовнішню політику країни щодо перспектив розвитку відносин держави з НАТО, Європейським та Західноєвропейським Союзом.

Вплив інтелігенції на державотворчі процеси в Україні 2000

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03. / Н.І. Візірякіна; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено механізм впливу інтелігенції на розвиток державотворчих процесів в Україні. Інтелігенцію розглянуто як духовну частину еліти, силу, яка через безпосередню та опосередковану участь у владних структурах, партіях і рухах та за допомогою впливу на громадську думку завдяки засобам масової інформації має можливість реально, прагматично орієнтовано впливати на розвиток державотворчих процесів в Україні. Обгрунтовано роль і місце української інтелігенції у створенні та реалізації консолідуючої ідеї суспільства, генеруванні індивідуальних цінностей і колективного соціального оптимізму. Визначено місце та роль української інтелігенції у формуванні взаємовідносин з владними структурами, особливості її впливу на студентську молодь.

Гуманізація політичної діяльності в концепції ненасильства 2001

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / М.І. Семененко; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено процеси гуманізації політики і політичної діяльності крізь призму концепції ненасильства, обгрунтовано переваги еволюційно-реформаторського шляху соціально-політичного розвитку над революційно-насильницьким, недопустимості політичного насильства, яке призводить до дегуманізації суспільних відносин, матеріальних і людських втрат. Висвітлено гуманістичні ідеї Л.Толстого, М.Ганді, М.-Л. Кінга, осмислено історичний досвід їх застосування в політичній практиці України та сучасних міжнародних відносинах. Досліджено взаємозв'язок моралі та політики, роль етики в реформуванні політики, співвідношення загальнолюдського і корпоративного рівнів моралі, обгрунтовано ненасильство як моральний принцип політичної діяльності, реалізація якого забезпечує соціальне наступництво, історичну спадковість.

Діяльність інформаційних агентств світу в умовах формування глобального комунікаційного простору 2003

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / О.Є. Пантелеймонов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено зміни у функціонуванні найбільших інформаційних агенств світу (ІАС) за останні 5 - 10 років. Доведено, що протягом кількох останніх років найбільші ІАС перейшли до нової моделі діяльності, яка, зокрема, передбачає меншу залежність від урядової фінансової підтримки; впровадження нових інформаційних послуг; збільшення використання можливостей мережі Інтернет для збирання та поширення міжнародних новин; здійснення змін у системі оплати послуг, що надаються; використання більшої кількості мов для надання власних інформаційних послуг; інтеграцію текстових, відео, голосових і довідкових послуг у комбіновані інформаційні пакети; відмову від жорсткого редагування та коригування інформаційних повідомлень, одержаних з власних інформаційних джерел; подальше удосконалення відносин з національними та регіональними інформаційними агенствами та ЗМІ. Розглянуто питання конкурентних відносин ІАС з іншими утвореннями, що вийшли на інформаційні ринки світу, яке дає підстави стверджувати, що протягом наступних років найбільшу конкуренцію інформаційним агенствам складатимуть медіа конгломерати та ті інформаційні ТНК, чия економічна стратегія передбачає зростання шляхом більш широкої диверсифікації власних інформаційних послуг. Доведено, що найбільш перспективними ринками для подальшого розвитку даних агенств є фінансові ринки світу, на яких інформаційні агенства надають дані про перебіг справ на фондових біржах, котирування різних фінансових інструментів тощо, а також світовий ринок телевізійних новин, на якому найбільші інформаційні агенства здійснюють майже монопольне збирання та поширення інформаційних повідомлень та подано такими утвореннями як Reuters Television (RTV) та Associated Press Television Network APTN). Спрогнозовано тенденції подальшої еволюції найбільших ІАС на інформаційних ринках світу, запропоновано рекомендації щодо можливих дій України, спрямованих на зміцнення співробітництва з інформаційними агенствами Reuters, AP та AFP.

Етика засобів масової інформації в сучасних політичних процесах 2005

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / Г.Ю. Хлистун; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Доведено необхідність формування єдиної концепції етики засобів масової світової комунікації та використання досвіду розвинених країн за умов перехідної економіки України. Розглянуто етичні стандарти ЗМІ як чинник формування політичної культури та ідеології, обгрунтовано принципи їх використання. Проаналізовано ідеологічні концепції світової цивілізації та глобальної етики, обумовлені трансформаційними процесами у сфері політичного та суспільного розвитку. Досліджено діяльність Організації Об'єднаних Націй та її підрозділів, Ради Європи, Міжнародного центру боротьби з цензурою та Міжнародної Організації Журналістів у галузі глобальної етики та етики засобів масової інофрмації. Проведено порівняльний аналіз національних професійних кодексів засобів масової комунікації країн Західної Європи, визначено характерні особливості етичних принципів діяльності ЗМІ в Україні як чинника політичної культури. Розроблено рекомендації щодо поліпшення ефективності діяльності Міністерства інформації, комітету з питань свободи слова та Союзу журналістів.

Мас-медіа в процесах демократичних трансформацій українського суспільства (політико-культурологічний аспект) 2003

Источник: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.03 / О.М. Гриценко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — К., 2003. — 31 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблему відкритості інформаційних систем як чиyника політичної та соціокультурної інтеграції українського соціуму, а також вплив мас-медіа на формування політичної культури та політичного світогляду. Проаналізовано проблему збереження національно-культурної самобутності українського інформаційного простору за умов впливів глобальної медіакультури. Досліджено роль мас-медіа в процесах державотворення та побудови громадянського суспільства, зокрема проблеми взаємовідносин мас-медіа та політики, а також особливості діяльності журналіста в процесі політичного аналізу та створення політичних портретів. Висвітлено питання впливу мас-медіа на процес політичної комунікації, соціокультурні орієнтації суспільства, специфіку державної інформаційної політики в Україні та забезпечення свободи слова. Зроблено порівняльний аналіз розв'язання цієї проблеми в Україні, США, Росії та Польщі. Комплексно розглянуто проблеми збереження гуманістичних цінностей за умов глобального інформаційного простору.


[0] [1] [2] [3]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net